Evropské tendry, pátek 21/3

Nákup, zapůjčení a údržba multifunkčních fotokopírek pro všechna pracoviště Evropského parlamentu včetně informačních kanceláří. Zadavatel: Evropský parlament. Kontrakt na 12 měsíců. Evropský parlament se rozhodl zahájit toto řízení výzvy k účasti v nabídkovém řízení, aby mohl uzavřít rámcovou smlouvu na dodávku (prostřednictvím koupi, zapůjčení nebo pronájmu) multifunkčních digitálních kopírovacích strojů a tiskáren včetně softwaru, údržby, přechodů na vyšší verzi, spotřebních materiálů, vybavení pro konečnou úpravu a souvisejících služeb pro všechny areály, včetně informačních kanceláří. Budget €4.500.000. Deadline 28/5.

Údržba a menší práce týkající se elektrických zařízení na JRC-IET, včetně dodávky materiálů. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro energii a dopravu, Petten (NL). Rámcová smlouva s jediným účastníkem, na 48 měsíců. Pro účely údržby a opravných prací elektrických zařízení v IET je zapotřebí technická podpora. Zejména je nutné obsadit následující pozice / profily: inženýr pro plánování, technik pro instalaci měřící a regulační techniky, montér elektrických zařízení, pomocný montér elektrických zařízení. Zhotovitel musí rovněž dodat materiály pro zajištění hladkého provedení těchto prací. Budget max. €725.000. Deadline 8/5.

Studie o „sociálně-ekonomických přínosech sdílení sítí – SMART 2014/0024“. Zadavatel: Evropská komise, GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie. Kontrakt na 11 měsíců. Cílem studie je podpora Komise při budování své znalostní základny o technologických a ekonomických modelech sdílení sítí v kontextu možných politických iniciativ EU v oblasti této problematiky. Konkrétně by se pak tato studie měla věnovat následujícím úkolům: 1) odhad nákladových synergických efektů nasazení a provozu rychlých bezdrátových širokopásmových sítí v případě různých variant sdílení sítí; 2) stanovení a kvantifikování potenciálních přínosů ze sdílení mobilních sítí pro spotřebitele a společnost jako celek a prozkoumání možných rámcových podmínek, které by bylo nutno zajistit pro jejich narůst; 3) stanovení a kvantifikování potenciálních negativních účinků vyplývajících ze sdílení mobilních sítí; posouzení jejich potenciálního dopadu na spotřebitele a podniky a prozkoumání možných rámcových podmínek jejich předcházení; 4) posouzení celkového vlivu potenciálních přínosů a potenciálně vznikajících negativních dopadů z hlediska typických variant; 5) stanovení stávajících a potenciálních překážek, které subjektům znemožní uzavírání dohod o sdílení sítí za podmínek značných potenciálních synergických efektů. Budget €150.000. Deadline 7/5.

Dodávka a instalace IP kamer a centrálního videosystému pro střežení a monitorování v Bruselu a ve Štrasburku. Zadavatel: Evropský parlament – Generální ředitelství pro tlumočení a konference. Rámcová smlouva s jediným účastníkem, na 48 měsíců. Zakázka bude rozdělena na dvě části: 1) Brusel a 2) Štrasburk. Budget nespecifikován. Deadline pro odevzdání nabídek: 14/5.

Studie průmyslových odvětví založených na biotechnologiích v EU. Zadavatel: Evropská komise, JRC (Společné výzkumné středisko), Institut pro perspektivní technologické studie (IPTS), Sevilla. Kontrakt na 9 měsíců. Obecným cílem této studie je poskytnout popis aktuálního stavu a vývoje průmyslu založeného na biotechnologiích v EU. Konkrétní cíle, které musí tato studie splnit, jsou následující: — analyzovat podnikatelskou aktivitu v průmyslových odvětvích založených na biotechnologiích v EU mimo jiné včetně typů výrobků, trendů ve výrobě (objem a hodnota), tržbách, investicích, ekonomické výkonnosti, výzkumu a vývoji (např. výdaje, personál a patenty), zaměstnanosti a využívání zásob biomasy a jejího původu, — kvantitativně popsat podíl biomasy (vstup) na výrobcích založených na biotechnologiích (výstup), — určit hnací síly a omezení mající vliv na výrobky založené na biotechnologiích dle průmyslu EU, — kvantitativně posoudit dopad průmyslu založeného na biotechnologiích v EU na ekonomiku EU včetně vývoje v minulosti a budoucnosti, — srovnat technologicky ekonomickou výkonnost výrobků založených na biotechnologiích s jejich protějšky založených na fosiliích v rámci jedné a téže společnosti, — kvantitativně a kvalitativně porovnat průmysl založený na biotechnologiích v EU s klíčovými zeměmi, které jsou pro EU konkurenty. Budget €225.000. Deadline: 5/5.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.