Filmová produkce, grafický design, digitální aktivity, focení… pro Evropský investiční fond

Tendr: Poskytování služeb v oblasti marketingového poradenství a tvorby obsahu pro Evropský investiční fond (EIF)

Zadavatel: Evropský investiční fond (EIF), Lucemburk

Lhůta (stejná pro všechny části): 2/11

Předpokládaná celková hodnota bez DPH: €9.767.500

Zakázka je rozdělena na sedm částí. Nabídky lze podávat maximálně na dvě části.

Krátký popis: Cílem EIF je uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb, kteří se budou podílet na tvorbě a realizaci kampaní a akcí zaměřených na publikum, a to od koncepce, tvorby strategie, tvorby obsahu, produkce až po postprodukci a reporting. Dodávky by měly vždy odrážet hodnoty EIF a pomáhat co nejlépe propagovat práci, kterou EIF a EU vykonávají při zpřístupňování financování malým a středním podnikům v Evropě.

Položka 1 – Filmová produkce a fotografie v Lucemburku – rozpočet: €629.500. Veškeré natáčení a nahrávání bude probíhat na území Lucemburska, přičemž předprodukční a postprodukční výstupy mohou být realizovány v prostorách poskytovatele služeb.

Položka 2 – Filmová produkce mimo Lucemburk – €1.600.000. Natáčení a nahrávání mimo území Lucemburska, přičemž předprodukční a postprodukční výstupy mohou být realizovány v prostorách poskytovatele služeb.

Položka 3 – Služby kreativního poradenství, služby grafického a filmového designu – €2.225.000

V rámci této části hodlá EIF podepsat rámcovou dohodu s nejvýše dvěma kvalifikovanými poskytovateli služeb, kteří jsou schopni poskytovat kreativní poradenské služby, jak je uvedeno níže.

EIF chce získat poskytovatele služeb, kteří budou poskytovat kreativní poradenské služby:

– Kreativní poradenství: vývoj kreativních konceptů na základě zadání EIF. Každé zadání se může týkat konkrétní kampaně, projektu, akce a/nebo publika a zahrnuje:

– pochopení a zdokumentování referenčních bodů a hodnot publika;

– vypracování hlavních sdělení a manifestů;

– vývoj specifických konceptů značky a kreativních konceptů v rámci parametrů směrnic značky EIF.

– Grafický a pohyblivý design: poskytování služeb v oblasti grafického, vizuálního a pohyblivého designu přizpůsobených různým skupinám publika, formátům a kanálům šíření (online/offline, digitální/tiskové), přičemž je třeba zajistit, aby provedení bylo vhodně moderní, relevantní a vizuálně přitažlivé. Podklady mohou zahrnovat:

– Pitch books, brožury a prezentace: tvorba přizpůsobených, tematických a vizuálně atraktivních rozvržení, stránkování, přesvědčivé vyprávění příběhů (úprava kopií, číselných údajů a grafů do jednoduchých, ale silných příběhů), vložené animace/pohybové soubory;

– Vizualizace dat: tvorba digitálních, interaktivních a/nebo tištěných grafů a diagramů, které jsou schopny vyprávět příběh smysluplným, zapamatovatelným a intuitivním způsobem;

– Obecná obrazová dokumentace: tvorba vizuálních materiálů v závislosti na požadovaném formátu a kanálech šíření;

– Obecný pohyb: tvorba animovaných prostředků podle požadovaného formátu a způsobu šíření.

Rozsah a měřítko každého úkolu se může lišit: některé mohou být specifické pro určitou událost nebo projekt, jiné mohou vyžadovat multimediální průběžnou komunikaci po dobu několika měsíců.

V rámci každého úkolu, v závislosti na jeho rozsahu a míře, poskytovatel služeb:

– Fáze briefingu:

o Po analýze briefingu poskytnutého EIF předloží dokument s informacemi, v němž shrne své porozumění rozsahu práce, cílové skupině a případným konkrétním požadavkům;

o analyzuje veškeré existující podklady, kopie, textové a číselné informace;

o Poskytnout návrh časového harmonogramu realizace, včetně lhůt pro zaslání návrhů a pro schválení ze strany EIF;

– Kreativní a koncepční fáze:

o Poskytněte alespoň dva různé kreativní koncepty na základě briefu poskytnutého EIF pro celkový projekt/kampaň a pro každý z dohodnutých výstupů;

o Poskytnout kreativní podněty k typu a stylu kolaterálu, který má být vytvořen;

o Poskytněte nový strapline/jádro identity pro projekt, produkt nebo kampaň a v případě potřeby upravte stávající stylové pokyny;

o Začlenit veškeré stávající doprovodné materiály, kopie, textové a číselné informace.

– Fáze vývoje podrobného návrhu:

o Poskytněte podrobný popis jednotlivých částí kolaterálu, které mají být dodány;

o Poskytněte makety různých částí kolaterálu.

– Fáze umělecké tvorby a finalizace:

o Dodejte a zpřístupněte grafické návrhy ve vysokém rozlišení pro tisk a/nebo digitální soubory vhodné pro použití ve všech dohodnutých formátech, jakož i všechny potřebné obrázky, typografii, digitální a pohyblivý design a případně zdrojový kód, vše související s poskytovanými službami;

o dodání a zpřístupnění příslušných upravitelných souborů;

o zajistit kontrolu kvality před finalizací jakéhokoli uměleckého díla.

Každá fáze bude podléhat kontrole a schválení ze strany EIF, aby bylo možné včas zapracovat veškeré potřebné změny.

Základní požadavky – poskytovatel služeb:

– musí být schopen začlenit kreativní pokyny EIF do všech fází;

– poskytne veškeré potřebné vybavení;

– musí mít zkušenosti s poskytováním vysoce kvalitních kreativních poradenských a realizačních služeb;

– musí mít zkušenosti s tvorbou značky a rebrandingem;

– má zkušenosti s poskytováním vysoce kvalitních vizualizací dat, pitch booků a prezentací ve více jazycích;

– má zkušenosti s tvorbou pohyblivého obsahu;

– musí mít zkušenosti s vyprávěním příběhu a jeho přiblížením publiku;

– umožní EIF přímý přístup ke kreativnímu řediteli a grafickému/pohybovému designérovi/designérům ve všech fázích;

– musí používat pokyny pro briefing a styl poskytnuté EIF a v případě potřeby si vyžádat další informace;

– zapracuje stávající kopie, textové a číselné informace poskytnuté EIF;

– může být požádán o úpravu a začlenění již existujících vizuálních prostředků;

– je povinen jménem EIF zakoupit písma;

– musí mít zkušenosti s prací s Foleonem nebo podobnými řešeními pro online publikování;

– dodá konečný produkt ve lhůtě stanovené EIF.

EIF bude průběžně hodnotit efektivitu poskytovatele služeb na základě následujících klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI):

– Schopnost poskytovat vysoce kvalitní koncepční, kreativní a strategická řešení;

– Schopnost dodávat esteticky přesvědčivé výstupy, které upoutají pozornost klíčového publika;

– Schopnost vědomě uvažovat, identifikovat a navrhovat kreativní výstupy pro každý projekt/kampani;

– Flexibilita a přizpůsobivost potřebám a specifickým vlastnostem a požadavkům EIF;

– Schopnost kreativního myšlení a proaktivního navrhování nových způsobů tvorby obsahu;

– Schopnost rozvíjet a vyprávět příběh;

– Schopnost dodávat vybroušené a dobře navržené kreativní výstupy;

– Vysoký smysl pro detail;

– Flexibilita při zohledňování zpětné vazby EIF a co nejefektivnější časová a finanční náročnost procesu dolaďování;

– Závazek včasného dodání výstupů v každé fázi;

– Schopnost pracovat v napjatých termínech, aniž by byla ohrožena kvalita konečného produktu.

Položka 4 – Externí řízení akcí v Lucemburku – €4.100.000

Položka 5 – Služby rozvoje digitálních aktiv – €600.000

EIF má v úmyslu uzavřít novou rámcovou smlouvu až se třemi poskytovateli služeb v oblasti digitálního marketingu se zaměřením na vývoj, údržbu a (placenou) propagaci digitálních aktiv, mimo jiné včetně:

– online marketingové prostředky – interaktivní nebo webová řešení pro obchodní potřeby EIF (např. podpora Wikimedia, vývoj chatbotů, online výstavy a podobně).

– Podcast – výroba a šíření; včetně technické podpory pro nahrávání a střih a online nástrojů pro přepis, push, propagaci a související služby.

– Mobilní aplikace nebo aplikace související s projekty – aplikace pro události nebo vytváření sítí na míru; aplikace vizualizující služby EIF, jako je “financování ve vaší blízkosti” (umístění příjemců a/nebo zprostředkovatelů), další mikrostránky nebo aplikace pro zapojení publika a interakci.

– Hry, gamifikace a související digitální vývoj – včetně možnosti využití umělé inteligence, virtuální reality, metaverza a dalších nejnovějších technologií.

– Podpora placeného marketingu, online reklamy a nákup digitálních médií – správa, nastavení, platby a reporting, vč. placeného vyhledávání, umístění reklamy na Googlu, zobrazování reklamy, Bingu, SEO/SEM/PPC, optimalizace na základě umělé inteligence a dalších digitálních reklam.

– Licencování online nástrojů a platforem podporujících poskytování těchto služeb.

Rozsah služeb spočívá v podpoře marketingového oddělení EIF při vývoji a udržování poutavé sady nástrojů digitálního marketingu a ve zviditelnění naší činnosti online. Jedná se o zacílení jak na cíle v oblasti povědomí (o značce), tak na cílenější cíle v oblasti zapojení a konverze, které se budeme snažit maximalizovat prostřednictvím průběžné produkce a propagace.

Rozsah každého úkolu se může lišit v závislosti na rozsahu, délce trvání a složitosti požadovaných výstupů

Základní charakteristiky služeb v rámci této části jsou následující – poskytovatel služeb musí:

– být odborníkem na vývoj, propagaci a optimalizaci digitálních aktiv s úspěšnými výsledky ve výše uvedených prioritních oblastech.

– Být schopen poskytnout veškeré technické, audiovizuální a jiné vybavení nezbytné pro poskytování požadovaných služeb.

– Být otevřený dodávkám podle zadání a zahrnout (kreativní) pokyny EIF do všech fází výroby, včetně použití dohodnutých scénářů nebo pokynů a přímého přístupu / instruktáže od EIF ke kreativním a technickým pracovníkům zapojeným do dodávky.

– Aktivně radit a podporovat EIF v oblasti trendů digitálního marketingu, poskytovat informace o trhu v oblasti technologií, produkce a nákupu online médií.

– Předkládat EIF více řešení a pomáhat identifikovat ekonomicky a technologicky nejvhodnější variantu pro každé zadání.

– Být schopen nasadit vlastní kapacity a silné technické i kreativní znalosti pro většinu služeb (přičemž v případě potřeby lze po další dohodě s EIF využít specializované poskytovatele).

– V případě potřeby musí být schopen na požádání cestovat na území EU i do/z Lucemburska spolu s potřebným vybavením pro splnění úkolu.

– Mít k dispozici vyhrazené zdroje a systémy pro řízení projektů a kontrolu kvality (nástroje, personál) a být schopen plnit úkoly ve lhůtách stanovených EIF.

– Musí po celou dobu trvání rámcové dohody splňovat minimální požadavky na klíčové pracovníky, které jsou stanoveny v příloze 1 zadávacích podmínek a posuzovány v rámci fáze výběru (viz oddíl 7.2.2) této VZ. Aby se předešlo pochybnostem, EIF si vyhrazuje právo odmítnout ve fázi konkrétních/realizačních smluv každou Nabídku, která nebude splňovat tyto požadavky, a následně přejít k dalšímu poskytovateli v pořadí v souladu s mechanismem ROTACE, jak je popsán v oddíle 6.4.

Klíčové výsledky – všechny služby budou zahrnovat následující široké kategorie výstupů, které jsou podle potřeby dále definovány v rozsahu každého úkolu v prováděcí fázi:

– Technický vývoj a údržba – informační architektura; nastavení a konfigurace systému; testování a nasazení, průběžná podpora.

– Návrh a produkční podpora – využití značky EIF (nebo rodiny značek) pro vývoj digitálních kampaní, aplikací a reklam, včetně statických / audiovizuálních / animovaných prostředků.

– Placený marketing a nákup médií – poradenství v oblasti taktiky a osvědčených postupů souvisejících s placeným marketingem, umisťováním reklam včetně úhrady na základě náhrady za nákup médií.

– Definice klíčových ukazatelů výkonnosti, monitorování a podávání zpráv – audit, definice cílů, měření a optimalizace, podávání zpráv o kampaních a (podrobné) výkonnosti. Sledování trendů a jejich přínosu pro EIF.

EIF průběžně hodnotí své poskytovatele služeb na základě následujících klíčových ukazatelů výkonnosti:

– Přidaná hodnota a podpora EIF při plnění našich cílů.

– porozumění poslání EIF a schopnost pružně se přizpůsobovat měnícím se potřebám EIF

– Proaktivita při hledání optimálních řešení a zároveň využívání trendů, nástrojů a technologií

– Kooperativní přístup při spolupráci s EIF a dalšími poskytovateli služeb EIF.

– Schopnost řídit se zadáním a flexibilita při přijímání pokynů EIF (kreativních i technických)

– Pozornost věnovaná detailům a důkladné řízení projektu / kontrola kvality v každé fázi

– Schopnost cestovat a poskytovat podporu na externích místech podle potřeb EIF, včetně technického a jiného vybavení nezbytného pro poskytování služeb

– Schopnost pracovat v napjatých termínech a závazek včasného dodání, aniž by byla ohrožena očekávaná kvalita konečného produktu.

Položka 6 – Abstraktní fotografie a fotografie krajiny: €195.000

Položka 7 – Portrétní fotografování mimo Lucemburk: €418.000

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.