Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, středa 12/6

·

Nákup různých druhů střeliva do pušek značky Carl Gustaf. Zadavatel: Evropská obranná agentura, Brusel, Belgie jménem ministerstev obrany Estonska, Lotyšska a Litvy. Budget: mezi €30.000.000 a €50.000.000. Deadline: 24/7.

Stolní počítače, notebooky, související přístrojové vybavení a služby a různá zařízení informačních technologií. Zadavatel: Europol, Haag, Nizozemsko. Uzavřena bude rámcová smlouva s jediným účastníkem, na 4 roky. Celkový budget: €3.500.000. Zakázka je rozdělena na 2 loty: 1) Stolní počítače, notebooky a související přístrojové vybavení a služby (€2.500.000) a 2) Různé vybavení IT (€1.000.000). Deadline: 24/7.

Poskytnutí služeb právní pomoci prostřednictvím právnické kanceláře. Zadavatel: Úřad pro infrastrukturu a logistiku (Evropská komise) – Lucemburk. Služby bude využívat i Soudní dvůr EU a Překladatelské středisko pro instituce EU. Cílem zakázky je poskytování služeb právní pomoci a poradenství oddělením zodpovědným za majetkovou politiku v Lucemburském velkovévodství. Rámcová smlouva na 4 roky se 3 účastníky. Budget: mezi €375.000 a €390.000. Deadline: 18/7.

Celoevropské komunikační služby. Zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Bilbao, Španělsko. Bude uzavřena rámcová smlouva s jediným účastníkem, na 4 roky. Celková hodnota: € 11.520.000. Zakázka bude rozdělena na 4 položky: 1) poskytnutí poradenství v oblasti strategické komunikace a pomoci s monitorováním (celkem €600.000) -pozn: Uchazeči, kteří mají v úmyslu podat nabídku na položku č. 1, nebudou moci předložit nabídku na ostatní položky!!!, 2) organizace akcí, výstav a konferencí (celkem €7.840.000), 3) vztahy s veřejností, média a komunitní řízení (celkem €2.680.000), 4) služby související s digitální/multimediální komunikací (celkem €400.000). Deadline: 24/7.

Získání externích bibliometrických údajů pro porovnání výkonu Evropské rady pro výzkum. Zadavatel: Výkonná agentura Evropské výzkumné rady – Evropská komise, Brusel, Belgie. Cílem soutěže je získat komplexní soubor bibliometrických údajů, jenž bude použit na vybudování místní relační databáze pro analýzu. Databáze bude použita k nastavení ukazatelů, na základě kterých může být výkon Evropské rady pro výzkum vyhodnocen a porovnán na evropské i globální úrovni. Kontrakt na 4 roky. Budget €350.000. Deadline 23/7.

Pomoc při organizování seminářů v oblasti statistiky ve třetích zemích. Zadavatel: Evropská komise, Eurostat, Lucemburk. Tato zakázka bude pokrývat pomoc v případě celkem 5 seminářů, které se budou konat v období let 2013–2016. Další informace jsou obsaženy ve specifikacích nabídkového řízení. Deadline: 26/7.

Studie o „ekonomických účincích snižování zadluženosti ve finančních a nefinančních odvětvích“. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti, Brusel. Studie, která bude vypracována, by měla znamenat výrazný příspěvek k budování znalostí a shromažďování informací Komise v oblasti snižování zadlužení. Výsledky poté budou zavedeny do různých klíčových politických rámců. Součástí studie je vypracování dynamického stochastického modelu obecné rovnováhy (DSGE), který zohledňuje vzájemné vztahy mezi finančními a nefinančními odvětvími a který lze použít i pro další práci Komise. Úplné informace jsou k dispozici ve specifikacích nabídkového řízení. Kontrakt na 12 měsíců. Budget: max €140.000. Deadline: 22/7.

Dodávka čtečky mikrodesek s více režimy včetně instalace, validace, školení a údržby. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro referenční materiály a měření, Geel, Belgie. Čtečka mikrodesek s více režimy bude použita pro detekci, charakterizaci a přiřazení hodnot kalibrantů a certifikovaných referenčních materiálů na základě proteinů a/nebo v DNA/RNA v séru či plazmě. Čtečka s více režimy musí být schopná zpracovat analýzu DNA/RNA a proteinů včetně imunologické analýzy, vývoje metod, kvantifikace proteinů/DNA, specifické cílové analýzy. Čtečka se bude rovněž používat pro hodnocení biologických činností, enzymové zkoušky, (rychlé/pomalé) kinetické zkoušky, zkoušky biochemických vazeb, analýzu vzájemného působení proteinů, měření afinity, zkoušky molekulárních vazeb, analýzu receptorů/ligandu, buňkovou analýzu a analýzu drah signálů, monitorování vápníku, buněčné zkoušky. Kontrakt na 1+2 roky. Budget 150.000. Deadline: 26/7.

Meziinstitucionální výzva k podání nabídek týkající se služeb bezpečnostní ostrahy a recepce v Informační kanceláři Evropského parlamentu a Zastoupení Evropské komise ve Varšavě (položka č. 1) a Vratislavi (položka č. 2) v Polsku. Zadavatel: Zastoupení Evropské komise v Polsku. Smlouvy budou uzavřeny na počáteční dobu trvání 1 roku a bude možné je automaticky prodloužit až 4krát, pokaždé o dobu realizace úkolů v délce 12 měsíců. Směrný rozpočet těchto zakázek je: položka č. 1 (Varšava): 40 000 EUR na 1 rok a 200 000 EUR na 5 let; položka č. 2 (Vratislav): 26 000 EUR na 1 rok a 130 000 EUR na 5 let. Deadline: 27/8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe