Europol needs ICT Security products and services

Tendr: ICT Security products and services

Zadavatel: Europol, The Hague

Kontrakt na 72 měsíců / budget €16.900.000

Popis zakázky:

Europol má v úmyslu uzavřít smlouvu s jedním dodavatelem na zajištění produktů a služeb v oblasti zabezpečení IKT.

Tyto výrobky a služby budou k dispozici prostřednictvím prodejce (zhotovitele), který zajistí akviziční kanál mezi nezávislými dodavateli a Europolem.

Kromě toho rozsah rámcové smlouvy zahrnuje:

— související služby:

• převzetí probíhajících dohod o údržbě a podpoře;

• komplexní služby řízení produktů (inventární zprávy; proaktivní upozornění na údržbu; proaktivní poradenství v oblasti udělování licencí a údržby);

• řízení zakázky;

• pokračování v provádění zakázky v souladu s postupy specifikovanými v dohodě o úrovni služeb;

• předání (jinému zhotoviteli) na konci rámcové smlouvy.

— volitelné služby (nepovinné).

Scope

The scope of the framework contract is the provision (ordering and delivery) of a wide range of ICT Security products and services. In the context of this procurement procedure, we refer to ‘ICT Security’ non- exhaustively as:

– ICT Security hardware

– ICT Security software (including perpetual licenses, subscription-based licenses, Software as a Service)

– Related ICT Security product maintenance, upgrades, updates and support (onsite and offsite)

– ICT Security consultancy services

– Security services1

– ICT Security training services

In this context, ‘ICT Security’ shall be understood as covering not only the products and services necessary for the security of Europol ICT infrastructure, but also ICT forensic and products and services necessary for the operational work of Europol.

Europol wishes to enter into a contract with one contractor to procure ICT Security products and services.

These products and services will be available via a reseller (the winning tenderer – the contractor -) providing an acquisition channel between Independent Vendors and Europol.

In addition, the scope of the framework contract includes also:

– Associated services:

o Takeover of the ongoing maintenance and support agreements

o Comprehensive Product Management services (Inventory Reports; Proactive Maintenance Alert; Proactive Advice on Licensing and Maintenance)

o Contract management

o Follow-up on contract execution in line with the procedures specified in the Service Level Agreement.

o Hand-over (e.g. to another contractor) at the end of the framework contract.

– Optional services (not mandatory)

Deadline pro projevení zájmu: 28/9

Předpokládaný termín rozesílání zadávací dokumentace vyzvaným zájemcům: 5/11

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.