Europoslanec Fajmon tlačí na Komisi kvůli ČEZu

Otázka Hynka Fajmona na Evropskou komisi: Neférový postup regulátora ve věci fungování společnosti ČEZ, a.s., v Bulharsku

V posledních dnech jsme byli svědky pouličních protestů v Bulharsku, které byly vyvolány údajně neobvyklým zvyšováním cen elektřiny. Pod tlakem těchto demonstrací zahájil bulharský regulátor proti společnosti ČEZ, a.s., řízení o odejmutí licence pro výrobu a distribuci elektřiny. Následně podala bulharská vláda demisi. V této souvislosti si dovoluji položit Evropské komisi následující otázky:

1. Považuje Komise postup bulharského regulátora za legální z hlediska evropského práva?

2. Jak bude Komise v této věci postupovat?

Odpověď Günthera Oettingera jménem Komise

Právní předpisy EU v oblasti vnitřního trhu stanoví, že vnitrostátní regulační orgány musí mít nezbytné pravomoci, aby mohly efektivně prosazovat vnitrostátní regulaci a regulaci na úrovni EU v odvětvích energetiky. Tyto pravomoci můžou zahrnovat pravomoc odebírat licence a ukládat účinné a odrazující pokuty. Vnitrostátní regulační orgány tyto pravomoci musí vykonávat nezávisle na jakýchkoliv vnějších vlivech a zároveň musí dbát na dodržování zásady přiměřenosti a procesních práv dotčených podniků. Dne 24. ledna 2013 rozhodla Komise, že zažaluje Bulharsko u Soudního dvora Evropské unie, protože Bulharsko plně neprovedlo do svého práva pravidla EU pro vnitřní trh s energiemi. Současně také Komise právě posuzuje, zda jsou již provedená ustanovení v souladu s acquis, což je běžný postup, který se provádí u všech členských států.