Evropské tendry, čtvrtek 5/9

Pojišťovací služby pro Europol. Zadavatel: Europol, Haag, Nizozemsko. Stručný popis: půjde o pojišťovací služby vztahující se k obsahu areálů a prostor Europolu v podobě všech nemovitých a movitých věcí včetně vnitřních a venkovních skel a zrcadel. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €250.000. Deadline: 31/10.

Vývoj internetového panelu pro evropská sledovací data včetně map na bázi serveru ArcGIS. Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Stockholm, Švédsko. Smlouva na 5 měsíců. Budget €85.000. Deadline 14/10.

Podpora hodnocení aktuálních projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT v 7. rámcovém programu – SMART 2013/0049). Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie, Brusel. Popis: Předmětem studie má být podpora hodnocení „ex post“ výzkumných činností v oblasti Informačních a komunikačních technologií 7. rámcového programu, především pak poskytnout důkazy a podpořit analýzu výstupů, výsledků a dopadů projektů. Kontrakt na 10 měsíců. Budget €200.000. Deadline 7/10.

Metodická podpora v rámci zavádění systému environmentálního řízení typu EMAS (The European Eco-Management and Audit Scheme). Zadavatel: Evropský účetní dvůr, Lucemburk. Popis: Účelem zakázky je zajistit vysoce kvalitní metodickou podporu a související poradenské služby během různých fází zavádění systému environmentálního řízení na základě evropské normy EMAS pro Evropský účetní dvůr s cílem získat osvědčení EMAS ve stanoveném termínu. Služby metodické podpory a poradenství zahrnou mj.: provedení environmentálního přezkoumání (rozvoj a zavádění systematického přístupu k měření a dokumentování stavu životního prostředí Účetního dvora a jeho pravidelné aktualizaci), vypracování koncepce zavádění EMS na základě ISO EN 14001 a evropských norem pro EMAS, vypracování postupů pro systém environmentálního řízení, vytvoření a zavedení regulačního monitoringu, organizování vnitřních auditů a pomoc s nimi, organizování školení personálu podílejícího se na realizaci projektu v oblasti environmentálního řízení a systémů environmentálního řízení, poskytování poradenských služeb pro vedení projektu v rámci Účetního dvora při zavádění systému environmentálního řízení, a to v souvislosti s problematikou týkající se environmentálního programu (např. informovanost pracovníků, veřejné zakázky, srovnávání)… Budget €80.000. Deadline 18/10.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.