Evropské tendry, pondělí 23/6

Návrh pobídkové soutěže o ceny EU za využívání CO2. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro oblast klimatu. Kontrakt na 6 měsíců. Popis: Hlavním výsledkem bude vypracování návrhu pobídkové soutěže o ceny „na klíč“ na podporu využívání CO2 včetně komunikačních a marketingových plánů. Návrh soutěže o ceny bude muset určit pokrokové cíle, které jsou proveditelné v plánovaném časovém rámci a dostatečně vzdálené od současného stavu, aby představovaly výzvu. To zahrnuje pořádání workshopu na odborné ověřování. Návrh soutěže o ceny musí být v souladu s ostatními pobídkovými soutěžemi o ceny, které organizuje Evropská komise, a musí se plně shodovat se soutěžemi o ceny vypracovanými v rámci programu Horizont 2020. Budget €80.000. Deadline 18/8.

Pilotní projekt o osvědčených postupech v oblasti přepravy zvířat. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele. Kontrakt na 36 měsíců. Popis: Pilotní projekt se zaměří na řízení přepravovaných zvířat s určitým zřetelem na hlavní zemědělské druhy a klíčové zainteresované strany účastnící se přepravy těchto zvířat (zemědělci, specializovaní přepravci, obchodníci, provozovatelé jatek a veterinární lékaři). Konečným výstupem pilotního projektu bude analýza různých postupů v oblasti hodnocení zvířat s cílem odhalit osvědčené postupy. Na základě této analýzy se v rámci projektu stanoví standardní provozní postupy (SOP) pro přepravu zvířat a strategie na jejich šíření mezi zainteresovanými stranami včetně možnosti vzdělávacích kurzů v případě potřeby. Budget €1.000.000. Deadline 28/8.

Zámečnické práce. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko (JRC), Institut pro transuranové prvky (ITU) Karlsruhe. Kontrakt na 4 roky. Popis: Zakázka spočívá v provedení všeobecných zámečnických prací a nezávislých pravidelných kontrol a údržby požárních dveří a zamykacích systémů v Institutu pro transuranové prvky (ITU). Práce budou provedeny zejména v budově ITU, v prostorách podléhajících kontrole (v teplých a studených laboratořích, technických místnostech atd.) a v prostorách podléhajících dohledu (kanceláře, dílny, sanitární zařízení atd.) a příležitostně také v prostorách ITU. Budget €1.060.000. Deadline 24/7.

Zakázka na služby týkající se studie na téma „Mapování a analýzy stávajícího a budoucího (2020–2030) využívání paliva pro vytápění/chlazení (fosilní/obnovitelná paliva)“. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro energetiku. Kontrakt na 16 měsíců. Popis: Jednou z hlavních výzev, kterým bude Evropa čelit v příštích desetiletích, je snaha zvýšit bezpečnost, účinnost a čistotu energetického systému a zároveň zajistit průmyslové vedení EU v oblasti nízkouhlíkových technologií. S cílem dosáhnout těchto ambiciózních cílů je účelem volání po konkurenceschopných nízkouhlíkových energetických technologiích v rámci programu Horizont 2020 vypracování a zrychlené uvedení na trh nákladově a zdrojově efektivních technologických řešení, udržitelným způsobem oduhličit energetický systém, zabezpečit dodávku energie a dotvořit vnitřní trh s energií v souladu s cíli právní úpravy EU v oblasti energetiky a energetických politik navržených tak, aby bylo dosaženo cílů pro rok 2020 a vytvarovat rámce energetického trhu pro rok 2030. Komise stanovila svou strategii s cílem umožnit EU začlenit do svého plánu strategických energetických technologií (plán SET) oddíl špičkových světových technologií a inovací. Ve svém sdělení z roku 2013 nazvaném „Energetické technologie a inovace“ Komise sdělila, že vyvine integrovaný prováděcí program pro všechny technologie, které budou zahrnovat energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie pro vytápění a chlazení v celém výrobně-spotřebitelském energetickém hodnotovém řetězci. Vytápění a chlazení (VaCH) představují rozšířené energetické komodity. Odpovídají velké části konečné spotřeby energie v Evropě. Nicméně vzhledem k rozptýlenosti aplikací pro vytápění a chlazení je obtížné je přesně kvantifikovat. Poptávka po vytápění a chlazení momentálně pokrývají z větší části fosilní paliva. Poptávka po vytápění a chlazení by mohla být snížena na základě opatření v oblasti energetické účinnosti prováděných v případě opláštění budov a zvyšování účinnosti přeměny technologií pro vytápění a chlazení. Nicméně existuje rozsáhlý nezmapovaný potenciál zvyšování využití původních obnovitelných zdrojů (konkrétně biomasy, geotermálních a solárních) a nahrazení fosilních paliv v odvětví VaCH. Budget €1.300.000. Deadline 4/8.

Studie o financování biodiverzity a sledování výdajů souvisejících s biodiverzitou v rozpočtu EU. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí. Kontrakt na 12 měsíců. Popis: Za hlavní zdroj neúspěchu při dosahování cílů EU v oblasti biodiverzity do roku 2010 byl identifikovaný nedostatek financí. Přístup EU z hlediska financování environmentálních priorit představuje začlenění environmentálních cílů do rozpočtu EU. Toto je zejména případ biodiverzity. Cílem je podívat se na získané poznatky z oblasti financování biodiverzity a sledovat první měsíce rozpočtu na roky 2014 až 2020 a vypracovat doporučení pro zdokonalení v nadcházejícím období. Zakázka bude zahrnovat zejména následující úkoly: Úkol č. 1. Financování biodiverzity v rozpočtu EU: „ex post“ analýza příležitostí v oblasti financování biodiverzity v rozpočtu EU. Na základě analýzy výdajů na biodiverzitu v předcházejícím rozpočtovém období (2007–2013) bude dodavatel také zkoumat možnosti zvýšení míry zavedení prostřednictvím lepší absorpční způsobilosti. Úkol č. 2. Financování ze soukromých zdrojů: hloubková analýza konkrétních případů plateb za služby v rámci ekosystému v členských státech, analyzování vzniklých překážek a možných řešení včetně zorganizování malého a interaktivního workshopu pro širokou škálu zainteresovaných stran zastupujících různé uživatele služeb v rámci ekosystému, jakož i potenciálních poskytovatelů spolu s vládními zástupci za účelem přezkoumání získaných poznatků z konkrétních případových studií v rámci EU. Úkol č. 3. Sledování výdajů v souvislosti s biodiverzitou: dodavatel bude hodnotit první zkušenosti se sledováním biodiverzity v hlavních nástrojích EU, „ex ante“ a zejména na úrovni „ex post“. Úkol č. 4. Workshop o financování biodiverzity na získání zpětné vazby o poznatcích a navrhovaných způsobech na další zlepšování s důrazem na rozpočet EU. Budget €150.000. Deadline 5/9.

Programy externího hodnocení kvality (EQA) na podporu sledování legionářské nemoci na evropské úrovni. Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Stockholm. Kontrakt na 4 roky. Popis: zajištění programů externího hodnocení kvality (EQA) na podporu sledování legionářské nemoci na evropské úrovni s cílem zajistit vysoce kvalitní laboratorní diagnózu, typizaci sekvencí a ekologické šetření ve všech referenčních laboratořích v členských státech EU/EHP, přistupujících, kandidátských a potenciálních kandidátských zemích. Budget €400.000. Deadline 18/8.

Služby údržby různých zařízení a stavební práce v budově Evropské agentury pro železnice ve Valenciennes. Zadavatel: Evropská agentura pro železnice, Valenciennes (FR). Rámcová smlouva na 4 roky. Budget €900.000. Deadline 12/9.

Přezkum literatury o kyanobakteriálních toxinech v potravinách. Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Parma. Obecným cílem této veřejné zakázky je kriticky přezkoumat dostupnou literaturu s cílem shromáždit informace a vyhodnotit důkazy pro výskyt kyanotoxinů v potravinách (včetně potravinových doplňků), jejich toxikologickou relevantnost, možné scénáře expozice z oblasti spotřeby potravin a mezer v datech. Kontrakt na 12 měsíců. Budget €150.000. Deadline 15/9.

Generování, sběr, srovnání, syntéza a analýza důkazů na podporu přípravných prací pro vědecké hodnocení založené na důkazech provedené v EFSA. Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Rámcová smlouva na 4 roky. Popis: EFSA určila následující úkoly, které budou seskupeny v rámci této výzvy k podání nabídek a uspořádány v položkách dle jednotlivých oblastí působnosti EFSA , tj. hodnocení rizik v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, hodnocení chemických (toxikologických) rizik, hodnocení ekologických rizik, hodnocení mikrobiologických rizik (a původců zoonóz), výživa člověka a hodnocení rizik v oblasti rostlinolékařské: 1. generování a sběr nových důkazů (faktický základ nebo informace, např. nezpracované údaje, uspořádané údaje), prostřednictvím experimentálních nebo terénních studií, průzkumů atd.; 2. extrakce a srovnání stávajících důkazů; 3. syntéza a kritická analýza (prostřednictvím kvalitativních a kvantitativních metod). Budget €8.000.000. Deadline 30/9.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.