Brussels connection

the best address for international procurement

BigData and analytics for the EU Aviation Safety Agency. Deadline early May

·

, ,

Data for security: big data and analytics services – development phase

Contracting Authority: European Aviation Safety Agency (EASA), Cologne DE

Framework contract for 60 months

Brief Description: Following a successful proof-of-concept phase that collected and analysed inputs from across the aviation system (including safety reports, flight data from air operators, ATM system operational data and weather data, in addition to any data sources, datasets or databases that enhance our understanding of air traffic), the main objective of the DEV phase of the Data4Safety programme, which is the subject of this proceeding, is to progressively expand the membership to more stakeholders of the European aviation system, to broaden the scope in terms of data collection and analysis and to fully integrate European Union aviation safety risk management into operational processes. The objective of this contract is to provide data analytical and big data services.

The contract has two independent parts:

Lot1 – Services related to data collection and big data platforms

Description: Provision of hardware and software solutions to EASA and the Data4Safety (D4S) programme for the establishment of data flows, data collection and high volume data platforms, as well as technical support to EASA, D4S experts and the contractor of Lot 2. Budget €6.700.000 / 60 months

Lot2 – Data analysis services

Description: Provision of data analysis and collaboration platform services in support of EASA and Data4Safety activities related to data analysis collaboration. Budget €5.200.000 / 60 months

Deadline 8/5

Data pro bezpečnost: data velkého objemu a analytické služby – fáze vývoje

Zadavatel: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA), Köln DE

Rámcová smlouva na 60 měsíců

Stručný popis: V návaznosti na úspěšnou fázi prokazování koncepce, která nashromáždila a analyzovala vstupy z celého leteckého systému (včetně bezpečnostních zpráv, letových údajů od leteckých provozovatelů, provozních údajů ze systému ATM a povětrnostních údajů, kromě veškerých zdrojů údajů, souborů údajů nebo databází, které zlepšují naše chápání letecké dopravy), je hlavním cílem fáze DEV programu Data4Safety, která je předmětem tohoto řízení, postupné rozšíření členství na více zúčastněných stran evropského leteckého systému, rozšíření rozsahu, pokud jde o shromažďování údajů a jejich analýzu a úplné začlenění řízení rizik bezpečnosti letectví Evropské unie do provozních procesů. Cílem této zakázky je poskytnutí analytických služeb dat a dat velkého objemu.

Zakázka má dvě na sobě nezávislé části:

Lot1 – Služby týkající se sběru dat a platforem dat velkého objemu

Popis: Poskytnutí hardwarových a softwarových řešení agentuře EASA a programu Data4Safety (D4S) pro zřízení toků dat, sběr dat a platformy dat velkého objemu, jakož i technické podpory pro agenturu EASA, odborníky programu D4S a zhotovitele položky č. 2. Budget €6.700.000 / 60 měsíců

Lot2 – Služby týkající se analýzy dat

Popis: Poskytnutí služeb analýzy dat a platformy pro spolupráci na podporu činností agentury EASA a programu Data4Safety týkajících se spolupráce v oblasti analýzy dat. Budget €5.200.000 / 60 měsíců

Deadline 8/5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe