Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pondělí 23/6

·

Návrh pobídkové soutěže o ceny EU za využívání CO2. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro oblast klimatu. Kontrakt na 6 měsíců. Popis: Hlavním výsledkem bude vypracování návrhu pobídkové soutěže o ceny „na klíč“ na podporu využívání CO2 včetně komunikačních a marketingových plánů. Návrh soutěže o ceny bude muset určit pokrokové cíle, které jsou proveditelné v plánovaném časovém rámci a dostatečně vzdálené od současného stavu, aby představovaly výzvu. To zahrnuje pořádání workshopu na odborné ověřování. Návrh soutěže o ceny musí být v souladu s ostatními pobídkovými soutěžemi o ceny, které organizuje Evropská komise, a musí se plně shodovat se soutěžemi o ceny vypracovanými v rámci programu Horizont 2020. Budget €80.000. Deadline 18/8.

Pilotní projekt o osvědčených postupech v oblasti přepravy zvířat. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele. Kontrakt na 36 měsíců. Popis: Pilotní projekt se zaměří na řízení přepravovaných zvířat s určitým zřetelem na hlavní zemědělské druhy a klíčové zainteresované strany účastnící se přepravy těchto zvířat (zemědělci, specializovaní přepravci, obchodníci, provozovatelé jatek a veterinární lékaři). Konečným výstupem pilotního projektu bude analýza různých postupů v oblasti hodnocení zvířat s cílem odhalit osvědčené postupy. Na základě této analýzy se v rámci projektu stanoví standardní provozní postupy (SOP) pro přepravu zvířat a strategie na jejich šíření mezi zainteresovanými stranami včetně možnosti vzdělávacích kurzů v případě potřeby. Budget €1.000.000. Deadline 28/8.

Zámečnické práce. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko (JRC), Institut pro transuranové prvky (ITU) Karlsruhe. Kontrakt na 4 roky. Popis: Zakázka spočívá v provedení všeobecných zámečnických prací a nezávislých pravidelných kontrol a údržby požárních dveří a zamykacích systémů v Institutu pro transuranové prvky (ITU). Práce budou provedeny zejména v budově ITU, v prostorách podléhajících kontrole (v teplých a studených laboratořích, technických místnostech atd.) a v prostorách podléhajících dohledu (kanceláře, dílny, sanitární zařízení atd.) a příležitostně také v prostorách ITU. Budget €1.060.000. Deadline 24/7.

Zakázka na služby týkající se studie na téma „Mapování a analýzy stávajícího a budoucího (2020–2030) využívání paliva pro vytápění/chlazení (fosilní/obnovitelná paliva)“. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro energetiku. Kontrakt na 16 měsíců. Popis: Jednou z hlavních výzev, kterým bude Evropa čelit v příštích desetiletích, je snaha zvýšit bezpečnost, účinnost a čistotu energetického systému a zároveň zajistit průmyslové vedení EU v oblasti nízkouhlíkových technologií. S cílem dosáhnout těchto ambiciózních cílů je účelem volání po konkurenceschopných nízkouhlíkových energetických technologiích v rámci programu Horizont 2020 vypracování a zrychlené uvedení na trh nákladově a zdrojově efektivních technologických řešení, udržitelným způsobem oduhličit energetický systém, zabezpečit dodávku energie a dotvořit vnitřní trh s energií v souladu s cíli právní úpravy EU v oblasti energetiky a energetických politik navržených tak, aby bylo dosaženo cílů pro rok 2020 a vytvarovat rámce energetického trhu pro rok 2030. Komise stanovila svou strategii s cílem umožnit EU začlenit do svého plánu strategických energetických technologií (plán SET) oddíl špičkových světových technologií a inovací. Ve svém sdělení z roku 2013 nazvaném „Energetické technologie a inovace“ Komise sdělila, že vyvine integrovaný prováděcí program pro všechny technologie, které budou zahrnovat energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie pro vytápění a chlazení v celém výrobně-spotřebitelském energetickém hodnotovém řetězci. Vytápění a chlazení (VaCH) představují rozšířené energetické komodity. Odpovídají velké části konečné spotřeby energie v Evropě. Nicméně vzhledem k rozptýlenosti aplikací pro vytápění a chlazení je obtížné je přesně kvantifikovat. Poptávka po vytápění a chlazení momentálně pokrývají z větší části fosilní paliva. Poptávka po vytápění a chlazení by mohla být snížena na základě opatření v oblasti energetické účinnosti prováděných v případě opláštění budov a zvyšování účinnosti přeměny technologií pro vytápění a chlazení. Nicméně existuje rozsáhlý nezmapovaný potenciál zvyšování využití původních obnovitelných zdrojů (konkrétně biomasy, geotermálních a solárních) a nahrazení fosilních paliv v odvětví VaCH. Budget €1.300.000. Deadline 4/8.

Studie o financování biodiverzity a sledování výdajů souvisejících s biodiverzitou v rozpočtu EU. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí. Kontrakt na 12 měsíců. Popis: Za hlavní zdroj neúspěchu při dosahování cílů EU v oblasti biodiverzity do roku 2010 byl identifikovaný nedostatek financí. Přístup EU z hlediska financování environmentálních priorit představuje začlenění environmentálních cílů do rozpočtu EU. Toto je zejména případ biodiverzity. Cílem je podívat se na získané poznatky z oblasti financování biodiverzity a sledovat první měsíce rozpočtu na roky 2014 až 2020 a vypracovat doporučení pro zdokonalení v nadcházejícím období. Zakázka bude zahrnovat zejména následující úkoly: Úkol č. 1. Financování biodiverzity v rozpočtu EU: „ex post“ analýza příležitostí v oblasti financování biodiverzity v rozpočtu EU. Na základě analýzy výdajů na biodiverzitu v předcházejícím rozpočtovém období (2007–2013) bude dodavatel také zkoumat možnosti zvýšení míry zavedení prostřednictvím lepší absorpční způsobilosti. Úkol č. 2. Financování ze soukromých zdrojů: hloubková analýza konkrétních případů plateb za služby v rámci ekosystému v členských státech, analyzování vzniklých překážek a možných řešení včetně zorganizování malého a interaktivního workshopu pro širokou škálu zainteresovaných stran zastupujících různé uživatele služeb v rámci ekosystému, jakož i potenciálních poskytovatelů spolu s vládními zástupci za účelem přezkoumání získaných poznatků z konkrétních případových studií v rámci EU. Úkol č. 3. Sledování výdajů v souvislosti s biodiverzitou: dodavatel bude hodnotit první zkušenosti se sledováním biodiverzity v hlavních nástrojích EU, „ex ante“ a zejména na úrovni „ex post“. Úkol č. 4. Workshop o financování biodiverzity na získání zpětné vazby o poznatcích a navrhovaných způsobech na další zlepšování s důrazem na rozpočet EU. Budget €150.000. Deadline 5/9.

Programy externího hodnocení kvality (EQA) na podporu sledování legionářské nemoci na evropské úrovni. Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Stockholm. Kontrakt na 4 roky. Popis: zajištění programů externího hodnocení kvality (EQA) na podporu sledování legionářské nemoci na evropské úrovni s cílem zajistit vysoce kvalitní laboratorní diagnózu, typizaci sekvencí a ekologické šetření ve všech referenčních laboratořích v členských státech EU/EHP, přistupujících, kandidátských a potenciálních kandidátských zemích. Budget €400.000. Deadline 18/8.

Služby údržby různých zařízení a stavební práce v budově Evropské agentury pro železnice ve Valenciennes. Zadavatel: Evropská agentura pro železnice, Valenciennes (FR). Rámcová smlouva na 4 roky. Budget €900.000. Deadline 12/9.

Přezkum literatury o kyanobakteriálních toxinech v potravinách. Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Parma. Obecným cílem této veřejné zakázky je kriticky přezkoumat dostupnou literaturu s cílem shromáždit informace a vyhodnotit důkazy pro výskyt kyanotoxinů v potravinách (včetně potravinových doplňků), jejich toxikologickou relevantnost, možné scénáře expozice z oblasti spotřeby potravin a mezer v datech. Kontrakt na 12 měsíců. Budget €150.000. Deadline 15/9.

Generování, sběr, srovnání, syntéza a analýza důkazů na podporu přípravných prací pro vědecké hodnocení založené na důkazech provedené v EFSA. Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Rámcová smlouva na 4 roky. Popis: EFSA určila následující úkoly, které budou seskupeny v rámci této výzvy k podání nabídek a uspořádány v položkách dle jednotlivých oblastí působnosti EFSA , tj. hodnocení rizik v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, hodnocení chemických (toxikologických) rizik, hodnocení ekologických rizik, hodnocení mikrobiologických rizik (a původců zoonóz), výživa člověka a hodnocení rizik v oblasti rostlinolékařské: 1. generování a sběr nových důkazů (faktický základ nebo informace, např. nezpracované údaje, uspořádané údaje), prostřednictvím experimentálních nebo terénních studií, průzkumů atd.; 2. extrakce a srovnání stávajících důkazů; 3. syntéza a kritická analýza (prostřednictvím kvalitativních a kvantitativních metod). Budget €8.000.000. Deadline 30/9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe