Evropské tendry, středa 12/6

Nákup různých druhů střeliva do pušek značky Carl Gustaf. Zadavatel: Evropská obranná agentura, Brusel, Belgie jménem ministerstev obrany Estonska, Lotyšska a Litvy. Budget: mezi €30.000.000 a €50.000.000. Deadline: 24/7.

Stolní počítače, notebooky, související přístrojové vybavení a služby a různá zařízení informačních technologií. Zadavatel: Europol, Haag, Nizozemsko. Uzavřena bude rámcová smlouva s jediným účastníkem, na 4 roky. Celkový budget: €3.500.000. Zakázka je rozdělena na 2 loty: 1) Stolní počítače, notebooky a související přístrojové vybavení a služby (€2.500.000) a 2) Různé vybavení IT (€1.000.000). Deadline: 24/7.

Poskytnutí služeb právní pomoci prostřednictvím právnické kanceláře. Zadavatel: Úřad pro infrastrukturu a logistiku (Evropská komise) – Lucemburk. Služby bude využívat i Soudní dvůr EU a Překladatelské středisko pro instituce EU. Cílem zakázky je poskytování služeb právní pomoci a poradenství oddělením zodpovědným za majetkovou politiku v Lucemburském velkovévodství. Rámcová smlouva na 4 roky se 3 účastníky. Budget: mezi €375.000 a €390.000. Deadline: 18/7.

Celoevropské komunikační služby. Zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Bilbao, Španělsko. Bude uzavřena rámcová smlouva s jediným účastníkem, na 4 roky. Celková hodnota: € 11.520.000. Zakázka bude rozdělena na 4 položky: 1) poskytnutí poradenství v oblasti strategické komunikace a pomoci s monitorováním (celkem €600.000) -pozn: Uchazeči, kteří mají v úmyslu podat nabídku na položku č. 1, nebudou moci předložit nabídku na ostatní položky!!!, 2) organizace akcí, výstav a konferencí (celkem €7.840.000), 3) vztahy s veřejností, média a komunitní řízení (celkem €2.680.000), 4) služby související s digitální/multimediální komunikací (celkem €400.000). Deadline: 24/7.

Získání externích bibliometrických údajů pro porovnání výkonu Evropské rady pro výzkum. Zadavatel: Výkonná agentura Evropské výzkumné rady – Evropská komise, Brusel, Belgie. Cílem soutěže je získat komplexní soubor bibliometrických údajů, jenž bude použit na vybudování místní relační databáze pro analýzu. Databáze bude použita k nastavení ukazatelů, na základě kterých může být výkon Evropské rady pro výzkum vyhodnocen a porovnán na evropské i globální úrovni. Kontrakt na 4 roky. Budget €350.000. Deadline 23/7.

Pomoc při organizování seminářů v oblasti statistiky ve třetích zemích. Zadavatel: Evropská komise, Eurostat, Lucemburk. Tato zakázka bude pokrývat pomoc v případě celkem 5 seminářů, které se budou konat v období let 2013–2016. Další informace jsou obsaženy ve specifikacích nabídkového řízení. Deadline: 26/7.

Studie o „ekonomických účincích snižování zadluženosti ve finančních a nefinančních odvětvích“. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti, Brusel. Studie, která bude vypracována, by měla znamenat výrazný příspěvek k budování znalostí a shromažďování informací Komise v oblasti snižování zadlužení. Výsledky poté budou zavedeny do různých klíčových politických rámců. Součástí studie je vypracování dynamického stochastického modelu obecné rovnováhy (DSGE), který zohledňuje vzájemné vztahy mezi finančními a nefinančními odvětvími a který lze použít i pro další práci Komise. Úplné informace jsou k dispozici ve specifikacích nabídkového řízení. Kontrakt na 12 měsíců. Budget: max €140.000. Deadline: 22/7.

Dodávka čtečky mikrodesek s více režimy včetně instalace, validace, školení a údržby. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro referenční materiály a měření, Geel, Belgie. Čtečka mikrodesek s více režimy bude použita pro detekci, charakterizaci a přiřazení hodnot kalibrantů a certifikovaných referenčních materiálů na základě proteinů a/nebo v DNA/RNA v séru či plazmě. Čtečka s více režimy musí být schopná zpracovat analýzu DNA/RNA a proteinů včetně imunologické analýzy, vývoje metod, kvantifikace proteinů/DNA, specifické cílové analýzy. Čtečka se bude rovněž používat pro hodnocení biologických činností, enzymové zkoušky, (rychlé/pomalé) kinetické zkoušky, zkoušky biochemických vazeb, analýzu vzájemného působení proteinů, měření afinity, zkoušky molekulárních vazeb, analýzu receptorů/ligandu, buňkovou analýzu a analýzu drah signálů, monitorování vápníku, buněčné zkoušky. Kontrakt na 1+2 roky. Budget 150.000. Deadline: 26/7.

Meziinstitucionální výzva k podání nabídek týkající se služeb bezpečnostní ostrahy a recepce v Informační kanceláři Evropského parlamentu a Zastoupení Evropské komise ve Varšavě (položka č. 1) a Vratislavi (položka č. 2) v Polsku. Zadavatel: Zastoupení Evropské komise v Polsku. Smlouvy budou uzavřeny na počáteční dobu trvání 1 roku a bude možné je automaticky prodloužit až 4krát, pokaždé o dobu realizace úkolů v délce 12 měsíců. Směrný rozpočet těchto zakázek je: položka č. 1 (Varšava): 40 000 EUR na 1 rok a 200 000 EUR na 5 let; položka č. 2 (Vratislav): 26 000 EUR na 1 rok a 130 000 EUR na 5 let. Deadline: 27/8.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.