Zavést “EU EXIM”? Jednoznačně ano!

EU EXIM je “nástroj Evropské unie pro vývoz a dovoz”. Nebo by mohl být… protože zatím neexistuje. Bude-li zaveden, mohl by významně pomoci evropským malým a středním podnikům při jejich “expanzi” na mimoevropské trhy.  Umožnil by přístup k financím a získávání informací o přístupu na exportní trh. S nápadem na zřízení EU EXIM přišel český pravicový europoslanec Jan Zahradil a podpořil ho, zcela jednoznačně, i celý europarlament. A pak, že tam nic nedělají…:) Teď ještě přesvědčit Evropskou komisi, aby zpracovala návrh a členské státy, aby to všechno schválily… Ale jako začátek je to fajn.

EU EXIM by měl – podle návrhu – využívat stávající podporu v oblasti obchodu a financí dostupnou v některých členských státech a sdílet stávající osvědčené postupy a politické reakce vlád zaměřené na zlepšení přístupu mikropodniků a malých a středních podniků k financování. Měl by evropským malým a středním podnikům a případně i mikropodnikům dodatečnou pomoc, k níž by měly přístup prostřednictvím vývozních úvěrových agentur členských států. Společně s oficiálně podporovanými programy exportních úvěrů se zvláštními ustanoveními pro vývozce z řad malých a středních podniků v různých členských státech EU by v příhodných případech tato podpora mohla zahrnovat celou “paletu” služeb: základní kapitál; zvláštní úvěry pro začínající podniky (např. půjčky se zvýhodněnou úrokovou sazbou (zvýhodněné půjčky) a půjčky s pevnou úrokovou sazbou po celou dobu úvěru); krátkodobý pracovní kapitál a refinancování; úvěrové záruky; exportní záruky; spolufinancování (s vlastním kapitálem podniků nebo se soukromým financováním (např. bankovní úvěr)); zprostředkování úvěrů; rizikový kapitál a kapitálové financování; osvobození od daní a odložení platby daní (alespoň pro mikropodniky a začínající podniky); poradenství pro podnikání včetně právního a daňového poradenství; státem podporované systémy exportních úvěrů vycházející z osvědčených postupů stávajících vývozních úvěrových agentur v členských státech EU, jako jsou pojištění exportního úvěru (např. proti rizikům směnných kurzů) a záruky za exportní úvěry (např. v zájmu pokrytí obchodních a politických rizik spojených s nesplácením).

Uvidíme. Celá zpráva je k dispozici zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0367+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.