Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pátek 4/10

·

Kontroly bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a dobrých podmínek na pracovišti v budovách, v nichž sídlí a/nebo které spravuje Evropská komise v Bruselu a okolí. Zadavatel: Evropská komise. Zakázku tvoří 2 položky: č. 1 služby přezkoumání a kontroly bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a dobrých podmínek pracovníků ve všech budovách, v nichž sídlí Evropská komise v Bruselu a okolí (s výjimkou kontroly zařízení s ionizačním zářením) a č. 2 služby kontroly ionizačního záření ze skenerů zavazadel a diagnostických rentgenových zařízení pro zdravotní oddělení. Odhad množství práce: č. 1 2 200 kontrol ročně, rozsah: mezi €5.500.000 a €6.000.000, č. 2: 10 kontrol ročně, rozsah: mezi €20. 000 a €40000. Deadline 15/11.

Studie o kybernetické bezpečnosti pozemní dopravy, vypracování směrnic pro podávání zpráv, řazení případných scénářů útoků a úprava stávajících metodik posouzení rizik. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu. Kontrakt na 6 měsíců. Cíle: dosažení předběžného pochopení otázky, jakým způsobem by měla pozemní doprava řešit problematiku kybernetické bezpečnosti, dosažení lepšího pochopení typů scénářů prošetřovaných členskými státy, zavedení partnerství veřejného a soukromého sektoru do směrnice o bezpečnosti sítí a informací, jak a kdy bude třeba. Obsah: balíček č. 1: vypracování metodiky pro seřazení následků kybernetických útoků v pozemní dopravě (ekonomický a finanční dopad, pověst, ohrožení života, přerušení služeb, dopad na kritickou infrastrukturu nebo jiné parametry?) s cílem poskytnutí lepších informací o tom kdy, co a jak hlásit, balíček č. 2: pomocí metodiky posouzení rizik používané v leteckém odvětví vypracovat osvědčený postup pro posouzení rizik síťových systémů SCADA, jako například přenos energie, signalizační systémy, informační systémy PAX atd., v železničním průmyslu v boji proti kybernetickému útoku (informace budou také použity v ostatních formách pozemní dopravy při posouzení rizik jejich síťových systémů SCADA), balíček č. 3: pomocí metodiky posouzení rizik v leteckém sektoru, vypracování osvědčeného postupu při posuzování rizika datových toků, jako například napříč rozhraními mezi různými multimodálními dopravními společnostmi a zákazníky, v kontejnerové přepravě vůči kybernetickému útoku, balíček č. 4: pomocí metodiky posouzení rizik používané v leteckém odvětví, vypracování osvědčeného postupu při hodnocení rizik u IT služeb, které byly smluvně svěřeny jiným společnostem, v pozemní dopravě vůči kybernetickému útoku (útoky typu „znemožnění fungování“, podvody, vnitřní hrozby atd.), balíček č. 5: přezkum možných scénářů útoku vyvinutých členskými státy v případě pozemní dopravy (silniční, železniční a kanálová doprava) a prezentace výsledků vykazujících nejběžnější scénáře a nejpravděpodobnější dopady. Výstup studie: 1. poskytnutí pokynů pro členské státy a podílníky v průmyslu o tom, jak provádět posouzení rizik z hlediska kybernetické bezpečnosti u: a) systémů SCADA v pozemní dopravě a  b) datových toků v pozemní dopravě; 2. poskytnutí pokynů členským státům a zainteresovaným stranám v průmyslu o tom, jak subjekty v odvětví pozemní dopravy mohou provádět posouzení rizik kybernetické zločinnosti v případě služeb IT, které byly smluvně svěřeny jiným společnostem. Budget €75.000. Deadline 20/11.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe