Evropské tendry, pondělí 16/6

Polohový systém Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie. Zadavatel: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex), Varšava. Koncepce polohového systému Frontexu (FPS) má za cíl vytvořit jednotný, integrovaný systém v reálném čase za účelem sledování aktiv přidělených pro společné operace (JO) a zobrazování pozic aktiv v reálném čase, stejně jako výpočtu provozních nákladů pro tato aktiva a umožnit automatizované postupy pro asimilaci a vykazování finančních údajů v rámci JO. Cílem agentury Frontex i této zakázky je zajistit údržbu a poskytnout stávající funkce FPS pro účely JO, které budou zdokonaleny a vypracovány dle definovaných požadavků. FPS musí nabídnout funkci: 1) zobrazování pozic aktiv v reálném čase; 2) automatického výpočtu nákladů na každé aktivum (na aktivum a JO); 3) a být integrován s aspoň 5 polohovými systémy třetí strany. Kontrakt na 36 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 24/7.

Studie týkající se identifikace a kvantifikace klíčových socioekonomických údajů pro strategické plánování zavádění 5G v Evropě. Zadavatel: Evropská komise. Cílem studie je poskytnout fundamentální kvantitativní socioekonomické základy pro zúčastněné strany pro plánování kritických fází v případě zavádění 5G, od výzkumu a inovačních činností po investice do infrastruktury a výhledy pro počáteční obchodní vývoj. Studie by měla rovněž pomoct regulačním orgánům v případě klíčových politických činností: např. plánování související s přidělováním spektra, ITU WRC-18, ekonomický a sociální dopad potenciálních aplikací, regulace trhu / konkurence / strukturální aspekty. Konkrétněji by studie měla dosáhnout následujících cílů (přičemž každý z nich souvisí se souborem úkolů dále popsaných ve specifikacích nabídkového řízení v rámci kapitoly 2, Cíle, úkoly a metodika – cíle): A. Identifikace nejpravděpodobnějších modelů použití / scénářů provozu a souvisejících „ekosystémů“, a vyhodnocení hlavních potenciálních ekonomických aspektů. B. Mapování trhu / aplikačních scénářů do klíčových dat na podporu technologických požadavků. C. Výzvy týkající se spektra a očekávané nové potřeby v souvislosti se spektrem. D. Průmyslové příležitosti. E. Posouzení společenských a dalších politických problematik. Kontrakt na 13 měsíců. Budget €300.000. Deadline 30/9.

Zakázka na poskytování služeb týkajících se podpory další propagace nástroje financování přírodního kapitálu. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí. Cílem zakázky, která vzejde z této výzvy k podání nabídek, je podpořit Evropskou komisi a Evropskou investiční banku při propagaci nástroje financování přírodního kapitálu mezi různými zúčastněnými stranami se zvláštním zaměřením na potenciální uchazeče. Konkrétněji bude poskytovatel služeb pomáhat Komisi při přípravě opatření na zvýšení povědomí a informování řady cílových potenciálních příjemců a jiných relevantních činitelů a při vytváření souvisejícího propagačního materiálu. Kontrakt na 6 měsíců. Budget €100.000. Deadline 11/8.

Výzva k účasti v nabídkovém řízení č. 06A50/2014/M032 – rámcová smlouva o poskytování služeb pravidelných kontrol stabilních hasicích systémů na vodu (sprinklerů) Evropského parlamentu v Bruselu. Zadavatel: Evropský parlament. Rámcový kontrakt na 48 měsíců. Deadline 30/7.

Zpracování a strukturování elektronických dokumentů souvisejících s činnostmi Evropského parlamentu. Zadavatel: Evropský parlament. Kontrakt na 60 měsíců. Deadline 7/8.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.