Evropské tendry, úterý 19/11

Služby denního monitorování médií. Zadavatel: Evropský parlament. Popis: EP zahajuje toto řízení s cílem zadání 1leté rámcové smlouvy na denní monitorování tisku (národní/regionální), hlavních audiovizuálních médií (TV, rozhlas) a hlavních on-line médií (internet). Kontrakt na 1+1+1+1 roky. Budget €120.000. Deadline 10/1.

Webové služby a služby IKT. Zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Bilbao, Španělsko. Uzavřena bude čtyřletá rámcová smlouva s jedním účastníkem. Rozdělení zakázky: Položka č. 1: webové poradenství a poradenství v oblasti IKT, řízení a podpora projektů – poskytování strategického poradenství a pomoc při návrhu a řízení projektů týkajících se webu a IKT v souvislosti s výrobky, který mají být vyvinuty či udržovány (€1.100.000). Položka č. 2: služby týkající se použitelnosti – cílem je zajistit, aby všechny výrobky a služby v oblasti webu a IKT vytvořené či uzpůsobené ze strany EU-OSHA či pro EU-OSHA byly navrženy a vyvinuty při zohlednění potřeb uživatelů a v souladu s nejvyššími normami pro použitelnost na trhu (€400.000). Položka č. 3: údržba existujících webových stránek a webových aplikací – v současné době se pracuje na vytvoření nové on-line strategie pro období let 2014–2020. Existující webové stránky a webové aplikace nicméně budou předmětem nového a dodatečného vývoje, údržby a zaškolení uživatelů (€840.000). Položka č. 4: vývoj budoucích webových stránek a aplikací – tato položka je určena k pokrytí vývoje, údržby a zaškolení u nových webových stránek a aplikací (1.500.000). Položka č. 5: vývoj a údržba aplikací firmy Microsoft – tato položka je určena k pokrytí vývoje, údržby a školení u aplikací IKT využívajících technologie Microsoft s výjimkou budoucí webové stránky (i v případě, že bude vybráno řešení od firmy Microsoft) (€400.000). Položka č. 6: služby hostingu – poskytnutí služeb hostingu (pro prostředí testování a výroby) v případě webových stránek a webových aplikací agentury (€600.000). POZOR! Uchazeči o loty no. 1 a no.2 se nesmí ucházet o žádné další loty. Celkový budget: €4.840.000. Deadline: 17/1/2014.

Dodávka pekařských výrobků, koláčů / sladkého pečiva a nápojů pro kantýny a restaurace Evropské komise v Lucemburku. Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Lucemburk. Čtyřletá rámcová smlouva pro 3 uchazeče. Předmětem zakázky je dodávka pekařských výrobků, koláčů / sladkého pečiva a nápojů pro stravovací služby Komise v Lucemburku: 5 samoobslužných restaurací pro celkem přibližně 1 900 prodaných jídel denně, 2 restaurace s obsluhou podávající přibližně 35 večeří denně, 6 kaváren, 1 kantýna pro institucionální středisko péče o děti předškolního věku pro přibližně 750 dětí. Budget: nespecifikován. Deadline 31/1.

Rámcová dohoda o poskytování služeb a prací pro hodnocení a analýzu účetnictví, finančního výkaznictví a provozního účetnictví / provozní kontroly. Zadavatel: Evropská centrální banka. Kontrakt na 36 měsíců. ECB potřebuje posoudit a vyhodnotit posílení a zlepšení svých současných politik, na základě osvědčených postupů, v následujících oblastech: 1. administrativní účetní politiky (založené zejména na Mezinárodních standardech účetního výkaznictví IFRS), postupy, praxe a nástroje ECB; 2. politiky, postupy, praxe a nástroje finančního výkaznictví ECB; a 3. politiky, postupy, praxe a nástroje provozního účetnictví ECB. Služby budou zahrnovat následující předměty plnění: 1. přezkum stávajících přístupů v ECB; 2. provádění orientačního srovnávání s porovnatelnými institucemi; 3. analýza orientačního srovnávání v porovnání s přístupy uplatňovanými ECB; 4. případné návrhy na zlepšení založené na osvědčených postupech určených při orientačním srovnávání; 5. návrhy realizačních strategií, školení a změn metod řízení, ve vhodných případech. Požadavky na uchazeče: ekonomická a finanční způsobilost – uchazeči museli v uplynulých 3 finančních letech dosáhnout čistého ročního obratu alespoň v hodnotě 1 500 000 EUR. V případě dočasného seskupení musí platit, že 1 ze členů dosáhl samostatně 60 % výše uvedené částky + technická způsobilost – předložení důkazu o mezinárodním pokrytí požadovaných služeb podle země, alespoň: i. 7 zemí v rámci Evropské unie a ii. Spojených států a iii. 1 z následujících zemí: Austrálie, Kanada nebo Nový Zéland; dostupnost týmu pro vedení účtů složeného z vedoucího účtů a jeho zástupce, který jedná jako kontaktní osoba pro ECB po dobu trvání zakázky; c) minimální průměrný počet zaměstnanců vaší společnosti za rok: 400 v roce 2010; 400 v roce 2011 a 400 v roce 2012; d) 2 referenční zakázky pro každou z následujících oblastí: i) administrativní účetní politiky (založené primárně na IFRS), postupy, praxe a nástroje; ii) politiky, postupy, praxe a nástroje finančního výkaznictví ECB a iii) politiky, postupy, praxe a nástroje provozního účetnictví ECB s podobným rozsahem u srovnatelných organizací, jako je ECB (např. centrální banky, evropské orgány, mezinárodní organizace), které uchazeči realizovali během posledních 3 let. Budget: €500.000. Deadline: 16/12.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.