Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, úterý 19/11

·

Služby denního monitorování médií. Zadavatel: Evropský parlament. Popis: EP zahajuje toto řízení s cílem zadání 1leté rámcové smlouvy na denní monitorování tisku (národní/regionální), hlavních audiovizuálních médií (TV, rozhlas) a hlavních on-line médií (internet). Kontrakt na 1+1+1+1 roky. Budget €120.000. Deadline 10/1.

Webové služby a služby IKT. Zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Bilbao, Španělsko. Uzavřena bude čtyřletá rámcová smlouva s jedním účastníkem. Rozdělení zakázky: Položka č. 1: webové poradenství a poradenství v oblasti IKT, řízení a podpora projektů – poskytování strategického poradenství a pomoc při návrhu a řízení projektů týkajících se webu a IKT v souvislosti s výrobky, který mají být vyvinuty či udržovány (€1.100.000). Položka č. 2: služby týkající se použitelnosti – cílem je zajistit, aby všechny výrobky a služby v oblasti webu a IKT vytvořené či uzpůsobené ze strany EU-OSHA či pro EU-OSHA byly navrženy a vyvinuty při zohlednění potřeb uživatelů a v souladu s nejvyššími normami pro použitelnost na trhu (€400.000). Položka č. 3: údržba existujících webových stránek a webových aplikací – v současné době se pracuje na vytvoření nové on-line strategie pro období let 2014–2020. Existující webové stránky a webové aplikace nicméně budou předmětem nového a dodatečného vývoje, údržby a zaškolení uživatelů (€840.000). Položka č. 4: vývoj budoucích webových stránek a aplikací – tato položka je určena k pokrytí vývoje, údržby a zaškolení u nových webových stránek a aplikací (1.500.000). Položka č. 5: vývoj a údržba aplikací firmy Microsoft – tato položka je určena k pokrytí vývoje, údržby a školení u aplikací IKT využívajících technologie Microsoft s výjimkou budoucí webové stránky (i v případě, že bude vybráno řešení od firmy Microsoft) (€400.000). Položka č. 6: služby hostingu – poskytnutí služeb hostingu (pro prostředí testování a výroby) v případě webových stránek a webových aplikací agentury (€600.000). POZOR! Uchazeči o loty no. 1 a no.2 se nesmí ucházet o žádné další loty. Celkový budget: €4.840.000. Deadline: 17/1/2014.

Dodávka pekařských výrobků, koláčů / sladkého pečiva a nápojů pro kantýny a restaurace Evropské komise v Lucemburku. Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Lucemburk. Čtyřletá rámcová smlouva pro 3 uchazeče. Předmětem zakázky je dodávka pekařských výrobků, koláčů / sladkého pečiva a nápojů pro stravovací služby Komise v Lucemburku: 5 samoobslužných restaurací pro celkem přibližně 1 900 prodaných jídel denně, 2 restaurace s obsluhou podávající přibližně 35 večeří denně, 6 kaváren, 1 kantýna pro institucionální středisko péče o děti předškolního věku pro přibližně 750 dětí. Budget: nespecifikován. Deadline 31/1.

Rámcová dohoda o poskytování služeb a prací pro hodnocení a analýzu účetnictví, finančního výkaznictví a provozního účetnictví / provozní kontroly. Zadavatel: Evropská centrální banka. Kontrakt na 36 měsíců. ECB potřebuje posoudit a vyhodnotit posílení a zlepšení svých současných politik, na základě osvědčených postupů, v následujících oblastech: 1. administrativní účetní politiky (založené zejména na Mezinárodních standardech účetního výkaznictví IFRS), postupy, praxe a nástroje ECB; 2. politiky, postupy, praxe a nástroje finančního výkaznictví ECB; a 3. politiky, postupy, praxe a nástroje provozního účetnictví ECB. Služby budou zahrnovat následující předměty plnění: 1. přezkum stávajících přístupů v ECB; 2. provádění orientačního srovnávání s porovnatelnými institucemi; 3. analýza orientačního srovnávání v porovnání s přístupy uplatňovanými ECB; 4. případné návrhy na zlepšení založené na osvědčených postupech určených při orientačním srovnávání; 5. návrhy realizačních strategií, školení a změn metod řízení, ve vhodných případech. Požadavky na uchazeče: ekonomická a finanční způsobilost – uchazeči museli v uplynulých 3 finančních letech dosáhnout čistého ročního obratu alespoň v hodnotě 1 500 000 EUR. V případě dočasného seskupení musí platit, že 1 ze členů dosáhl samostatně 60 % výše uvedené částky + technická způsobilost – předložení důkazu o mezinárodním pokrytí požadovaných služeb podle země, alespoň: i. 7 zemí v rámci Evropské unie a ii. Spojených států a iii. 1 z následujících zemí: Austrálie, Kanada nebo Nový Zéland; dostupnost týmu pro vedení účtů složeného z vedoucího účtů a jeho zástupce, který jedná jako kontaktní osoba pro ECB po dobu trvání zakázky; c) minimální průměrný počet zaměstnanců vaší společnosti za rok: 400 v roce 2010; 400 v roce 2011 a 400 v roce 2012; d) 2 referenční zakázky pro každou z následujících oblastí: i) administrativní účetní politiky (založené primárně na IFRS), postupy, praxe a nástroje; ii) politiky, postupy, praxe a nástroje finančního výkaznictví ECB a iii) politiky, postupy, praxe a nástroje provozního účetnictví ECB s podobným rozsahem u srovnatelných organizací, jako je ECB (např. centrální banky, evropské orgány, mezinárodní organizace), které uchazeči realizovali během posledních 3 let. Budget: €500.000. Deadline: 16/12.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe