Brussels connection

the best address for international procurement

Zavést “EU EXIM”? Jednoznačně ano!

·

, ,

EU EXIM je “nástroj Evropské unie pro vývoz a dovoz”. Nebo by mohl být… protože zatím neexistuje. Bude-li zaveden, mohl by významně pomoci evropským malým a středním podnikům při jejich “expanzi” na mimoevropské trhy.  Umožnil by přístup k financím a získávání informací o přístupu na exportní trh. S nápadem na zřízení EU EXIM přišel český pravicový europoslanec Jan Zahradil a podpořil ho, zcela jednoznačně, i celý europarlament. A pak, že tam nic nedělají…:) Teď ještě přesvědčit Evropskou komisi, aby zpracovala návrh a členské státy, aby to všechno schválily… Ale jako začátek je to fajn.

EU EXIM by měl – podle návrhu – využívat stávající podporu v oblasti obchodu a financí dostupnou v některých členských státech a sdílet stávající osvědčené postupy a politické reakce vlád zaměřené na zlepšení přístupu mikropodniků a malých a středních podniků k financování. Měl by evropským malým a středním podnikům a případně i mikropodnikům dodatečnou pomoc, k níž by měly přístup prostřednictvím vývozních úvěrových agentur členských států. Společně s oficiálně podporovanými programy exportních úvěrů se zvláštními ustanoveními pro vývozce z řad malých a středních podniků v různých členských státech EU by v příhodných případech tato podpora mohla zahrnovat celou “paletu” služeb: základní kapitál; zvláštní úvěry pro začínající podniky (např. půjčky se zvýhodněnou úrokovou sazbou (zvýhodněné půjčky) a půjčky s pevnou úrokovou sazbou po celou dobu úvěru); krátkodobý pracovní kapitál a refinancování; úvěrové záruky; exportní záruky; spolufinancování (s vlastním kapitálem podniků nebo se soukromým financováním (např. bankovní úvěr)); zprostředkování úvěrů; rizikový kapitál a kapitálové financování; osvobození od daní a odložení platby daní (alespoň pro mikropodniky a začínající podniky); poradenství pro podnikání včetně právního a daňového poradenství; státem podporované systémy exportních úvěrů vycházející z osvědčených postupů stávajících vývozních úvěrových agentur v členských státech EU, jako jsou pojištění exportního úvěru (např. proti rizikům směnných kurzů) a záruky za exportní úvěry (např. v zájmu pokrytí obchodních a politických rizik spojených s nesplácením).

Uvidíme. Celá zpráva je k dispozici zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0367+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe