Evopské tendry, čtvrtek 5/6

Studie o genderovém rozměru obchodování s lidmi. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro vnitřní věci. Detaily: studie má za cíl důkladně posoudit genderový rozměr obchodování s lidmi pro účely sexuální zneužití.Kontrakt na 9 měsíců. Budget €250.000. Deadline 1/9.

Informační materiály o přírodě a biodiverzitě. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí. Popis: Cílem je vypracovat komunikační materiály, jak tištěné tak on-line, zaměřené na podporu zúčastněných stran a zainteresované veřejnosti při hledání specifičtějších informací o realizaci politiky EU v oblasti biodiverzity, včetně otázek týkajících se programu Natura 2000, ochrany druhů, hodnoty služeb ekosystému, invazivních druhů a změny klimatu. Kontrakt na 36 měsíců. Budget €495.000. Deadline 16/7.

Energetické audity budov Rady Evropské unie v regionu Brusel. Zadavatel: Rada Evropské unie, generální sekretariát. Rámcová smlouva s jediným účastníkem na 4 roky. Cílem zakázky na energetický audit je na základě hodnocení energetické výkonnosti budov, zařízení a činností, jakož i potřeb energetické správy vypracovat strategický investiční akční plán na realizaci energetických a finančních úspor v budovách Rady Evropské unie v regionu hlavního města Bruselu. Energetický audit musí na základě podrobné analýzy údajů z budov umožnit přípravu rozpočtového a schváleného návrhu pro programy šetření energií a umožnit generálnímu sekretariátu Rady rozhodnout o příslušných investicích. Audit musí umožnit generálnímu sekretariátu Rady informované rozhodnutí o programu činností potřebných na zlepšování energetické výkonnosti svých budov a o souvisejících činnostech. Budget (jako obvykle v případech tendrů Rady EU) nespecifikován. Deadline pro projevení zájmu: 4/7.

Studie o bezpečnosti výletních lodí. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu. Kontrakt na 18 měsíců. Zadání: Na základě reprezentativního vzorku výletních linek (počínaje těmi, které provozují větší výletní lodě, a konče těmi, které spravují luxusní jachty) a výletních terminálů v přístavech určení a v přístavech nalodění cestujících tato studie: 1) zajistí srovnávací analýzu bezpečnostních požadavků na výletní lodě při jejich provozování v Karibiku a v Evropě. Měly by být zdůrazněny a vysvětleny hlavní rozdíly; 2) bude analyzovat sdílení odpovědností mezi výletní lodí a přístavním zařízením v alespoň 20 významných výletních přístavech, při zohlednění rozdílů mezi přístavy určení a místy nalodění / vylodění cestujících a posádky; 3) stanoví případná zranitelná místa vzešlá z posouzení rizik provedených provozovateli výletních lodí (lodě a přístavní zařízení) a doloží, do jaké míry se v praxi provádějí bezpečnostní opatření předepsaná pro zmírnění případných rizik. Budget €200.000. Deadline 30/7.

Studie zaměřená na srovnání a šíření informací o pirátství a ozbrojených loupežích. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu. Kontrakt na 18 měsíců. Účelem tohoto projektu je zajistit srovnání informací o pirátství a ozbrojených loupežích na celém světě a každý den je předávat Evropské komisi. Tyto informace budou také zhotovitelem vždy zpřístupněny stranám zainteresovaným a/nebo zapojeným do prevence a potlačování tohoto typu trestního chování. Na základě informací dle popisu výše zhotovitel vypracuje zprávu, jež: a) určí prvky dat, které je nutné poskytnout za účelem zajištění účinného boje proti pirátství a ozbrojeným loupežím po celém světě při zohlednění nejvhodnějších zdrojů a nastíní způsob, jakým jsou příslušná data shromažďována a jejich spolehlivost zajištěna; b) vyhodnotí a provede analýzu srovnávaných údajů k lepšímu pochopení hrozby pirátství a ozbrojených loupeží, s uvedením forem jejich průběhu v různých oblastech celého světa a vyhodnotí a analyzuje účinky, které má nedostatečné hlášení incidentů spočívajících v pirátství a ozbrojených loupežích na spolehlivost údajů. Projekt poskytne doporučení o způsobech rozvíjení společné dlouhodobé strategie proti pirátství/ozbrojeným loupežím s cílem posílit ochranu a odolnost komerčních a rybářských lodí proti pirátství a ozbrojeným loupežím na moři nebo v přístavech a kotvištích a posílit tok a výměnu informací. Projekt poskytne také informace o způsobu vymezení udržitelného a dlouhodobého řešení pro sběr a šíření takových informací a jejich zpřístupnění všem zainteresovaným stranám EU zapojeným do činností lodní dopravy a rybolovu, zejména pak lodím, majitelům lodí a námořníkům. Budget €200.000. Deadline 30/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.