Brussels connection

the best address for international procurement

Filmová produkce, grafický design, digitální aktivity, focení… pro Evropský investiční fond

Tendr: Poskytování služeb v oblasti marketingového poradenství a tvorby obsahu pro Evropský investiční fond (EIF)

Zadavatel: Evropský investiční fond (EIF), Lucemburk

Lhůta (stejná pro všechny části): 2/11

Předpokládaná celková hodnota bez DPH: €9.767.500

Zakázka je rozdělena na sedm částí. Nabídky lze podávat maximálně na dvě části.

Krátký popis: Cílem EIF je uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb, kteří se budou podílet na tvorbě a realizaci kampaní a akcí zaměřených na publikum, a to od koncepce, tvorby strategie, tvorby obsahu, produkce až po postprodukci a reporting. Dodávky by měly vždy odrážet hodnoty EIF a pomáhat co nejlépe propagovat práci, kterou EIF a EU vykonávají při zpřístupňování financování malým a středním podnikům v Evropě.

Položka 1 – Filmová produkce a fotografie v Lucemburku – rozpočet: €629.500. Veškeré natáčení a nahrávání bude probíhat na území Lucemburska, přičemž předprodukční a postprodukční výstupy mohou být realizovány v prostorách poskytovatele služeb.

Položka 2 – Filmová produkce mimo Lucemburk – €1.600.000. Natáčení a nahrávání mimo území Lucemburska, přičemž předprodukční a postprodukční výstupy mohou být realizovány v prostorách poskytovatele služeb.

Položka 3 – Služby kreativního poradenství, služby grafického a filmového designu – €2.225.000

V rámci této části hodlá EIF podepsat rámcovou dohodu s nejvýše dvěma kvalifikovanými poskytovateli služeb, kteří jsou schopni poskytovat kreativní poradenské služby, jak je uvedeno níže.

EIF chce získat poskytovatele služeb, kteří budou poskytovat kreativní poradenské služby:

– Kreativní poradenství: vývoj kreativních konceptů na základě zadání EIF. Každé zadání se může týkat konkrétní kampaně, projektu, akce a/nebo publika a zahrnuje:

– pochopení a zdokumentování referenčních bodů a hodnot publika;

– vypracování hlavních sdělení a manifestů;

– vývoj specifických konceptů značky a kreativních konceptů v rámci parametrů směrnic značky EIF.

– Grafický a pohyblivý design: poskytování služeb v oblasti grafického, vizuálního a pohyblivého designu přizpůsobených různým skupinám publika, formátům a kanálům šíření (online/offline, digitální/tiskové), přičemž je třeba zajistit, aby provedení bylo vhodně moderní, relevantní a vizuálně přitažlivé. Podklady mohou zahrnovat:

– Pitch books, brožury a prezentace: tvorba přizpůsobených, tematických a vizuálně atraktivních rozvržení, stránkování, přesvědčivé vyprávění příběhů (úprava kopií, číselných údajů a grafů do jednoduchých, ale silných příběhů), vložené animace/pohybové soubory;

– Vizualizace dat: tvorba digitálních, interaktivních a/nebo tištěných grafů a diagramů, které jsou schopny vyprávět příběh smysluplným, zapamatovatelným a intuitivním způsobem;

– Obecná obrazová dokumentace: tvorba vizuálních materiálů v závislosti na požadovaném formátu a kanálech šíření;

– Obecný pohyb: tvorba animovaných prostředků podle požadovaného formátu a způsobu šíření.

Rozsah a měřítko každého úkolu se může lišit: některé mohou být specifické pro určitou událost nebo projekt, jiné mohou vyžadovat multimediální průběžnou komunikaci po dobu několika měsíců.

V rámci každého úkolu, v závislosti na jeho rozsahu a míře, poskytovatel služeb:

– Fáze briefingu:

o Po analýze briefingu poskytnutého EIF předloží dokument s informacemi, v němž shrne své porozumění rozsahu práce, cílové skupině a případným konkrétním požadavkům;

o analyzuje veškeré existující podklady, kopie, textové a číselné informace;

o Poskytnout návrh časového harmonogramu realizace, včetně lhůt pro zaslání návrhů a pro schválení ze strany EIF;

– Kreativní a koncepční fáze:

o Poskytněte alespoň dva různé kreativní koncepty na základě briefu poskytnutého EIF pro celkový projekt/kampaň a pro každý z dohodnutých výstupů;

o Poskytnout kreativní podněty k typu a stylu kolaterálu, který má být vytvořen;

o Poskytněte nový strapline/jádro identity pro projekt, produkt nebo kampaň a v případě potřeby upravte stávající stylové pokyny;

o Začlenit veškeré stávající doprovodné materiály, kopie, textové a číselné informace.

– Fáze vývoje podrobného návrhu:

o Poskytněte podrobný popis jednotlivých částí kolaterálu, které mají být dodány;

o Poskytněte makety různých částí kolaterálu.

– Fáze umělecké tvorby a finalizace:

o Dodejte a zpřístupněte grafické návrhy ve vysokém rozlišení pro tisk a/nebo digitální soubory vhodné pro použití ve všech dohodnutých formátech, jakož i všechny potřebné obrázky, typografii, digitální a pohyblivý design a případně zdrojový kód, vše související s poskytovanými službami;

o dodání a zpřístupnění příslušných upravitelných souborů;

o zajistit kontrolu kvality před finalizací jakéhokoli uměleckého díla.

Každá fáze bude podléhat kontrole a schválení ze strany EIF, aby bylo možné včas zapracovat veškeré potřebné změny.

Základní požadavky – poskytovatel služeb:

– musí být schopen začlenit kreativní pokyny EIF do všech fází;

– poskytne veškeré potřebné vybavení;

– musí mít zkušenosti s poskytováním vysoce kvalitních kreativních poradenských a realizačních služeb;

– musí mít zkušenosti s tvorbou značky a rebrandingem;

– má zkušenosti s poskytováním vysoce kvalitních vizualizací dat, pitch booků a prezentací ve více jazycích;

– má zkušenosti s tvorbou pohyblivého obsahu;

– musí mít zkušenosti s vyprávěním příběhu a jeho přiblížením publiku;

– umožní EIF přímý přístup ke kreativnímu řediteli a grafickému/pohybovému designérovi/designérům ve všech fázích;

– musí používat pokyny pro briefing a styl poskytnuté EIF a v případě potřeby si vyžádat další informace;

– zapracuje stávající kopie, textové a číselné informace poskytnuté EIF;

– může být požádán o úpravu a začlenění již existujících vizuálních prostředků;

– je povinen jménem EIF zakoupit písma;

– musí mít zkušenosti s prací s Foleonem nebo podobnými řešeními pro online publikování;

– dodá konečný produkt ve lhůtě stanovené EIF.

EIF bude průběžně hodnotit efektivitu poskytovatele služeb na základě následujících klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI):

– Schopnost poskytovat vysoce kvalitní koncepční, kreativní a strategická řešení;

– Schopnost dodávat esteticky přesvědčivé výstupy, které upoutají pozornost klíčového publika;

– Schopnost vědomě uvažovat, identifikovat a navrhovat kreativní výstupy pro každý projekt/kampani;

– Flexibilita a přizpůsobivost potřebám a specifickým vlastnostem a požadavkům EIF;

– Schopnost kreativního myšlení a proaktivního navrhování nových způsobů tvorby obsahu;

– Schopnost rozvíjet a vyprávět příběh;

– Schopnost dodávat vybroušené a dobře navržené kreativní výstupy;

– Vysoký smysl pro detail;

– Flexibilita při zohledňování zpětné vazby EIF a co nejefektivnější časová a finanční náročnost procesu dolaďování;

– Závazek včasného dodání výstupů v každé fázi;

– Schopnost pracovat v napjatých termínech, aniž by byla ohrožena kvalita konečného produktu.

Položka 4 – Externí řízení akcí v Lucemburku – €4.100.000

Položka 5 – Služby rozvoje digitálních aktiv – €600.000

EIF má v úmyslu uzavřít novou rámcovou smlouvu až se třemi poskytovateli služeb v oblasti digitálního marketingu se zaměřením na vývoj, údržbu a (placenou) propagaci digitálních aktiv, mimo jiné včetně:

– online marketingové prostředky – interaktivní nebo webová řešení pro obchodní potřeby EIF (např. podpora Wikimedia, vývoj chatbotů, online výstavy a podobně).

– Podcast – výroba a šíření; včetně technické podpory pro nahrávání a střih a online nástrojů pro přepis, push, propagaci a související služby.

– Mobilní aplikace nebo aplikace související s projekty – aplikace pro události nebo vytváření sítí na míru; aplikace vizualizující služby EIF, jako je “financování ve vaší blízkosti” (umístění příjemců a/nebo zprostředkovatelů), další mikrostránky nebo aplikace pro zapojení publika a interakci.

– Hry, gamifikace a související digitální vývoj – včetně možnosti využití umělé inteligence, virtuální reality, metaverza a dalších nejnovějších technologií.

– Podpora placeného marketingu, online reklamy a nákup digitálních médií – správa, nastavení, platby a reporting, vč. placeného vyhledávání, umístění reklamy na Googlu, zobrazování reklamy, Bingu, SEO/SEM/PPC, optimalizace na základě umělé inteligence a dalších digitálních reklam.

– Licencování online nástrojů a platforem podporujících poskytování těchto služeb.

Rozsah služeb spočívá v podpoře marketingového oddělení EIF při vývoji a udržování poutavé sady nástrojů digitálního marketingu a ve zviditelnění naší činnosti online. Jedná se o zacílení jak na cíle v oblasti povědomí (o značce), tak na cílenější cíle v oblasti zapojení a konverze, které se budeme snažit maximalizovat prostřednictvím průběžné produkce a propagace.

Rozsah každého úkolu se může lišit v závislosti na rozsahu, délce trvání a složitosti požadovaných výstupů

Základní charakteristiky služeb v rámci této části jsou následující – poskytovatel služeb musí:

– být odborníkem na vývoj, propagaci a optimalizaci digitálních aktiv s úspěšnými výsledky ve výše uvedených prioritních oblastech.

– Být schopen poskytnout veškeré technické, audiovizuální a jiné vybavení nezbytné pro poskytování požadovaných služeb.

– Být otevřený dodávkám podle zadání a zahrnout (kreativní) pokyny EIF do všech fází výroby, včetně použití dohodnutých scénářů nebo pokynů a přímého přístupu / instruktáže od EIF ke kreativním a technickým pracovníkům zapojeným do dodávky.

– Aktivně radit a podporovat EIF v oblasti trendů digitálního marketingu, poskytovat informace o trhu v oblasti technologií, produkce a nákupu online médií.

– Předkládat EIF více řešení a pomáhat identifikovat ekonomicky a technologicky nejvhodnější variantu pro každé zadání.

– Být schopen nasadit vlastní kapacity a silné technické i kreativní znalosti pro většinu služeb (přičemž v případě potřeby lze po další dohodě s EIF využít specializované poskytovatele).

– V případě potřeby musí být schopen na požádání cestovat na území EU i do/z Lucemburska spolu s potřebným vybavením pro splnění úkolu.

– Mít k dispozici vyhrazené zdroje a systémy pro řízení projektů a kontrolu kvality (nástroje, personál) a být schopen plnit úkoly ve lhůtách stanovených EIF.

– Musí po celou dobu trvání rámcové dohody splňovat minimální požadavky na klíčové pracovníky, které jsou stanoveny v příloze 1 zadávacích podmínek a posuzovány v rámci fáze výběru (viz oddíl 7.2.2) této VZ. Aby se předešlo pochybnostem, EIF si vyhrazuje právo odmítnout ve fázi konkrétních/realizačních smluv každou Nabídku, která nebude splňovat tyto požadavky, a následně přejít k dalšímu poskytovateli v pořadí v souladu s mechanismem ROTACE, jak je popsán v oddíle 6.4.

Klíčové výsledky – všechny služby budou zahrnovat následující široké kategorie výstupů, které jsou podle potřeby dále definovány v rozsahu každého úkolu v prováděcí fázi:

– Technický vývoj a údržba – informační architektura; nastavení a konfigurace systému; testování a nasazení, průběžná podpora.

– Návrh a produkční podpora – využití značky EIF (nebo rodiny značek) pro vývoj digitálních kampaní, aplikací a reklam, včetně statických / audiovizuálních / animovaných prostředků.

– Placený marketing a nákup médií – poradenství v oblasti taktiky a osvědčených postupů souvisejících s placeným marketingem, umisťováním reklam včetně úhrady na základě náhrady za nákup médií.

– Definice klíčových ukazatelů výkonnosti, monitorování a podávání zpráv – audit, definice cílů, měření a optimalizace, podávání zpráv o kampaních a (podrobné) výkonnosti. Sledování trendů a jejich přínosu pro EIF.

EIF průběžně hodnotí své poskytovatele služeb na základě následujících klíčových ukazatelů výkonnosti:

– Přidaná hodnota a podpora EIF při plnění našich cílů.

– porozumění poslání EIF a schopnost pružně se přizpůsobovat měnícím se potřebám EIF

– Proaktivita při hledání optimálních řešení a zároveň využívání trendů, nástrojů a technologií

– Kooperativní přístup při spolupráci s EIF a dalšími poskytovateli služeb EIF.

– Schopnost řídit se zadáním a flexibilita při přijímání pokynů EIF (kreativních i technických)

– Pozornost věnovaná detailům a důkladné řízení projektu / kontrola kvality v každé fázi

– Schopnost cestovat a poskytovat podporu na externích místech podle potřeb EIF, včetně technického a jiného vybavení nezbytného pro poskytování služeb

– Schopnost pracovat v napjatých termínech a závazek včasného dodání, aniž by byla ohrožena očekávaná kvalita konečného produktu.

Položka 6 – Abstraktní fotografie a fotografie krajiny: €195.000

Položka 7 – Portrétní fotografování mimo Lucemburk: €418.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe