Biopaliva: místo řepky sláma

Využívání biopaliv z potravinářských plodin má být podle návrhu Evropské komise omezeno na 5 % v zájmu dosažení cíle směrnice o energiích z obnovitelných zdrojů, aby 10 % energie pocházelo z obnovitelných zdrojů. Měl by se tím podpořit rozvoj alternativních biopaliv, tzv. biopaliv druhé generace, vyráběných z nepotravinářských výchozích surovin, jako je odpad nebo sláma, u nichž jsou emise skleníkových plynů podstatně nižší než u fosilních paliv, ale které přímo nenarušují celosvětovou produkci potravin.

Komise proto navrhuje pozměnit stávající právní předpisy o biopalivech směrnicí o energiích z obnovitelných zdrojů a směrnicí o jakosti paliv, a zejména:

    • zvýšit minimální prahovou hodnotu pro snížení skleníkových plynů u nových zařízení na 60 %, aby se zvýšila účinnost procesů výroby biopaliv a nepodporovaly se další investice do zařízení s nízkým výkonem, pokud jde o snižování emisí skleníkových plynů,
    • zahrnout faktory nepřímých změn ve využívání půdy (ILUC) do zpráv, které vypracovávají dodavatelé paliv a členské státy a které se týkají snižování emisí skleníkových plynů v důsledku použití biopaliv a biokapalin,
    • omezit do roku 2020 na 5 % (tj. na současnou úroveň spotřeby) množství biopaliv a biokapalin vyráběných z potravinářských plodin, které může být započteno do cíle EU – tj. zvýšit podíl obnovitelné energie v odvětví dopravy do roku 2020 na 10 %, aniž by se přitom změnily celkové cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a snížení uhlíkové náročnosti,
    • vytvořit tržní pobídky pro biopaliva s žádnými nebo nízkými emisemi v souvislosti s nepřímými změnami ve využívání půdy, a zejména pro biopaliva druhé a třetí generace vyráběná ze vstupních surovin, které nevytvářejí další poptávku po půdě, jako jsou např. řasy, sláma a různé druhy odpadu, neboť tato biopaliva více přispějí ke splnění 10% cíle, pokud jde o energie z obnovitelných zdrojů v dopravě, stanoveného ve směrnici o energiích z obnovitelných zdrojů.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.