Šance stát se poradcem Evropské investiční banky. Velká!

Evropská investiční banka hledá poradce v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje, pro všechny oblasti/státy, ve kterých působí (tedy včetně ČR).

Poradci budou zejména posuzovat technologie, ekonomiky, finance, výběrová řízení, ekologii a sociální oblast v souladu s cyklem hodnocení projektů banky (viz: http://www.eib.org/projects/cycle), zajišťovat podporu při přípravě a provádění projektů poskytované realizátorům včetně řízení stěžejních programů technické asistence, monitorovat projekty, zajišťovat specifické vedoucí odbornosti v oblasti inženýrství a ekonomie s cílem provést konkrétní studie či výzkum v konkrétní oblasti nebo dílčím odvětví…

S uchazeči, jejichž nabídky dosáhnou nejvyššího ohodnocení, budou zadány rámcové smlouvy vztahující se na příslušnou položku(y) (položky); ostatní uchazeči, se kterými rámcová smlouva uzavřena nebude, ale kteří dosáhnou alespoň 75 % bodů ve fázi zadávání, budou zařazeni do registru poradců banky.

Položky č. 1 a č. 6 – odvětví: voda (mezi řešená dílčí odvětví patří: vodní zdroje a dodávka vody; hospodaření s odpadní vodou včetně opětného využití; hydrologie a řízení povodní)

Položky č. 2 a č. 7 – odvětví: pevný odpad (mezi řešená dílčí odvětví patří: komunální odpad; nebezpečný odpad)

Položky č. 3 a č. 8 – odvětví: rozvoj měst (mezi řešená dílčí odvětví patří: urbanistické plánování a rozvoj včetně přestavby a regenerace; uchovávání a kulturní dědictví; sociální a ekologická politika včetně sociálního bydlení)

Položky č. 4 a č. 9 – odvětví: zemědělský zpracovatelský průmysl (mezi řešená dílčí odvětví patří: lesnictví a lesní hodnotový řetězec; zemědělství včetně tropického zemědělství; zavlažování a odvodňování; akvakultura)

Položky č. 5 a č. 10 – odvětví: horizontální oblasti (mezi řešená dílčí odvětví patří: strategická environmentální hodnocení vlivu (SEA); hodnocení environmentálního dopadu (EIA); příslušná hodnocení, hodnocení biodiverzity; hodnocení sociálního dopadu, zdraví a bezpečnost při práci (OHS), pracovní normy; postupy v oblasti veřejných zakázek včetně PPP, koncese)

Rámcová smlouva bude uzavřena s 50 až 150 subjekty.

Doba trvání: 4 roky. Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy: Odhadovaná hodnota bez DPH: až 6 000 000 EUR na 4 roky.

Deadline k podání přihlášek: 7.5.2013 (23:59).

Více zde: horejsi.tomas@gmail.com