Brussels connection

the best address for international procurement

Biopaliva: místo řepky sláma

·

, ,

Využívání biopaliv z potravinářských plodin má být podle návrhu Evropské komise omezeno na 5 % v zájmu dosažení cíle směrnice o energiích z obnovitelných zdrojů, aby 10 % energie pocházelo z obnovitelných zdrojů. Měl by se tím podpořit rozvoj alternativních biopaliv, tzv. biopaliv druhé generace, vyráběných z nepotravinářských výchozích surovin, jako je odpad nebo sláma, u nichž jsou emise skleníkových plynů podstatně nižší než u fosilních paliv, ale které přímo nenarušují celosvětovou produkci potravin.

Komise proto navrhuje pozměnit stávající právní předpisy o biopalivech směrnicí o energiích z obnovitelných zdrojů a směrnicí o jakosti paliv, a zejména:

    • zvýšit minimální prahovou hodnotu pro snížení skleníkových plynů u nových zařízení na 60 %, aby se zvýšila účinnost procesů výroby biopaliv a nepodporovaly se další investice do zařízení s nízkým výkonem, pokud jde o snižování emisí skleníkových plynů,
    • zahrnout faktory nepřímých změn ve využívání půdy (ILUC) do zpráv, které vypracovávají dodavatelé paliv a členské státy a které se týkají snižování emisí skleníkových plynů v důsledku použití biopaliv a biokapalin,
    • omezit do roku 2020 na 5 % (tj. na současnou úroveň spotřeby) množství biopaliv a biokapalin vyráběných z potravinářských plodin, které může být započteno do cíle EU – tj. zvýšit podíl obnovitelné energie v odvětví dopravy do roku 2020 na 10 %, aniž by se přitom změnily celkové cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a snížení uhlíkové náročnosti,
    • vytvořit tržní pobídky pro biopaliva s žádnými nebo nízkými emisemi v souvislosti s nepřímými změnami ve využívání půdy, a zejména pro biopaliva druhé a třetí generace vyráběná ze vstupních surovin, které nevytvářejí další poptávku po půdě, jako jsou např. řasy, sláma a různé druhy odpadu, neboť tato biopaliva více přispějí ke splnění 10% cíle, pokud jde o energie z obnovitelných zdrojů v dopravě, stanoveného ve směrnici o energiích z obnovitelných zdrojů.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe