Europarlament hledá architekty na služby a poradenství

Tendr na „architektonické a technické služby, řízení a koordinaci prací, jakož i architektonickou, technickou a finanční pomoc a poradenství týkající se různé vývojové práce” pro své budovy ve Štrasburku, Bruselu a Lucemburku právě vyhlašuje Evropský parlament.

Administrativní požadavky: uchazeč musí disponovat všemi administrativními oprávněními nutnými pro vykonávání činnosti, na kterou odkazuje smlouva, v souladu s vnitrostátním právem dané země.

Profesní a kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících: uchazeč musí disponovat všemi administrativními oprávněními nutnými pro vykonávání činnosti, na kterou odkazuje smlouva, v souladu s vnitrostátním právem dané země. Z tohoto důvodu musí předložit 1 nebo několik podkladů, kterými doloží toto oprávnění jak sám za sebe, tak za všechny členy případného seskupení a všechny navrhované subdodavatele. EP bude jako důkaz akceptovat výpisy z obchodního nebo profesního rejstříku, prohlášení učiněné pod přísahou nebo osvědčení o členství v určité organizaci, zápis v rejstříku plátců DPH. Nebude-li žádný z těchto dokumentů uvádět dostatečné důkazy umožňující prokázat a potvrdit existenci takového oprávnění, může EP přijmout od uchazeče jiné podobné úřední doklady. Uchazeč musí ke své nabídce přiložit jako důkaz svého právního postavení a způsobilosti kopii memoranda a stanov své společnosti nebo obdobný dokument umožňující Evropskému parlamentu ověřit si jeho právní formu a způsobilost za účelem provedení zakázky. Pokud bude podaný důkaz nedostatečný, může EP v průběhu procesu hodnocení nabídky požadovat další důkazy. Pokud výše zmiňovaný důkaz bude chybět, vyhrazuje si parlament právo považovat nabídku za nepřijatelnou. V případě nabídek od fyzických osob musí být součástí těchto důkazů i kopie dokladu totožnosti a jakýkoli jiný druh dokumentu, který umožní posouzení právní způsobilosti dané osoby provést tuto zakázku (registrace plátce DPH, zápis v odborném nebo živnostenském rejstříku, komoře architektů atd.). Zpravidla postačí běžné kopie výše uvedených dokumentů. Nicméně v případě pochybností si EP vyhrazuje právo vyžádat si předložení originálu nebo opisu ověřeného notářem nebo národním orgánem. Uchazeč musí poskytnout důkaz o své schopnosti obdržet stavební povolení ve Francii. Uchazeč musí poskytnout oprávnění svých specialistů na azbest.

Ekonomická a finanční způsobilost: — hospodářská a finanční životaschopnost během plnění zakázky, — uchazeči musí předložit doklad o průměrném ročním obratu za poslední 3 finanční roky, za které bylo uzavřeno účetnictví, od data zveřejnění oznámení o zakázce, ve výši 1 000 000 EUR, nebo, v případě seskupení, 500 000 EUR za každého člena seskupení, v sektoru administrativních budov nebo budov s rovnocennými technickými vlastnostmi a rozsahem výstavby, — pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání, — kopie úplné výroční účetní závěrky (účetní rozvaha, výkaz zisku a ztráty, tabulka peněžních toků a přílohy)uveřejněné ve výroční zprávě a podrobené auditu, nebo pokud tento postup není povinný, s potvrzením přesnosti a pravosti ze strany zástupce uchazeče, za poslední 3 finanční roky, za které již byla připravena účetní závěrka, — listina finančních informací v příloze V administrativních ustanovení za poslední 3 finanční roky, za které již byla připravena účetní závěrka, — důkaz o platném pojistném krytí rizik v souvislosti s výkonem povolání.

Technická způsobilost: — tým odborníků s následujícím složením: a) osoba pověřená vedením týmu odpovědného za plnění zakázky, architekt nebo stavební inženýr s alespoň15 lety praxe s řízením projektu (vedoucí projektu je fyzická osoba nebo právní subjekt zodpovídající za výstavbu budovy, zejména na staveništích v oblasti výstavby); b) osoba pověřená vedením týmu odpovědného za plnění zakázky, architekt nebo stavební inženýr s alespoň10 lety praxe s řízením projektu, — průměrná pracovní síla subjektu nebo seskupení subjektů v uplynulých 3 letech od data zveřejnění oznámení o zakázce je alespoň 20 osob (ekvivalent plného úvazku), včetně alespoň 7 zaměstnávaných architektů a 7zaměstnávaných inženýrů; — zkušenosti s provedením alespoň 3 dokončených úkolů obnovy (od fáze návrhu do monitorování prací) na budovách v terciárním odvětví s povrchovou plochou alespoň 3 000 m2. V případě seskupení musí být vykonání úkolů provedeno společně všemi jeho vedoucími členy.

Deadline 27/1.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.