Brussels connection

the best address for international procurement

Šance stát se poradcem Evropské investiční banky. Velká!

Evropská investiční banka hledá poradce v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje, pro všechny oblasti/státy, ve kterých působí (tedy včetně ČR).

Poradci budou zejména posuzovat technologie, ekonomiky, finance, výběrová řízení, ekologii a sociální oblast v souladu s cyklem hodnocení projektů banky (viz: http://www.eib.org/projects/cycle), zajišťovat podporu při přípravě a provádění projektů poskytované realizátorům včetně řízení stěžejních programů technické asistence, monitorovat projekty, zajišťovat specifické vedoucí odbornosti v oblasti inženýrství a ekonomie s cílem provést konkrétní studie či výzkum v konkrétní oblasti nebo dílčím odvětví…

S uchazeči, jejichž nabídky dosáhnou nejvyššího ohodnocení, budou zadány rámcové smlouvy vztahující se na příslušnou položku(y) (položky); ostatní uchazeči, se kterými rámcová smlouva uzavřena nebude, ale kteří dosáhnou alespoň 75 % bodů ve fázi zadávání, budou zařazeni do registru poradců banky.

Položky č. 1 a č. 6 – odvětví: voda (mezi řešená dílčí odvětví patří: vodní zdroje a dodávka vody; hospodaření s odpadní vodou včetně opětného využití; hydrologie a řízení povodní)

Položky č. 2 a č. 7 – odvětví: pevný odpad (mezi řešená dílčí odvětví patří: komunální odpad; nebezpečný odpad)

Položky č. 3 a č. 8 – odvětví: rozvoj měst (mezi řešená dílčí odvětví patří: urbanistické plánování a rozvoj včetně přestavby a regenerace; uchovávání a kulturní dědictví; sociální a ekologická politika včetně sociálního bydlení)

Položky č. 4 a č. 9 – odvětví: zemědělský zpracovatelský průmysl (mezi řešená dílčí odvětví patří: lesnictví a lesní hodnotový řetězec; zemědělství včetně tropického zemědělství; zavlažování a odvodňování; akvakultura)

Položky č. 5 a č. 10 – odvětví: horizontální oblasti (mezi řešená dílčí odvětví patří: strategická environmentální hodnocení vlivu (SEA); hodnocení environmentálního dopadu (EIA); příslušná hodnocení, hodnocení biodiverzity; hodnocení sociálního dopadu, zdraví a bezpečnost při práci (OHS), pracovní normy; postupy v oblasti veřejných zakázek včetně PPP, koncese)

Rámcová smlouva bude uzavřena s 50 až 150 subjekty.

Doba trvání: 4 roky. Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy: Odhadovaná hodnota bez DPH: až 6 000 000 EUR na 4 roky.

Deadline k podání přihlášek: 7.5.2013 (23:59).

Více zde: horejsi.tomas@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe