Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pátek 21/3

·

,

Nákup, zapůjčení a údržba multifunkčních fotokopírek pro všechna pracoviště Evropského parlamentu včetně informačních kanceláří. Zadavatel: Evropský parlament. Kontrakt na 12 měsíců. Evropský parlament se rozhodl zahájit toto řízení výzvy k účasti v nabídkovém řízení, aby mohl uzavřít rámcovou smlouvu na dodávku (prostřednictvím koupi, zapůjčení nebo pronájmu) multifunkčních digitálních kopírovacích strojů a tiskáren včetně softwaru, údržby, přechodů na vyšší verzi, spotřebních materiálů, vybavení pro konečnou úpravu a souvisejících služeb pro všechny areály, včetně informačních kanceláří. Budget €4.500.000. Deadline 28/5.

Údržba a menší práce týkající se elektrických zařízení na JRC-IET, včetně dodávky materiálů. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro energii a dopravu, Petten (NL). Rámcová smlouva s jediným účastníkem, na 48 měsíců. Pro účely údržby a opravných prací elektrických zařízení v IET je zapotřebí technická podpora. Zejména je nutné obsadit následující pozice / profily: inženýr pro plánování, technik pro instalaci měřící a regulační techniky, montér elektrických zařízení, pomocný montér elektrických zařízení. Zhotovitel musí rovněž dodat materiály pro zajištění hladkého provedení těchto prací. Budget max. €725.000. Deadline 8/5.

Studie o „sociálně-ekonomických přínosech sdílení sítí – SMART 2014/0024“. Zadavatel: Evropská komise, GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie. Kontrakt na 11 měsíců. Cílem studie je podpora Komise při budování své znalostní základny o technologických a ekonomických modelech sdílení sítí v kontextu možných politických iniciativ EU v oblasti této problematiky. Konkrétně by se pak tato studie měla věnovat následujícím úkolům: 1) odhad nákladových synergických efektů nasazení a provozu rychlých bezdrátových širokopásmových sítí v případě různých variant sdílení sítí; 2) stanovení a kvantifikování potenciálních přínosů ze sdílení mobilních sítí pro spotřebitele a společnost jako celek a prozkoumání možných rámcových podmínek, které by bylo nutno zajistit pro jejich narůst; 3) stanovení a kvantifikování potenciálních negativních účinků vyplývajících ze sdílení mobilních sítí; posouzení jejich potenciálního dopadu na spotřebitele a podniky a prozkoumání možných rámcových podmínek jejich předcházení; 4) posouzení celkového vlivu potenciálních přínosů a potenciálně vznikajících negativních dopadů z hlediska typických variant; 5) stanovení stávajících a potenciálních překážek, které subjektům znemožní uzavírání dohod o sdílení sítí za podmínek značných potenciálních synergických efektů. Budget €150.000. Deadline 7/5.

Dodávka a instalace IP kamer a centrálního videosystému pro střežení a monitorování v Bruselu a ve Štrasburku. Zadavatel: Evropský parlament – Generální ředitelství pro tlumočení a konference. Rámcová smlouva s jediným účastníkem, na 48 měsíců. Zakázka bude rozdělena na dvě části: 1) Brusel a 2) Štrasburk. Budget nespecifikován. Deadline pro odevzdání nabídek: 14/5.

Studie průmyslových odvětví založených na biotechnologiích v EU. Zadavatel: Evropská komise, JRC (Společné výzkumné středisko), Institut pro perspektivní technologické studie (IPTS), Sevilla. Kontrakt na 9 měsíců. Obecným cílem této studie je poskytnout popis aktuálního stavu a vývoje průmyslu založeného na biotechnologiích v EU. Konkrétní cíle, které musí tato studie splnit, jsou následující: — analyzovat podnikatelskou aktivitu v průmyslových odvětvích založených na biotechnologiích v EU mimo jiné včetně typů výrobků, trendů ve výrobě (objem a hodnota), tržbách, investicích, ekonomické výkonnosti, výzkumu a vývoji (např. výdaje, personál a patenty), zaměstnanosti a využívání zásob biomasy a jejího původu, — kvantitativně popsat podíl biomasy (vstup) na výrobcích založených na biotechnologiích (výstup), — určit hnací síly a omezení mající vliv na výrobky založené na biotechnologiích dle průmyslu EU, — kvantitativně posoudit dopad průmyslu založeného na biotechnologiích v EU na ekonomiku EU včetně vývoje v minulosti a budoucnosti, — srovnat technologicky ekonomickou výkonnost výrobků založených na biotechnologiích s jejich protějšky založených na fosiliích v rámci jedné a téže společnosti, — kvantitativně a kvalitativně porovnat průmysl založený na biotechnologiích v EU s klíčovými zeměmi, které jsou pro EU konkurenty. Budget €225.000. Deadline: 5/5.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe