Podpora Geografických informačních systémů pro program EU Copernicus

Poradenské služby a podpora v oblasti IT a GIS v činnostech souvisejících s programem Copernicus. Zadavatel: Evropská agentura pro životní prostředí. Rámcová smlouva na 48 měsíců. Plánovaný rozpočet: €4.000.000.

Program Copernicus, který byl kdysi znám pod názvem GMES (globální monitorování pro životní prostřední a bezpečnost), je evropský program zřizování evropských kapacit v oblasti pozorování Země. EEA sehrává klíčovou roli ve vztahu k tvoření služeb v rámci programu Copernicus, konkrétně pokud jde o technickou koordinaci a provádění celoevropské a místní složky služby monitorování země Copernicus a složky přístupu k referenčním údajům (RDA) programu Copernicus. Práce na složce RDA, která je popsána v této výzvě k podání nabídek zavádí dvoukolejný přístup pro zajištění průřezových služeb o zvýšené dostupnosti a přístupu k vybrané skupině požadovaných referenčních údajů. Tou první a důležitější cestou je zvyšování přístupu ke stávajícím národním a regionálním referenčním údajům prostřednictvím vytvoření přechodového uzlu u EEA k použití službami Copernicus. Tento uzel bude využívat národní a regionální datové soubory z 39 členských a spolupracujících zemí EEA a zpřístupňovat je prostřednictvím jednotného přístupového bodu k použití službami Copernicus. Druhá a doplňující cesta spočívá ve zdokonalení celoevropských souborů referenčních údajů, které se využívají především pro vyplňování mezer v oblastech, v nichž nejsou v krátkodobém horizontu přístupné žádné regionální referenční údaje nebo v případech, ve kterých se požadují homogenní specifikace údajů v rámci celého geografického pokrytí. S tím, jak bude postupovat provádění programu Inspire, bude růst význam první cesty, zatímco u druhé cesty se očekává, že její význam bude v dlouhodobém termínu ustupovat do pozadí.

Výzva k podání nabídek je rozdělena na dvě části:

Část zakázky č.: 1 Technická podpora pro zřízení a údržbu přístupového uzlu pro referenční údaje Copernicus. Stručný popis: EEA zřídí uzel, který zajistí pro služby Copernicus jednotné přístupové rozhraní pro požadované aktualizované referenční údaje v 39 zemích EEA, které zřídily nezpoplatněné internetové služby. Na vstupní straně je důležité zajistit dostatečnou úroveň technické flexibility s cílem získat co největší možný počet národních referenčních údajů řešených tímto uzlem při zohlednění otázek nákladové účinnosti. Na výstupní straně budou v míře, v jaké to bude proveditelné, internetové služby slučitelné s programem Inspire s ohledem na potřebu splnění požadavků na služby Copernicus, Očekává se, že zpočátku bude tento uzel poskytovat přístup k předem vybraným národním a regionálním souborům referenčních údajů vázaných na přílohy I a II Inspire, avšak rozsah geoprostorových referenčních údajů přístupných prostřednictvím tohoto uzlu provozovaného EEA bude v průběhu dalších let rozšiřován s tím, jak bude přibývat bezplatných údajů, které budou k dispozici pro služby Copernicus, jež budou řešit i lokální potřeby služeb Copernicus (námořní, atmosférické údaje, údaje o změně klimatu a bezpečnosti), takže i s návazností na přílohu III programu Inspire. Při navrhování a provádění uzlu budou brány v úvahu zásady modularity, možnosti opětného použití a škálovatelnosti. Tento uzel bude mít na služby orientovanou architekturu (SOA). Vzhledem k povaze systému, který bude vysoce závislý na pokroku dosaženém v oblasti webových služeb zřizovaných v daných zemích, bude jako prováděcí přístup zvolena realizace modulů po krocích.

Část zakázky č.: 2 Technická podpora pro provedení a zdokonalení celoevropských souborů hydrografických a elevačních údajů (EU-Hydro a EU-DEM) k použití službami Copernicus. Stručný popis: EU-Hydro a EU-DEM jsou evropské referenční soubory údajů vytvořené v rozsahu přípravného opatření GMES v rámci RDA 2009. Účelem modernizace souborů údajů EU-Hydro a EU-DEM je zvýšení kvality a obohacení těchto souborů údajů o nové prvky v rámci nového cíle poskytnutí souborů těchto referenčních údajů uzpůsobených k použití službami Copernicus. EU-Hydro – hlavním výstupem této modernizace souborů údajů EU-Hydro bude plně konzistentní databáze údajů o povrchové hydrografii obsahující fotograficky interpretovaná tělesa říční sítě a povrchových vod doplněná chybějícími horními segmenty řek, které budou získány z odtokové části tohoto souboru údajů dle modelu EU-Hydro odvozených z EU-DEM. Soubory údajů EU-Hydro budou propojeny s národními identifikátory vodních těles a doplněny o pobřežní údaje jednotné s EU-DEM. Tato databáze bude splňovat všechny základní charakteristiky důkladné databáze GIS, bude splňovat požadované podmínky, aby mohla sloužit jako evropský soubor referenčních údajů, pokud jde o úplnost, konzistenci, soudržnost, sémantiku, topologii a metadata. EU-DEM – modernizace souboru údajů EU-DEM zachová její charakteristiky jakožto evropského souboru referenčních údajů. Výsledkem této modernizace bude plná jednotnost a soudržnost s databází EU-Hydro tak, aby bylo možné provádět prostorová modelování různých typů využívající oba soubory údajů jednotným způsobem, např. modelování odtoku. Rozsah modernizace souboru údajů EU-DEM bude formován na základě zpětné vazby uživatelů (nashromážděné EEA jak ve vztahu ke konkrétním případům použití, tak prostřednictvím technických workshopů, dotazů atd.) a na základě konzultací se zeměmi. Dále se provádí nezávislé statistické ověřování souboru údajů EU-DEM, v jehož případě se výsledky očekávají do konce června roku 2014. Z tohoto důvodu bude popis úkolů, které bude plnit poskytovatel služeb v oblasti modernizace souboru údajů EU-DEM, přiblížen v dílčích smlouvách.

Deadline k odevzdání nabídek 15/7.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.