Krizová komunikace pro Evropskou centrální banku: to je výzva!

Poskytnutí služeb školení v oblasti médií a krizové komunikace

Evropská centrální banka, Frankfurt am Main

Kontrakt na 3+1 rok

Stručný popis: Generální ředitelství pro komunikaci (DG/C) ECB odpovídá za vývoj a provádění strategie vnitřní a vnější komunikace ECB. Generální ředitelství sděluje úkoly a povinnosti ECB různým cílovým skupinám za použití různých komunikačních kanálů a nástrojů. Zapojuje se do činností různých národních a mezinárodních médií. Proto je nezbytné, aby ECB, jakož i klíčový zaměstnanci bankovního dohledu, kteří jsou v pravidelném styku s médii, získali dobrou znalost týkající se toho, jak je vnímají média a ostatní hlavní příjemci (např. občané, finanční analytici) a naučili se účinně komunikovat v krizové situaci.

Položka č. 1: zajištění mediálního školení v němčině

Položka č. 2: zajištění mediálního školení v angličtině (případně na požádání rovněž v nizozemštině, francouzštině, řečtině, italštině a španělštině)

Položka č. 3: Poskytnutí služeb krizové komunikace v angličtině

Popis:  Služby krizové komunikace by měly zahrnovat vypracování a pravidelnou aktualizaci příručky pro krizovou komunikaci („crisis communication manual“ – CCM) a poskytnutí školení krizové komunikace. Služby budou poskytovány v angličtině. Orientačně bude práce týkající se vypracování příručky pro krizovou komunikaci zahrnovat: 1) přezkum stávající organizační struktury a složení týmu pro krizovou komunikaci („crisis communication team“ – CCT), včetně vhodnosti stávajících politik, postupů, plánů, podpůrných nástrojů, jakož i logistických opatření, které se zabývají krizovou komunikací; 2) na základě výsledku tohoto přezkumů, vypracování CCM; 3) vytvoření dokumentace související s CCM; 4) přezkum CCM nejméně každé 2 roky za účelem zajištění toho, aby stávající doporučení byla sladěna s osvědčenými postupy v oblasti krizové komunikace.

S ohledem na školení v oblasti krizové komunikace budou poskytované služby zahrnovat návrh, organizaci a provedení programu individuálního školení přizpůsobeného potřebám následujících cílových skupin: členové výkonné rady / dozorčí rady ECB, CCT, tým pro krizovou komunikaci (CMT), jakož i výbor pro komunikaci Eurosystému/ESCB (ECCO). Cílem je zorganizovat 1 odborné cvičení pro každou cílovou skupinu za kalendářní rok. Každý odborné cvičení bude zahrnovat kombinaci teoretických a praktických kurzů (včetně simulačního cvičení). Cílem tohoto programu školení bude vyvinout provozní připravenost CCT a dalších příslušných činitelů na dohodnutou úroveň vyspělosti.

Ekonomické a finanční požadavky – minimální úroveň případně požadovaných standardů: Položka č. 3: poskytnutí služeb krizové komunikace v angličtině: souhrnný čistý obrat za podobné služby nebo dodávky poskytnuté v rámci zakázek ve výši 1 250 000 EUR za poslední 3 finanční roky (2014–2016).

Technická a odborná způsobilost – minimální úroveň případně požadovaných standardů: Položka č. 3: poskytnutí služeb krizové komunikace v angličtině: nejméně 3 podobné zakázky provedené během minulých 3 finančních let (2014–2016), které jsou srovnatelné z hlediska rozsahu, velikosti a obtížnosti se zakázkou vypsanou ze strany ECB. Alespoň 2 z těchto zakázek musí být pro velké společnosti (velikostí srovnatelné s ECB), mezinárodní organizace nebo veřejné instituce a zahrnují vývoj strategie krizové komunikace; v průměru alespoň 10 zaměstnanců (s výjimkou nezávislých pracovníků) za poslední 3 roky (2014–2016), z nichž nejméně 5: 1) poskytovali služby krizové komunikace v angličtině (odborná znalost na úrovni C1 ve všech jazykových dovednostech (poslech, čtení, ústní a písemný projev) a 2) pracovali alespoň po dobu 5 let v oblasti krizové komunikace pro velké společnosti (velikostí srovnatelné s ECB), mezinárodní organizace a veřejné instituce.

Deadline 26/4

“Inteligentní ekosociální vesnice”, to zní lákavě. Nový tendr pro Evropskou komisi

Zakázka: Pilotní projekt „inteligentní ekosociální vesnice“

Zadavatel: Evropská komise, DG Agriculture and Rural Development, Brussels

Kontrakt na 16 měsíců/ budget €400.000

Deadline 17/5

Context of the pilot project: The pilot project on smart eco-social villages is motivated by concerns about aging populations, lack of jobs and insufficient services in rural areas. These tendencies lead to high unemployment rates and depopulation which can be observed in rural areas across the EU.  Self-employment, sustainable production in different sectors (e.g.: comparative advantage, Unique Selling Points), and the sustainable management of rural communities could be considered to be key factors for creating smart eco-social villages. Supporting these activities could foster employment in rural areas and enhance local services. Smart rural development is not yet defined and the understanding of smart village can be diverse. Therefore, it is needed to create a definition of smart eco-social villages. There could be more definitions established, depending on the focus of the development of villages.

Objectives of the pilot project: The overall aim of the pilot project on smart eco-social villages is to explore the characteristics, drivers and factors of success of smart eco-social villages in the European Union in order to help the EU rural areas in current challenges and to improve their development.  In this context, a clear definition of smart eco-social villages should be elaborated. The pilot project should identify a minimum number of ten successful best practices in rural areas which have contributed to the successful development of these villages for the benefit of their inhabitants. It should focus on practical solutions to overcome challenges and to improve the situation in villages. In this context, the project shall describe the common features of some villages that are economically viable, attractive for living, and environmentally sustainable. Particular attention should be given to overcoming the problem of digital exclusion and developing the potentials offered by internet and digitisation for rural areas. The project should have a multi focus approach (agriculture, rural value chains, local infrastructure, rural-urban linkages, etc.). The analysis should contribute to identifying conditions and practices favourable to promoting growth and jobs.  It is important that the pilot project presents practical, successful best practices that could provide workable solutions for rural villages, using new and existing tools for promoting development.  The preliminary conclusions of the pilot project should be presented and discussed with relevant stakeholders at a workshop.

Brusel hledá organizátora soutěže “Evropské sociální inovace”

Zakázka: Organizace soutěže evropské sociální inovace v letech 2018–2020

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Internal Market, Brussels

Budget: €2.100.000

Stručný popis: Výzva k podání nabídek má za cíl zajistit poskytovatele, který pomůže Komisi s organizováním soutěže evropské sociální inovace v rámci tří opakování akce (v letech2018-2019-2020, což bude podmíněno každoročním obnovením smlouvy). V této souvislosti bude zhotovitel vyzván, aby:

 1. zajistil rozumný návrh, organizaci a řízení soutěže;
 2. navrhnul a realizoval příslušnou podporu pro vybrané uchazeče;
 3. komunikoval s cílem oslovit a získat cenné příspěvky do soutěže;
 4. zorganizoval význačné akce.

Deadline: 23/5

Trochu svazácký event pro Evropský parlament. Ale zase za milion a půl euro

Zakázka: Realizace Evropského setkání mládeže v roce 2018

Zadavatel: Evropský parlament, Brussels

Budget €1.500.000 / smlouva na 18 měsíců

Stručný popis: Evropské setkání mládeže (EYE) je akce pořádaná z iniciativy Evropského parlamentu každé dva roky (od roku 2014) s cílem podnítit aktivní občanství mezi mladými Evropany. Akce se koná v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku a sdružuje tisíce mladých lidí ve věku od 16 do 30 let, kteří zde mají příležitost se zúčastnit diskusí s politiky a přednášejícími s širokou škálou odborných znalostí o aktuálních tématech. Akce se konala již dvakrát v letech 2014 a 2016, s několika navazujícími slyšeními konanými v měsících následujících po každé akci. Třetí konání je naplánováno v termínu 25.–26. Května 2018. Poskytovatel služeb bude vyzván, aby Evropskému parlamentu poskytl pomoc s plánováním, organizováním a uskutečňováním logistických a organizačních hledisek akce EYE 2018, poskytnutím potřebného „know-how”, služeb logistiky, materiálů, vybavení atd., a to ve spolupráci s projektovým týmem EYE, vnitřními útvary Evropského parlamentu a externími partnery.

Možné činnosti v rámci zakázky:

 • Řada setkání/workshopů s projektovým týmem EYE a dalšími příslušnými útvary EP, bude-li to nutné k upřesnění úkolů, požadavků, překážek a očekávání v rámci projektu. Toto je fáze, v níž poskytovatel služeb sesbírá informace, kterých bude zapotřebí k vypracování koncepce každého pracovního souboru. Období/lhůta: červen–prosinec 2017.
 • Koncepce pro každý pracovní balík. Koncepce by měla zahrnout mj. jasný a podrobný popis procesu, cíle pracovního balíku, ukazatele, koordinátora pracovního balíku a celého týmu, včetně subdodavatelů. Koncepce by měla být založena na předchozí dokumentační fázi. Lhůta: konec prosince 2017.
 • Podrobný realizační plán, strukturovaný do pracovních balíčků dle každého prvku akce, tj. řízení účastníků, vnitřní logistika, značení směrů v předsálí/sále, zahajovací a závěrečné ceremonie, akreditace a uvítání účastníků, přivítání a technická pomoc pro partnery, přispěvatele, organizátory činností, přivítání a řízení přednášejících, organizování přepravy účastníků, řízení dobrovolníků, bezpečnost atd. Za každý z pracovních balíčků bude nutno vypracovat také zprávu týkající se hodnocení rizik. Provádění plánu musí být doplněno podrobným rozpočtem nákladů na všechny pracovní balíky, činnosti a úkoly nastíněné v plánu a rozvrh dodaných prvků. Lhůta: konec ledna 2018.
 • Validace realizačního plánu. Lhůta: konec února 2018.
 • Provádění
 • Výkaznictví: poskytnout projektovému týmu krátkou zprávu na způsob „načerpaných ponaučení”, která bude analyzovat silné a slabé stránky akce a uvádět, co by se mělo v příštích ročnících akce udělat jinak/efektivněji. Lhůta: společně se závěrečnou zprávou.

Deadline 2/5

Ve hře o zakázku na grafický design pro agenturu FRA z Vídně je 17 zájemců

V tendru evropské agentury FRA se sídlem ve Vídni na grafický design a výrobu komunikačních materiálů se sešla slušná a na EU poměry velmi početná konkurence:

Lot 1 – Graphic design (budget €132.000): C+M Consulting and Marketing (Rakousko), Page in extremis (Belgie), Kommunikationsbuero (Rakousko), Adbee digital (Slovensko), FuchsundFreude (Rakousko), Red hot n cool (Rakousko), Eigen) art (Rakousko), Media Consulta Advertising (Německo), This is Locco (Slovensko), Cheeeeese happy designers en directo (Španělsko), Wezeo (Slovensko), Studio Il Granello (Itálie), Daren & Curtis (Slovensko), Marco de Communication (Španělsko), Pomilio Blum (Italy) , UAB in Public (Litva), Imprimerie Central (Lucembursko).

Lot 2 – Production of communication and awareness raising materials (€80.000): Imprimerie Central (Lucembursko), I+i print (Slovensko), FuchsundFreude (Rakousko), Red hot n cool (Rakousko), Eigen) art (Rakousko), Pomilio Blum (Italy).

Evropský patentový úřad potřebuje poradce na testování a ověřování IT produktů a služeb

Tendr: Poradenské služby v oblasti testování a ověřování IT produktů a služeb

Zadavatel: Evropský patentový úřad (EPO), Mnichov

Description/purpose of the contract: Provision of services to the EPO in the area of testing and validation of IT products and services. For this tender the Bidders are requested to bid for:

 1. Test Management: * RfO 1 for Work Package ‘Test Management for PGP’; * RfO 2 for Work Package ‘Test Management for KMS/SIOB’;
 1. Functional Testing: * RfO 3 for Work Package ‘Functional Testing for PGP’; * RfO 4 for Work Package ‘Functional Testing for KMS/SIOB’;
 1. Performance Testing: * RfO 5 for Work Package ‘Performance Testing’;
 1. Test Automation: * RfO 6 for Work Package ‘Test Automation’;
 1. Mainframe Support Services: * RfO 7 for Work Package ‘Mainframe Support Services’.

Bidders are requested to bid for at least 3 out of the 5 business areas.

Place at which the contract is to be performed:  the Contractor’s site and  the EPO’s sites in Rijswijk, NL and Munich, DE.

The contract duration will be 3 years. The EPO may extend it at its discretion once by a further period of 2 years.

Deadline 12/5

Evropská centrální banka potřebuje pomoc s organizací služebních cest

Zakázka: Poskytování cestovních služeb

Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt am Main

Celkový budget €2.200.000/3 roky

Záměrem ECB je uzavření smluv o poskytování cestovních služeb (položka č. 1), vyřizování cestovních výdajů (položka č. 2) a sledování během cesty a poskytnutí pomoci na cestách (položka č. 3). Předpokládá se, že tyto smlouvy začnou platit v lednu 2018 a zůstanou v platnosti po dobu 3 let (celková doba trvání zakázek nesmí přesáhnout 4 roky). Hlavním jazykem pro poskytování služeb bude angličtina. Uchazeči se mohou ucházet o 1, 2 nebo všechny 3 položky.

LOT1 – Poskytování cestovních služeb (budget €1.500.000): Mezi cestovní služby patří off-line a on-line rezervace letenek, vlakových jízdenek, pronájmy automobilů a ubytování v hotelech na základě modelu transakčních poplatků a s využitím konkrétního on-line rezervačního systému (Cytric). Uchazeč musí pracovat s globálním distribučním systémem (GDS). On-line rezervační systém (OBE) se může v průběhu smluvního období změnit. V případě off-line rezervací musí uchazeč zajistit vyčleněný tým zabývající se výhradně žádostmi souvisejícími s ECB. Poskytované služby by měly být přizpůsobeny cestovním pravidlům ECB. Poskytovatel služeb může být také požádán, aby se postaral rovněž o rezervace letenek a hotelů pro skupiny s více než 10 cestujícími.

V minulosti byl objem podnikaných cest ze strany ECB tento: ECB má přibližně 2 700 cestujících osob ve Frankfurtu nad Mohanem a každoročně je vyřizováno více než 35 000 transakcí. Cestovní výdaje se odhadují přibližně na více než 15 000 000 EUR ročně. Kolem 89 % leteckých přeprav je do hlavních evropských měst, jako je např. Londýn, Madrid, Amsterdam, Řím a Brusel. Mezikontinentální destinace činí 8 %, zbylé 3 % cest jsou lety v rámci Německa. Kolem 48 % veškerých transakcí za služební cesty souviselo s leteckou dopravou, železniční doprava činila 25 % a hotely 26 %. V současnosti je přibližně 14 % cest rezervováno on-line přes on-line rezervační systém Cytric a 80 % off-line prostřednictvím poskytovatele cestovních služeb. Očekává se nárůst on-line rezervací.

Minimální kritéria: * uchazeči musí mít souhrnný čistý obrat ve výši 6 000 000 EUR za poslední 3 finanční roky, * disponují nejméně 15 zaměstnanci pracujícími v oblasti rezervace služebních cest, kteří by mohli poskytovat služby pro ECB, * disponují alespoň 3 referenčními zakázkami z posledních 3 let, které jsou srovnatelné s požadavky ECB.

LOT2 – Vyřizování cestovních výdajů (budget €500.000): ECB hledá poskytovatele služeb, který bude provádět vyřizování cestovních výdajů na svou vlastní odpovědnost a na základě stanovených norem a úrovní služeb. Poskytovatel služeb musí zejména poskytnout provozní personál, dohled, manažerské dovednosti a zdroje, aby zajistil poskytování služby v souladu s požadavky ECB. ECB neposkytne jakékoli pracovníky pro poskytování této služby, která bude poskytována výhradně zaměstnanci poskytovatele služeb. Služby vyřizování náhrad cestovních výdajů budou poskytovány v prostorách ECB ve Frankfurtu nad Mohanem. ECB poskytne logistiku, kancelářská zařízení, telefonní infrastrukturu, IT hardware a software, elektřinu, osvětlení, vytápění a nábytek potřebný k tomu, aby zaměstnanci poskytovatele služeb mohli služby poskytovat. Prostřednictvím zavedeného řešení bude možno vyřídit přibližně 17 000 žádostí o náhradu cestovních výdajů ročně, které jsou manuálně ověřovány oproti systému SAP a oskenovaným účtenkám. Dále by mělo umožnit vyřídit přibližně 3 300 žádostí o náhradu obecných výdajů, příslušné účtenky musí být oskenovány. V současnosti jsou tyto služby poskytovány 3 zaměstnanci, většinou se zkušenostmi v účetnictví.

Minimální kritéria: * souhrnný celkový čistý obrat za uplynulé 3 finanční roky ve výši 1 000 000 EUR, * alespoň 4 zaměstnanci pracující v oblasti vyřizování žádostí o náhradu výdajů, kteří by mohli poskytovat příslušné služby pro ECB, * nejméně 3 podobné zakázky provedené během minulých 3 finančních let, které jsou srovnatelné z hlediska rozsahu, velikosti a obtížnosti se zakázkou vypsanou ze strany ECB.

LOT3 – Sledování během cesty a pomoc na cestách (budget €200.000): ECB hledá poskytovatele služeb, který poskytne systém pro sledování během cesty pro všechny osoby na služebních cestách ECB. ECB má ročně přibližně 2 700 osob na služebních cestách s více než 35 000 transakcemi ročně a asi 10 zahraničních zaměstnanců plnících své funkce mimo území Německa. Účelem sledování během cesty je určit místo, kde se nacházejí všechny osoby vyslané ECB na služební cesty v celosvětovém měřítku a v případě nouze s nimi navázat kontakt. Uplatňují se níže uvedené požadavky: * jednotlivé cestovní údaje musí být automaticky převáděny z různých rezervačních systémů (alespoň ze současných globálních distribučních systémů (GDS) „Amadeus“, „Sabre“ atd.), * mělo by být rovněž možné manuálně přidávat ostatní místa související se služební cestou (budovy, partnerská místa a hotely rezervované off-line), * pro zaměstnance ECB, kteří tento nástroj spravují, musí být tyto údaje co nejrychleji k dispozici v rámci systému sledování během cesty za účelem určení místa, kde se nachází osoba na služební cestě, * navíc musí sledování během cesty zahrnovat příslušná cestovní varování a upozornění, jakož i obsažné informace o zemích, * cestovní varování by měla obsahovat lékařská a bezpečnostní varování týkající se daných destinací a jsou zasílána cestující osobě, jakož i příslušnému personálu. Zohledněny jsou různé klasifikace rizik, * informace o zemi a cestovní varování by měly být, je-li to možné, k dispozici prostřednictvím příslušné mobilní aplikace pro nejběžnější operační systémy, * cestující musí mít možnost dobrovolně povolit řídícím pracovníkům používat lokalizační služby mobilního zařízení cestujícího za účelem přesného určení místa cestující osoby, pokud o to bude zažádáno, * asistenční středisko musí poskytnout podporu pro cestující osobu v případě vzniku naléhavé zdravotní situace, bezpečnostního incidentu nebo neočekávaného cestovního problému, * prostřednictvím jednoduše použitelného komunikačního systému by mělo být řídícím pracovníkům umožněno navázání kontaktu s cestující osobou prostřednictvím hromadných zpráv (SMS, e-mail, hlasová zpráva), * uchazeč by měl mít zkušenosti s realizací školení koncových uživatelů pro příslušné zaměstnance spravující nástroj pro sledování během cesty a pro osoby na cestách.

Minimální kritéria: * souhrnný celkový čistý obrat za uplynulé 3 finanční roky ve výši 720 000 EUR, * 3 podobné zakázky provedené během posledních 3 finančních let.

Deadline pro odeslání nabídky 13/4

Agentura FRA z Vídně hledá firmu na pomoc při organizaci akcí

Tendr: Organizace konferencí a akcí

Zadavatel: Agentura Evropské unie pro základní práva, Vídeň

Rámcový kontrakt na 4 roky/budget €3.000.000

Deadline 25/4

Zájemci o dokumentaci pište na horejsi.tomas@gmail.com

Další zajímavý komunikační tendr, tentokrát pro EU agenturu Clean Sky 2 z Bruselu

Zakázka: Strategická komunikace, digitální komunikace, vydavatelská podpora, publikace a grafika, akce, tvorba a údržba webové stránky

Zadavatel: Společný EU podnik Clean Sky 2, Brussels, Belgie

Rámcová smlouva na 4 roky/ budget €2.000.000

Zakázka bude rozdělena na 4 nezávislé/samostatné části:

položka č. 1 – strategické komunikace, vydavatelská podpora, publikace a grafický design; budget €500.000

položka č. 2 – digitální komunikace; budget €300.000

položka č. 3 – akce; budget €900.000

položka č. 4 – tvorba a údržba internetové stránky, €300.000

Deadline pro odeslání nabídky: 4/4

Technická pomoc a podpora pro evropskou agenturu „Galileo“ z Prahy

Zakázka: Poskytnutí technické pomoci a podpory pro program základních prvků + Poskytování obchodní pomoci a odbornosti pro GSA a projekty základních prvků

Zadavatel: Agentura pro evropský GNSS (GSA), Praha

Kontrakt na 4 roky, celkový budget €10.000.000

Zakázka bude rozdělena na dvě samostatné, na sobě nezávislé části (loty)

Lot 1) Poskytnutí technické pomoci a podpory pro program základních prvků. Budget €8.000.000/4 roky

The purpose of this lot is to provide technical assistance and expertise to the GSA for the Fundamental Elements projects and other related initiatives throughout the projects’ life-cycle. This includes support and assistance in pre-publication, project monitoring and management and post-project phase. Synergies and outcomes of previous GSA/EC projects under H2020 must be considered, used and implemented whenever applicable. As applicable and deemed necessary, GSA will provide available reports of related studies that the contractor might need in order to conduct the activities envisaged within the present framework contract.

The aim is to ensure the technical soundness of each project deliverable, maximising cross fertilisation between the activities, ultimately resulting in top-notch Galileo- and EGNOS-enabled devices that fill in the technological gaps in the GNSS equipment market. Additionally, to avoid double-funding of the Fundamental Elements projects and to maximise the outcomes, the contractor shall ensure joint reviews of the different Fundamental Elements projects’ deliverables and milestones.

Technical assistance and support to be provided may take different forms such as providing the technical expertise for the review of projects’ deliverables, production of dedicated surveys, studies and reports, support for leveraging and tailoring existing IT infrastructures, ad-hoc presentations of studies and reports at specific forums or meetings, and other preparatory, organisational, monitoring and evaluation activities, which might include travels and on-site technical assistance to GSA.

Work Package 1: Technology support platform for Fundamental Elements

Work Package 2: Technology support platform for the implementation of EGNSS services and differentiators

Lot 2) Platforma obchodní podpory pro základní prvky – Poskytování obchodní pomoci a odbornosti pro GSA a projekty základních prvků. Budget €2.000.000/4 roky

The purpose of this lot is to provide business assistance and expertise to the GSA for the Fundamental Elements projects during project implementation phase and post-project support. The objectives of this lot is to define and ensure the implementation of the go-to-market strategy, resulting in optimal adoption by the GNSS equipment market of the Galileo- and EGNOS-enabled devices developed by the FE projects.

Business assistance and support may take different forms such as providing the business expertise for the review of projects’ deliverables, production of dedicated surveys, studies and reports, development of specific analytical tools, ad-hoc presentations of studies and reports at the specific forums or meetings, as well as other preparatory, organisational, monitoring and evaluation activities, which might include travels and on-site business assistance to GSA.

Deadline pro odeslání nabídek 28/4