Evropské tendry, pátek 20/6

Měření příspěvku vyššího vzdělávání k inovační kapacitě v EU. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu. Kontrakt na 24 měsíců. Popis: Autor studie by měl přinést silnější důkaz o pozitivním vlivu systémů vyššího vzdělávání systémů k inovační kapacitě. Tento důkaz má umožnit překonat obvyklé hranice, které v současné době omezují pochopení role a potenciálního dopadu vyššího vzdělávání v oblasti vytváření, poskytování a čerpání inovační způsobilosti. Budget €500.000. Deadline 12/9.

Zlepšování udržitelnosti metylesterů mastných kyselin. Zadavatel: Evropská komise, GŘ pro energii. Celkové množství práce zhruba 250 man/days. Popis: Evropská komise zahajuje výzvu k účasti v nabídkovém řízení pro zakázku na služby týkající se následujícího projektu: „Zlepšování udržitelnosti metylesterů mastných kyselin (FAME – bionafta)“. Cílem tohoto nabídkového řízení je posoudit několik způsobů, kterými lze zlepšit bilanci skleníkových plynů bionafty na bázi metylesterů mastných kyselin (FAME) v průběhu maximální doby trvání 14 měsíců. Informace, které budou poskytnuty v rámci této zakázky, umožní Komisi, zúčastněným stranám a národním úřadům čerpat podrobné informace a prohlubovat své chápání různých cest zajišťování udržitelnosti ve srovnání se stávajícími procesy. Deadline 12/9.

Sběr údajů a služby pro observatoř trhu s energiemi. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro energetiku. Kontrakt na 12 měsíců. Popis: V souvislosti s usnadňováním plné integrace evropských energetických sítí a systémů a účinným provozem interního trhu s energiemi v EU zřídila Evropská komise observatoř trhu s energiemi (MOE) v rámci Generálního ředitelství pro energetiku (GŘ ENER). Tato MOE přispívá k procesům tvorby politik vycházejících z důkazů v oblasti energie sdružováním informací, analýzou trhů s energiemi a problematik energetických systémů a tím, že funguje jako nástroj pro hodnocení, úpravu a formulaci nových politik v oblasti energetiky. V rámci observatoře trhu s energiemi je udržován a provozován systém pozorování trhu s energiemi (EMOS), datový sklad; MOE má zároveň přístup k ostatním datovým platformám a informačním zdrojům. Informace o MOE a EMOS jsou k dispozici zde: http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm. Prostřednictvím tohoto nabídkového řízení má GŘ ENER v úmyslu vybudovat energetické databáze a informace, které by bylo možné zabudovat přímo do EMOS (údaje EMOS) nebo které by mohly doplnit stávající portfolio datových platforem a přístupových bodů (data mimo EMOS). Tato výzva k podání nabídek je rozdělena do různých položek a bude pro Evropskou komisi znamenat značné úsilí v oblasti IT za účelem integrace údajů vypisovaných v rámci různých položek. Z tohoto důvodu je kvůli zajištění správného porozumění podmínkám zakázky níže uveden podrobný technický popis. Nabídka by měla obsahovat podrobný popis databáze uchazeče. Budget €491.000. Deadline 29/7.

Vypracování programu vzájemných hodnocení v rámci spolupráce EU v oblasti civilní ochrany a řízení rizik v případě katastrof. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO). Kontrakt na 24+18 měsíců. Popis: Cílem této výzvy k podání nabídek je vytvořit a realizovat program vzájemných hodnocení s účastí 6 dobrovolnických zemí, u kterých bude proveden přezkum řízení rizik v případě katastrof / civilní ochrany (u 4 států, které se účastní mechanismu a u 1 nebo 2 přistupujících zemí, které se mechanismu neúčastní nebo u 1 nebo 2 zemí Evropské politiky sousedství) trvající 24 měsíců, s možným obnovením za účelem provedení dalších vzájemných hodnocení. Program by měl umožnit provedení obecných vzájemných hodnocení v oblasti politiky řízení rizik v případě katastrof a tématických vzájemných hodnocení konkrétních priorit EU v oblasti řízení rizik v případě katastrof / civilní ochrany. V souladu s pokyny k procesu hodnocení, které poskytne Komise, poskytovatel služeb vypracuje a realizuje program vzájemného hodnocení v úzké spolupráci s Komisí a provede následující úkoly: vytvoření společných hodnotících rámců a dotazníků pro vzájemné hodnocení, poskytnutí podpory pro zahájení procesu vzájemného hodnocení, příprava vzájemných hodnocení, místní mise v hodnocených zemích, příprava a konzultace ohledně zpráv o vzájemném hodnocení, zveřejnění a zajištění publicity zpráv vzájemného hodnocení, podpora politického dialogu, uplatňování získaných ponaučení a činností navazujících na hodnocení, poskytnutí logistické podpory. Budget €650.000. Deadline 11/8.

Propagace dopadu předkomerčního zadávání veřejných zakázek a veřejných zakázek na inovativní řešení v Evropě mezi dodavateli řešení v oblasti ICT – SMART 2014/0018. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologii. Kontrakt na 38 měsíců. Předmětem této zakázky je: 1) vytvořit kontakty s klíčovými veřejnými dodavateli řešení v oblasti IKT v celé Evropě v jednotlivých odvětvích veřejného zájmu, určit dodavatele, kteří mají možnost zajistit inovační řešení založená na IKT, a vzbudit jejich zájem o realizaci zakázek typu PCP nebo PPI a účasti na specifických akcích v oblasti PCP a PPI, 2) spojit se s dodavateli s cílem aktivní propagace přínosů PCP a PPI pro tyto dodavatele, zejména prostřednictvím přípravy souboru nástrojů a poskytnutí pomoci, co se týče toho, jakým způsobem se mohou zapojit do PCP a PPI z hlediska navrhování a provádění příslušných inovačních výběrových řízení, 3) zorganizovat 1 hlavní celoevropskou akci ročně – celkem 3 – (se zaměřením na politické činitele, dodavatele, advokátní kanceláře zabývající se právními předpisy v oblasti veřejných zakázek a na podniky) s cílem zvýšit povědomí o hlavních iniciativách v oblasti PCP/PPI v celé Evropě a zorganizovat navazování kontaktů mezi zainteresovanými stranami na prodiskutování nových myšlenek a iniciativ za účelem celoevropské spolupráce v oblasti PCP/PPI, 4) zorganizovat 9 akcí v celé Evropě, které budou konkrétně zaměřené na dodavatele s cílem šířit osvědčené postupy a propagovat důkazy účinku v zájmu podpory širšího využívání PCP a PPI v celé Evropě. Budget €500.000. Deadline 30/9.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.