Zpracování a modelování geoprostorových dat a podpora Inspire pro agenturu EEA z Kodaně

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) jako vedoucí veřejný zadavatel hodlá pro účely mezi-institucionální výzvy k podání nabídek uzavřít rámcovou smlouvu na služby s poskytovateli služeb, kteří agentuře, Evropské komisi a Generálnímu ředitelství pro životní prostředí (DG ENV) pomohou prostřednictvím poradenských služeb v oblasti IT v oblasti vývoje, řízení a provozu prostorového toku údajů a služeb a podpory Inspire.

Nabídkové řízení je rozděleno do 2 položek:

LOT č. 1: zpracování geoprostorových a tabulárních dat a související podpora;

LOT č. 2: katalogizace metadat, modelování geoprostorových dat a podpora Inspire.

Uchazeči mohou podat přihlášku pro 1 nebo obě položky a smlouvy mohou být uzavřeny s různými hospodářskými subjekty pro každou položku.

Deadline 12/12

Detaily:

LOT1: Tato položka zahrnuje konzultační služby na podporu infrastruktury Discomap (platforma pro mapové služby), ale také návrh, realizaci a podporu množství datových toků provozovaných EEA. EEA provozuje okolo 100 datových toků, kam členské státy ohlašují údaje a informace o životním prostředí. Datové toky jsou úzce provozovány ve spolupráci s tematickými odborníky EEA a zahrnují údaje o ovzduší, vodě, emisích, klimatu, biodiverzitě, atd.

Zpracování dat je vysoce automatizované a z tohoto důvodu se používá několik softwarových balíčků. Ty zahrnují FME (Safe), ArcGIS Server/Desktop/Online (Esri), Tableau, Microsoft SQL Server, Python and C#. Pro některé zpracování údajů se dále používá „cloud computing“, konkrétně Azure Data Warehouse, Databricks, blob storage a Azure SQL jsou součástí infrastruktury EEA.

Odborná podpora je potřeba k rozvoji pokročilých a automatizovaných řešení IT, která mohou podpořit kompletní pracovní tok od shromažďování údajů z ReportNet (https://www.eionet.europa.eu/reportnet), provádění kontroly kvality, ukládání v harmonizovaných databázích (SQL a geodatabáze) a šíření údajů pro externí uživatele na internetové stránce EEA.

Kontrakt na 4 roky / budget €6.400.000

LOT2: EEA je dlouhodobě zapojena do implementačního procesu Inspire a poptává konzultační služby, aby v tomto úkolu mohla pokračovat. Kromě toho má EEA svůj vlastní katalog, který vyhovuje Inspire a poskytuje standardní popis geoprostorových databází zhotovených či užívaných EEA a jejími partnery. Pomoc v této oblasti vyžaduje zevrubnou znalost specifikací údajů Inspire, metadatových norem, kódování geoprostorových údajů a různých softwarových balíčků použitých v rámci těchto činností.

Jako člen koordinačního týmu Inspire je EEA zapojena do koordinace této směrnice na úrovni EU, včetně podpory pro monitorování a vykazování procesů podání, údržby a aktualizace seznamu prioritních souborů údajů pro elektronické výkaznictví a realizaci datových toků o životním prostředí v souladu s Inspire.

EEA včetně ETC provozuje a užívá geoprostorové datové soubory, které jsou uloženy a popsány v katalogu metadat INSPIRE. Tento katalog využívá uživatelsky přizpůsobenou verzi GeoNetwork (EEA katalog prostorových datových souborů nebo „SDI“) a obsahuje editor metadat používaný zaměstnanci EEA, jeho dodavateli a ETC. Je vyžadována podpora na údržbu SDI a vývoj tohoto katalogu k vytvoření datového skladu včetně úložiště prostorových a neprostorových datových souborů a jejich standardního popisu v EEA.

Kontrakt na 4 roky / budget €600.000

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.