Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, úterý 8/7

·

Pojištění uměleckých děl Evropského parlamentu. Zadavatel: Evropský parlament, Brusel. Kontrakt na 4 roky. Jde o pojištění uměleckých děl Evropského parlamentu, které patří k budovám Evropského parlamentu nebo se v nich nacházejí – definice pojistného krytí „proti všem rizikům na celou dobu výpůjční doby od okamžiku, kdy je dílo odstraněno z jeho běžného úložiště, související s přepravou, dokud není vráceno na toto úložiště nebo jiné místo určené Evropským parlamentem před zpětnou přepravou, což zahrnuje rovněž dobu během přepravy na místa nebo z míst sjednocení nebo rozložení, balení nebo vybalení, během jejich výskytu na místech v průběhu takových procesů nebo při čekání na přepravu, při přepravě a při jakémkoliv vystavení v prostorách“. Budget €80.000. Deadline 10/9.

Technická pomoc v oblasti inženýrství pro monitorování kvality údržbářských služeb týkajících se technických zařízení v administrativních budovách. Zadavatel: Rada Evropské unie, generální sekretariát, Brusel. Kontrakt na 4 roky. Zakázka bude rozdělena na 2 části: 1) kontrola údržby technického zařízení: úkol úřadu technické pomoci bude zahrnovat v případě této části pravidelné hodnocení kvality údržbářských služeb prováděných zhotoviteli GSR na technických zařízeních (vzduchotechnika, sanitární zařízení a elektromechanická zařízení) a 2) konkrétní odbornost: GSR si může od úřadu technické pomoci vyžádat některé další typy úkolů (hloubkový průzkum, inventarizace nových budov nebo optimalizační studie týkající se stávajících zařízení). Tyto konkrétní služby budou objednávány formou počtu hodin za jednotlivé ceny. Budget €370.000. Lhůta pro projevení zájmu 27/8.

Provedení programu výměn osvědčených postupů v oblasti rovnosti žen a mužů. Zadavatel: Evropská komise, GŘ pro spravedlnost. Popis: účelem zakázky je provedení programu výměn osvědčených postupů v oblasti rovnosti žen a mužů v letech 2015 a 2016. Tento program výměny osvědčených postupů usnadní výměnu informací o problematikách rovnosti žen a mužů a převoditelnosti osvědčených postupů mezi zeměmi. Jeho cílem je posílení vzájemného nabývání znalostí mezi účastnícími se zeměmi, rozvíjení synergických efektů v partnerství s Komisí ve snaze posílit klíčové prioritní oblasti strategie v případě rovnosti žen a mužů. Program výměny osvědčených postupů se zaměřuje na konkrétní politická opatření a bude řešit jak příležitosti, tak omezení provádění politiky a konkrétně zdůrazní možnosti a/nebo omezení přenosnosti do členských států. Tyto výměny podpoří politickou diskusi o rovnosti žen a mužů na úrovni EU a na národních úrovních. Kontrakt na 24 měsíců. Budget €1.400.000. Deadline 5/9.

Evropská soutěž v oblasti sociálních inovací – podpora při plánování a organizaci. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro podniky a průmysl. Kontrakt na 36 měsíců. Budget €1.250.000. Deadline 11/9.

Komplexní posouzení stávající situace v oblasti odpadového hospodářství v jihovýchodní Evropě a výhledů tohoto odvětví do budoucna včetně možností regionální spolupráce v oblasti recyklace elektrického a elektronického odpadu. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí. Popis: zakázka předpokládá vypracování studie sestávající z: — 6 národních posouzení odpadů, 1 za každou ze západobalkánských zemí (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Kosovo, Černá Hora a Srbsko). Toto posouzení bude zahrnovat představení stávající situace v každé ze zemí v sektoru odpadů a příslušné cestovní mapy zdokonalování hospodaření s odpady, — maximálně 30 kontrol plnění vybraných národních právních předpisů na základě vybraných částí „acquis“ EU v oblasti odpadů, — studie o možnostech regionální spolupráce v oblasti hospodaření s elektrickým a elektronickým odpadem a jejich proveditelnosti v praxi, — provedení 6 národních workshopů a 1 regionálního workshopu pro výměnu a šíření informací na základě výsledků národních posouzení odpadů a studie o možnostech regionální spolupráce v oblasti zpracování elektrického a elektronického odpadu. Kontrakt na 24 měsíců. Budget €750.000. Deadline 1/9.

Konzultační služby v oblasti IT týkající se poradenství, studií, vývoje softwaru a údržby softwaru. Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Stockholm. Rámcová smlouva pro 5 uchazečů, na 4 roky. Budget €20.000.000. Deadline 12/8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe