Brussels connection

the best address for international procurement

Komise přišla s novou regulací pro výrobce zdravotnických potřeb

·

, , ,

Bezpečnější, účinnější a inovativnější zdravotnické prostředky

Zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, jež zahrnují širokou škálu výrobků od obyčejných náplastí po nejdůmyslnější zařízení na podporu životních funkcí, mají zásadní význam pro naše zdraví a kvalitu života. Aby se zajistilo, že budou sloužit potřebám evropských občanů a jejich bezpečnosti, Evropská komise dnes navrhla dvě nařízení vhodná pro daný účel, transparentnější a lépe odrážející vědecký a technologický pokrok. Cílem nových pravidel je zajistit, aby pacienti, spotřebitelé a zdravotničtí pracovníci mohli využívat výhod bezpečných, účinných a inovativních zdravotnických prostředků. Odvětví zdravotnických prostředků je vysoce inovativní, zejména v Evropě, přičemž jeho tržní hodnota se odhaduje na přibližně 95 miliard EUR1.

Komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku John Dalli uvedl: „Před několika měsíci byli všichni šokováni skandálem, jenž se týkal podvodů s prsními implantáty, které zasáhly desítky tisíc žen v Evropě i ve světě. My, jako tvůrci politiky, musíme učinit vše pro to, aby se už nikdy nic takového neopakovalo. Tento skandál narušil důvěru pacientů, spotřebitelů a zdravotnických pracovníků v bezpečnost zdravotnických prostředků, na které se každodenně spoléhají. Návrhy, jež byly dnes přijaty, výrazně zpřísňují kontroly s cílem zajistit, aby na trh Evropské unie byly uváděny pouze bezpečné prostředky. Tyto návrhy zároveň podporují inovace a přispívají k zachování konkurenceschopnosti v odvětví zdravotnických prostředků.“

Komu to prospěje?

 • Pacientům a spotřebitelům, neboť všechny prostředky budou muset být předtím, než je bude možné prodávat na evropském trhu, podrobeny důkladnému posouzení bezpečnosti a funkční způsobilosti. Dochází k radikálnímu posílení kontrolních postupů, které však i nadále budou zajišťovat rychlý přístup evropských pacientů a spotřebitelů k inovativním a nákladově efektivním zdravotnickým prostředkům.
 • Zdravotnickým pracovníkům, neboť budou mít k dispozici lepší informace o přínosech pro pacienty, přetrvávajících rizicích a celkovém poměru mezi riziky a přínosy, což jim pomůže v optimálním využívání zdravotnických prostředků při léčbě a péči o pacienty.
 • Výrobcům, neboť budou mít prospěch z jasnějších pravidel, snadnějšího obchodování mezi zeměmi EU a rovných podmínek, jelikož dojde k vyloučení subjektů, které nedodržují právní předpisy. Nová pravidla podporují inovace zaměřené na pacienta a zejména zohledňují zvláštní potřeby mnoha malých a středních výrobců v tomto odvětví.

Mezi hlavní prvky návrhů patří:

 • širší a jasnější působnost právních předpisů EU. Jejich rozšíření se vztahuje například na implantáty pro estetické účely a větší zřetelnost se týká například oblasti zdravotnického softwaru, Tím se zajistí, že před uvedením těchto výrobků na evropský trh bude řádně posouzena jejich bezpečnost a funkční způsobilost,
 • silnější dohled vnitrostátních orgánů nad nezávislými posuzovacími orgány,
 • více pravomocí a povinností pro posuzovací orgány s cílem dosáhnout důkladného testování a pravidelných kontrol výrobců, včetně neohlášených inspekcí v závodu výrobce a zkoušek vzorků,
 • jasnější práva a povinnosti pro výrobce, dovozce a distributory, jež se rovněž vztahují na diagnostické služby a prodej po internetu,
 • rozšíření databáze zdravotnických prostředků poskytující veřejný přístup k vyčerpávajícím informacím o výrobcích dostupných na trhu EU, Pacienti, zdravotničtí pracovníci a široká veřejnost budou mít přístup k základním údajům o zdravotnických prostředcích dostupných v Evropě, což jim umožní přijímat rozhodnutí na základě lepší informovanosti,
 • lepší sledovatelnost zdravotnických prostředků v rámci celého dodavatelského řetězce, což umožní rychlé a účinné reakce na problémy spojené s bezpečností. Bude zaveden systém jedinečné identifikace prostředku. Jeho cílem je zvýšení bezpečnosti zdravotnických prostředků po uvedení na trh, snížení počtu lékařských pochybení a boj proti padělání,
 • zpřísnění požadavků na klinické důkazy, aby se zajistila bezpečnost pacientů a spotřebitelů,
 • přizpůsobování pravidel technologickému a vědeckému pokroku, například přizpůsobování platných požadavků na bezpečnost a funkční způsobilost nových zdravotnických technologií, jako je například software nebo nanomateriály využívané v rámci zdravotní péče,
 • zlepšení koordinace mezi vnitrostátními orgány dozoru s cílem zajistit, aby na evropském trhu byly dostupné pouze bezpečné zdravotnické prostředky,
 • harmonizace s mezinárodními pokyny, aby se usnadnil mezinárodní obchod.

Revidovaný regulační rámec pro zdravotnické prostředky tvoří:

 • návrh nařízení o zdravotnických prostředcích (nahrazující směrnici 90/385/EHS týkající se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků a směrnici 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích),
 • návrh nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (nahrazující směrnici 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro).

Další informace http://ec.europa.eu/health/medical-devices/index_cs.htm a dále otázky a odpovědi: MEMO-12-710_EN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe