Brussels connection

the best address for international procurement

Evopské tendry, čtvrtek 5/6

·

Studie o genderovém rozměru obchodování s lidmi. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro vnitřní věci. Detaily: studie má za cíl důkladně posoudit genderový rozměr obchodování s lidmi pro účely sexuální zneužití.Kontrakt na 9 měsíců. Budget €250.000. Deadline 1/9.

Informační materiály o přírodě a biodiverzitě. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí. Popis: Cílem je vypracovat komunikační materiály, jak tištěné tak on-line, zaměřené na podporu zúčastněných stran a zainteresované veřejnosti při hledání specifičtějších informací o realizaci politiky EU v oblasti biodiverzity, včetně otázek týkajících se programu Natura 2000, ochrany druhů, hodnoty služeb ekosystému, invazivních druhů a změny klimatu. Kontrakt na 36 měsíců. Budget €495.000. Deadline 16/7.

Energetické audity budov Rady Evropské unie v regionu Brusel. Zadavatel: Rada Evropské unie, generální sekretariát. Rámcová smlouva s jediným účastníkem na 4 roky. Cílem zakázky na energetický audit je na základě hodnocení energetické výkonnosti budov, zařízení a činností, jakož i potřeb energetické správy vypracovat strategický investiční akční plán na realizaci energetických a finančních úspor v budovách Rady Evropské unie v regionu hlavního města Bruselu. Energetický audit musí na základě podrobné analýzy údajů z budov umožnit přípravu rozpočtového a schváleného návrhu pro programy šetření energií a umožnit generálnímu sekretariátu Rady rozhodnout o příslušných investicích. Audit musí umožnit generálnímu sekretariátu Rady informované rozhodnutí o programu činností potřebných na zlepšování energetické výkonnosti svých budov a o souvisejících činnostech. Budget (jako obvykle v případech tendrů Rady EU) nespecifikován. Deadline pro projevení zájmu: 4/7.

Studie o bezpečnosti výletních lodí. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu. Kontrakt na 18 měsíců. Zadání: Na základě reprezentativního vzorku výletních linek (počínaje těmi, které provozují větší výletní lodě, a konče těmi, které spravují luxusní jachty) a výletních terminálů v přístavech určení a v přístavech nalodění cestujících tato studie: 1) zajistí srovnávací analýzu bezpečnostních požadavků na výletní lodě při jejich provozování v Karibiku a v Evropě. Měly by být zdůrazněny a vysvětleny hlavní rozdíly; 2) bude analyzovat sdílení odpovědností mezi výletní lodí a přístavním zařízením v alespoň 20 významných výletních přístavech, při zohlednění rozdílů mezi přístavy určení a místy nalodění / vylodění cestujících a posádky; 3) stanoví případná zranitelná místa vzešlá z posouzení rizik provedených provozovateli výletních lodí (lodě a přístavní zařízení) a doloží, do jaké míry se v praxi provádějí bezpečnostní opatření předepsaná pro zmírnění případných rizik. Budget €200.000. Deadline 30/7.

Studie zaměřená na srovnání a šíření informací o pirátství a ozbrojených loupežích. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu. Kontrakt na 18 měsíců. Účelem tohoto projektu je zajistit srovnání informací o pirátství a ozbrojených loupežích na celém světě a každý den je předávat Evropské komisi. Tyto informace budou také zhotovitelem vždy zpřístupněny stranám zainteresovaným a/nebo zapojeným do prevence a potlačování tohoto typu trestního chování. Na základě informací dle popisu výše zhotovitel vypracuje zprávu, jež: a) určí prvky dat, které je nutné poskytnout za účelem zajištění účinného boje proti pirátství a ozbrojeným loupežím po celém světě při zohlednění nejvhodnějších zdrojů a nastíní způsob, jakým jsou příslušná data shromažďována a jejich spolehlivost zajištěna; b) vyhodnotí a provede analýzu srovnávaných údajů k lepšímu pochopení hrozby pirátství a ozbrojených loupeží, s uvedením forem jejich průběhu v různých oblastech celého světa a vyhodnotí a analyzuje účinky, které má nedostatečné hlášení incidentů spočívajících v pirátství a ozbrojených loupežích na spolehlivost údajů. Projekt poskytne doporučení o způsobech rozvíjení společné dlouhodobé strategie proti pirátství/ozbrojeným loupežím s cílem posílit ochranu a odolnost komerčních a rybářských lodí proti pirátství a ozbrojeným loupežím na moři nebo v přístavech a kotvištích a posílit tok a výměnu informací. Projekt poskytne také informace o způsobu vymezení udržitelného a dlouhodobého řešení pro sběr a šíření takových informací a jejich zpřístupnění všem zainteresovaným stranám EU zapojeným do činností lodní dopravy a rybolovu, zejména pak lodím, majitelům lodí a námořníkům. Budget €200.000. Deadline 30/7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe