Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, čtvrtek 5/9

·

Pojišťovací služby pro Europol. Zadavatel: Europol, Haag, Nizozemsko. Stručný popis: půjde o pojišťovací služby vztahující se k obsahu areálů a prostor Europolu v podobě všech nemovitých a movitých věcí včetně vnitřních a venkovních skel a zrcadel. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €250.000. Deadline: 31/10.

Vývoj internetového panelu pro evropská sledovací data včetně map na bázi serveru ArcGIS. Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Stockholm, Švédsko. Smlouva na 5 měsíců. Budget €85.000. Deadline 14/10.

Podpora hodnocení aktuálních projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT v 7. rámcovém programu – SMART 2013/0049). Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie, Brusel. Popis: Předmětem studie má být podpora hodnocení „ex post“ výzkumných činností v oblasti Informačních a komunikačních technologií 7. rámcového programu, především pak poskytnout důkazy a podpořit analýzu výstupů, výsledků a dopadů projektů. Kontrakt na 10 měsíců. Budget €200.000. Deadline 7/10.

Metodická podpora v rámci zavádění systému environmentálního řízení typu EMAS (The European Eco-Management and Audit Scheme). Zadavatel: Evropský účetní dvůr, Lucemburk. Popis: Účelem zakázky je zajistit vysoce kvalitní metodickou podporu a související poradenské služby během různých fází zavádění systému environmentálního řízení na základě evropské normy EMAS pro Evropský účetní dvůr s cílem získat osvědčení EMAS ve stanoveném termínu. Služby metodické podpory a poradenství zahrnou mj.: provedení environmentálního přezkoumání (rozvoj a zavádění systematického přístupu k měření a dokumentování stavu životního prostředí Účetního dvora a jeho pravidelné aktualizaci), vypracování koncepce zavádění EMS na základě ISO EN 14001 a evropských norem pro EMAS, vypracování postupů pro systém environmentálního řízení, vytvoření a zavedení regulačního monitoringu, organizování vnitřních auditů a pomoc s nimi, organizování školení personálu podílejícího se na realizaci projektu v oblasti environmentálního řízení a systémů environmentálního řízení, poskytování poradenských služeb pro vedení projektu v rámci Účetního dvora při zavádění systému environmentálního řízení, a to v souvislosti s problematikou týkající se environmentálního programu (např. informovanost pracovníků, veřejné zakázky, srovnávání)… Budget €80.000. Deadline 18/10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe