Brussels connection

the best address for international procurement

Zpracování a modelování geoprostorových dat a podpora Inspire pro agenturu EEA z Kodaně

·

, ,

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) jako vedoucí veřejný zadavatel hodlá pro účely mezi-institucionální výzvy k podání nabídek uzavřít rámcovou smlouvu na služby s poskytovateli služeb, kteří agentuře, Evropské komisi a Generálnímu ředitelství pro životní prostředí (DG ENV) pomohou prostřednictvím poradenských služeb v oblasti IT v oblasti vývoje, řízení a provozu prostorového toku údajů a služeb a podpory Inspire.

Nabídkové řízení je rozděleno do 2 položek:

LOT č. 1: zpracování geoprostorových a tabulárních dat a související podpora;

LOT č. 2: katalogizace metadat, modelování geoprostorových dat a podpora Inspire.

Uchazeči mohou podat přihlášku pro 1 nebo obě položky a smlouvy mohou být uzavřeny s různými hospodářskými subjekty pro každou položku.

Deadline 12/12

Detaily:

LOT1: Tato položka zahrnuje konzultační služby na podporu infrastruktury Discomap (platforma pro mapové služby), ale také návrh, realizaci a podporu množství datových toků provozovaných EEA. EEA provozuje okolo 100 datových toků, kam členské státy ohlašují údaje a informace o životním prostředí. Datové toky jsou úzce provozovány ve spolupráci s tematickými odborníky EEA a zahrnují údaje o ovzduší, vodě, emisích, klimatu, biodiverzitě, atd.

Zpracování dat je vysoce automatizované a z tohoto důvodu se používá několik softwarových balíčků. Ty zahrnují FME (Safe), ArcGIS Server/Desktop/Online (Esri), Tableau, Microsoft SQL Server, Python and C#. Pro některé zpracování údajů se dále používá „cloud computing“, konkrétně Azure Data Warehouse, Databricks, blob storage a Azure SQL jsou součástí infrastruktury EEA.

Odborná podpora je potřeba k rozvoji pokročilých a automatizovaných řešení IT, která mohou podpořit kompletní pracovní tok od shromažďování údajů z ReportNet (https://www.eionet.europa.eu/reportnet), provádění kontroly kvality, ukládání v harmonizovaných databázích (SQL a geodatabáze) a šíření údajů pro externí uživatele na internetové stránce EEA.

Kontrakt na 4 roky / budget €6.400.000

LOT2: EEA je dlouhodobě zapojena do implementačního procesu Inspire a poptává konzultační služby, aby v tomto úkolu mohla pokračovat. Kromě toho má EEA svůj vlastní katalog, který vyhovuje Inspire a poskytuje standardní popis geoprostorových databází zhotovených či užívaných EEA a jejími partnery. Pomoc v této oblasti vyžaduje zevrubnou znalost specifikací údajů Inspire, metadatových norem, kódování geoprostorových údajů a různých softwarových balíčků použitých v rámci těchto činností.

Jako člen koordinačního týmu Inspire je EEA zapojena do koordinace této směrnice na úrovni EU, včetně podpory pro monitorování a vykazování procesů podání, údržby a aktualizace seznamu prioritních souborů údajů pro elektronické výkaznictví a realizaci datových toků o životním prostředí v souladu s Inspire.

EEA včetně ETC provozuje a užívá geoprostorové datové soubory, které jsou uloženy a popsány v katalogu metadat INSPIRE. Tento katalog využívá uživatelsky přizpůsobenou verzi GeoNetwork (EEA katalog prostorových datových souborů nebo „SDI“) a obsahuje editor metadat používaný zaměstnanci EEA, jeho dodavateli a ETC. Je vyžadována podpora na údržbu SDI a vývoj tohoto katalogu k vytvoření datového skladu včetně úložiště prostorových a neprostorových datových souborů a jejich standardního popisu v EEA.

Kontrakt na 4 roky / budget €600.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe