Brussels connection

the best address for international procurement

Europarlament hledá architekty na služby a poradenství

·

,

Tendr na „architektonické a technické služby, řízení a koordinaci prací, jakož i architektonickou, technickou a finanční pomoc a poradenství týkající se různé vývojové práce” pro své budovy ve Štrasburku, Bruselu a Lucemburku právě vyhlašuje Evropský parlament.

Administrativní požadavky: uchazeč musí disponovat všemi administrativními oprávněními nutnými pro vykonávání činnosti, na kterou odkazuje smlouva, v souladu s vnitrostátním právem dané země.

Profesní a kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících: uchazeč musí disponovat všemi administrativními oprávněními nutnými pro vykonávání činnosti, na kterou odkazuje smlouva, v souladu s vnitrostátním právem dané země. Z tohoto důvodu musí předložit 1 nebo několik podkladů, kterými doloží toto oprávnění jak sám za sebe, tak za všechny členy případného seskupení a všechny navrhované subdodavatele. EP bude jako důkaz akceptovat výpisy z obchodního nebo profesního rejstříku, prohlášení učiněné pod přísahou nebo osvědčení o členství v určité organizaci, zápis v rejstříku plátců DPH. Nebude-li žádný z těchto dokumentů uvádět dostatečné důkazy umožňující prokázat a potvrdit existenci takového oprávnění, může EP přijmout od uchazeče jiné podobné úřední doklady. Uchazeč musí ke své nabídce přiložit jako důkaz svého právního postavení a způsobilosti kopii memoranda a stanov své společnosti nebo obdobný dokument umožňující Evropskému parlamentu ověřit si jeho právní formu a způsobilost za účelem provedení zakázky. Pokud bude podaný důkaz nedostatečný, může EP v průběhu procesu hodnocení nabídky požadovat další důkazy. Pokud výše zmiňovaný důkaz bude chybět, vyhrazuje si parlament právo považovat nabídku za nepřijatelnou. V případě nabídek od fyzických osob musí být součástí těchto důkazů i kopie dokladu totožnosti a jakýkoli jiný druh dokumentu, který umožní posouzení právní způsobilosti dané osoby provést tuto zakázku (registrace plátce DPH, zápis v odborném nebo živnostenském rejstříku, komoře architektů atd.). Zpravidla postačí běžné kopie výše uvedených dokumentů. Nicméně v případě pochybností si EP vyhrazuje právo vyžádat si předložení originálu nebo opisu ověřeného notářem nebo národním orgánem. Uchazeč musí poskytnout důkaz o své schopnosti obdržet stavební povolení ve Francii. Uchazeč musí poskytnout oprávnění svých specialistů na azbest.

Ekonomická a finanční způsobilost: — hospodářská a finanční životaschopnost během plnění zakázky, — uchazeči musí předložit doklad o průměrném ročním obratu za poslední 3 finanční roky, za které bylo uzavřeno účetnictví, od data zveřejnění oznámení o zakázce, ve výši 1 000 000 EUR, nebo, v případě seskupení, 500 000 EUR za každého člena seskupení, v sektoru administrativních budov nebo budov s rovnocennými technickými vlastnostmi a rozsahem výstavby, — pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání, — kopie úplné výroční účetní závěrky (účetní rozvaha, výkaz zisku a ztráty, tabulka peněžních toků a přílohy)uveřejněné ve výroční zprávě a podrobené auditu, nebo pokud tento postup není povinný, s potvrzením přesnosti a pravosti ze strany zástupce uchazeče, za poslední 3 finanční roky, za které již byla připravena účetní závěrka, — listina finančních informací v příloze V administrativních ustanovení za poslední 3 finanční roky, za které již byla připravena účetní závěrka, — důkaz o platném pojistném krytí rizik v souvislosti s výkonem povolání.

Technická způsobilost: — tým odborníků s následujícím složením: a) osoba pověřená vedením týmu odpovědného za plnění zakázky, architekt nebo stavební inženýr s alespoň15 lety praxe s řízením projektu (vedoucí projektu je fyzická osoba nebo právní subjekt zodpovídající za výstavbu budovy, zejména na staveništích v oblasti výstavby); b) osoba pověřená vedením týmu odpovědného za plnění zakázky, architekt nebo stavební inženýr s alespoň10 lety praxe s řízením projektu, — průměrná pracovní síla subjektu nebo seskupení subjektů v uplynulých 3 letech od data zveřejnění oznámení o zakázce je alespoň 20 osob (ekvivalent plného úvazku), včetně alespoň 7 zaměstnávaných architektů a 7zaměstnávaných inženýrů; — zkušenosti s provedením alespoň 3 dokončených úkolů obnovy (od fáze návrhu do monitorování prací) na budovách v terciárním odvětví s povrchovou plochou alespoň 3 000 m2. V případě seskupení musí být vykonání úkolů provedeno společně všemi jeho vedoucími členy.

Deadline 27/1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe