KOMUNIKACE EU: Pro kreativní, mediální a digitální agentury je tu hodně peněz a hodně práce

Zakázek v oblasti komunikace vyhlašují instituce a agentury EU (frustrované svým špatným obrazem) velké množství. Desítky ročně v objemech mezi 200 až 300 milionů euro. Konkurence není nijak „extra“ silná. Navíc: rozhoduje kvalita (70%), cena se hodnotí až nakonec (30%).

Pro zajímavost – tady je seznam aktuálních nebo právě ukončených tendrů:

Služby zajištění celoevropské komunikace a akcí. Zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), Bilbao. Rámcový kontrakt na 4 roky/ celkový předpokládaný budget €14.000.000. https://bruselska-spojka.cz/eu-agentura-z-bilbaa-potrebuje-pomoc-s-komunikaci-a-eventy-da-e14-milionu/

Komunikační kampaň, jejímž cílem bude podpořit zaměstnanost a zaměstnatelnost v odvětví cestovního ruchu. Zadavatel: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), Brussels. Kontrakt na 12 měsíců/ budget €800.000. https://bruselska-spojka.cz/eu-chce-zaplatit-celoevropskou-komunikacni-kampan-pro-zlepsovani-obrazu-kariery-v-odvetvi-cestovniho-ruchu/

Zakázka: Integrované komunikační služby pro zvýšení povědomí v EU o hodnotě duševního vlastnictví a dopadu porušování práv duševního vlastnictví. Zadavatel: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Alicante, Španělsko. Rámcová smlouva na 4 roky/ celkový budget €6.000.000. https://bruselska-spojka.cz/agentura-eu-z-alicante-potrebuje-pomoc-s-komunikaci/

Poskytnutí služeb školení v oblasti médií a krizové komunikace. Evropská centrální banka, Frankfurt am Main. Kontrakt na 3+1 rok. https://bruselska-spojka.cz/krizova-komunikace-pro-evropskou-centralni-banku-to-je-vyzva/

Konzultační služby pro pořádání eLearningových kurzů. Rada Evropy + Evropská komise. Odhad celkového rozpočtu: €66.000/2 roky. https://bruselska-spojka.cz/kdo-pomuze-rade-evropy-s-e-learningovymi-kurzy/

EU agentura z Bilbaa potřebuje pomoc s komunikací a eventy, dá €14 milionů

Tendr: Služby zajištění celoevropské komunikace a akcí

Zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), Bilbao

Stručný popis: Agentura EU-OSHA má v úmyslu vybrat společnost, která jí bude poskytovat kvalitní odborné služby v následujících oblastech činností: * poradenství v oblasti strategické komunikace * podpora řízení vztahů se zapojenými osobami * pořádání akcí, výstav a konferencí * mediální činnosti a činnosti v oblasti vztahů s veřejností.

Rámcový kontrakt na 4 roky/ celkový předpokládaný budget €14.000.000

Zakázka má dvě samostatné části (tj. můžete se hlásit jen do jedné nebo do obou):

Lot1: Poskytování poradenství v oblasti strategické komunikace a podpory pro řízení vztahů se zapojenými osobami

Popis zakázky: EU-OSHA v úmyslu využít služeb společnosti specializující se na komunikaci, která jí bude poskytovat služby strategického poradenství v rámci jejích celoevropských informačních, komunikačních a osvětových činností a zkvalitní a posílí vztahy s různými zapojenými stranami a zapojí je aktivně do jejích komunikačních a propagačních činností a činností prováděných v rámci kampaní. Součástí tohoto úkolu řízení vztahů je příprava, podpora a kontrola činností v 1 nebo několika určených virtuálních prostorech nebo online komunitních prostředích. Předpokládaná hodnota €2.000.000.

Lot2: Akce, média a služby v oblasti vztahů s veřejností

Popis zakázky: Součástí prací, které budou provedeny, bude i navrhování a pořádání akcí a navrhování a produkce výstavních stánků o různé velikosti a o různých úrovních kvality (ve standardní nebo nejvyšší třídě) v závislosti na akci, řešeném předmětu a místu konání. Navíc budou pravidelně prováděny služby vztahů s médii a veřejností s cílem podpořit kampaně a další komunikační činnosti oslovením bruselských a národních médií v členských státech kandidátských a potenciálních kandidátských zemích a v zemích EHP/ESVO a výjimečně i mezinárodních a neevropských médií (například v případě Světového kongresu o bezpečnosti ochraně zdraví při práci, který se koná každé 3 roky). Předpokládaná hodnota€12.000.000

Deadline pro odeslání nabídek: 2/6

EU chce zaplatit celoevropskou komunikační kampaň pro „zlepšování obrazu“ kariéry v odvětví cestovního ruchu

Zakázka: Komunikační kampaň, jejímž cílem bude podpořit zaměstnanost a zaměstnatelnost v odvětví cestovního ruchu

Zadavatel: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), Brussels

Kontrakt na 12 měsíců/ budget €800.000

Stručný popis: Agentura EASME hodlá uzavřít smlouvu o poskytování služeb, jejímž cílem bude podpořit zaměstnanost a zaměstnatelnost v odvětví cestovního ruchu, překonat rozdíly mezi dodávkou a poptávkou po pracovní síle na trhu cestovního ruchu a podpořit kvalitní pracovní příležitosti v cestovním ruchu.

EASME wishes to enter into a service contract aiming to:   boost employment and employability in the tourism sector;   overcome the mismatches between the supply and demand for labour in the tourism labour market;   support quality jobs in tourism.

The specific objectives of the present tender are to:  facilitate the upgrade of skills;  enhance visibility and upscale the use of existing tools and initiatives;   improve the image of tourism careers;  help jobseekers understand the positive aspects of tourism careers;   help entrepreneurs in the tourism sector to reinforce positive aspects of tourism careers and to attract new and adequate talents.

Tasks: The contractor will perform, as a minimum, the following tasks: 1. Analysis of the expectations of jobseekers and tourism entrepreneurs; 2. Communication activities: a. Designing a communication strategy to enhance the attractiveness of tourism careers and underline their positive aspects; b. Designing, creating and editing communication material for the promotion of tourism careers; c. Running an awareness raising campaign.

Deadline 12/6

Agentura EU z Alicante potřebuje pomoc s komunikací

Zakázka: Integrované komunikační služby pro zvýšení povědomí v EU o hodnotě duševního vlastnictví a dopadu porušování práv duševního vlastnictví (2 položky)

Zadavatel: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Alicante, Španělsko

Rámcová smlouva na 4 roky/ celkový budget €6.000.000

Stručný popis: Cílem této výzvy je poskytnout EUIPO a zejména Evropskému středisku pro sledování porušování práv duševního vlastnictví rámcovou smlouvu týkající se návrhu, realizace a zpětné kontroly informačních a komunikačních kampaní s cílem: * zlepšení porozumění hodnotě duševního vlastnictví včetně průmyslového vlastnictví (obchodní značky, návrhy, patenty, zeměpisná označení, práva odrůd), autorských práv a práv týkajících se autorských práv, * zvyšování povědomí a porozumění rozsahu a dopadu porušování práv duševního vlastnictví, * překlenutí mezery ve znalostech/osvětě u cílového publika u těchto otázek a nakonec v dlouhodobém horizontu změnit chování ve vztahu k padělání a pirátství.

Lot č. 1: Vztahy s médii a mediální kampaně – Tato položka pokrývá podporu vztahů s médii, monitorování a měření dopadu a nákup prostoru v médiích a reklamu. Médii, s nimiž se počítá v této položce, jsou tradiční sdělovací prostředky (AV a on-line, obecný a specializovaný tisk) a sociální média. Položka zahrne návrh, realizaci, koordinování a vyhodnocení/měření mediálních činností a dosažené pokrytí. Budget €3.000.000

Lot č. 2: Vztahy s veřejností a komunikační kampaně – Tato položka pokrývá návrh a tvůrčí zpracování, vypracování návrhu a editaci, audiovizuální a grafickou produkci a činnosti v rámci vnějších vztahů, elektronickou komunikaci, marketing ve vztahu vůči kampaním. Budget €3.000.000

Deadline pro odeslání nabídek: 17/5

Zájemci o zakázky od EU institucí: “Bruselská spojka” bude příští týden v Praze. Pište, volejte

Příští týden, od úterý 18/4 do čtvrtka 20/4, budu v Praze. Zájemci o schůzku volejte +32473116804 nebo pište horejsi.tomas@gmail.com

IT poradenství + vývoj webových prezentací pro Agenturu EU pro životní prostředí

Zakázka: Poskytnutí poradenských služeb v oblasti IT pro EEA a Evropskou komisí (Generální ředitelství pro životní prostředí a GŘ pro oblast klimatu)

Zadavatel: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Kodaň

Rámcový kontrakt na 4 roky/ budget €5.000.000

Stručný popis: EEA hodlá uzavřít smlouvu na poskytnutí služeb a podpory v oblasti IT v následujících oblastech: vývoj internetových prezentací Zope/Plone/Python; a dostupnost pro helpdesk prvního stupně na podporu daného vývoje internetových prezentací. Ostatní technologie, jako jsou Ruby, Elasticsearch, JavaScript atd., jsou používány rovněž. Hlavními aplikacemi jsou internetová prezentace EEA, Climate-ADAPT, BISE, Reportnet CDR, EMRT, nástroj NECD Review, Forum, Projects, portál Eionet, WISE-Marine.

Deadline 22/5

Krizová komunikace pro Evropskou centrální banku: to je výzva!

Poskytnutí služeb školení v oblasti médií a krizové komunikace

Evropská centrální banka, Frankfurt am Main

Kontrakt na 3+1 rok

Stručný popis: Generální ředitelství pro komunikaci (DG/C) ECB odpovídá za vývoj a provádění strategie vnitřní a vnější komunikace ECB. Generální ředitelství sděluje úkoly a povinnosti ECB různým cílovým skupinám za použití různých komunikačních kanálů a nástrojů. Zapojuje se do činností různých národních a mezinárodních médií. Proto je nezbytné, aby ECB, jakož i klíčový zaměstnanci bankovního dohledu, kteří jsou v pravidelném styku s médii, získali dobrou znalost týkající se toho, jak je vnímají média a ostatní hlavní příjemci (např. občané, finanční analytici) a naučili se účinně komunikovat v krizové situaci.

Položka č. 1: zajištění mediálního školení v němčině

Položka č. 2: zajištění mediálního školení v angličtině (případně na požádání rovněž v nizozemštině, francouzštině, řečtině, italštině a španělštině)

Položka č. 3: Poskytnutí služeb krizové komunikace v angličtině

Popis:  Služby krizové komunikace by měly zahrnovat vypracování a pravidelnou aktualizaci příručky pro krizovou komunikaci („crisis communication manual“ – CCM) a poskytnutí školení krizové komunikace. Služby budou poskytovány v angličtině. Orientačně bude práce týkající se vypracování příručky pro krizovou komunikaci zahrnovat: 1) přezkum stávající organizační struktury a složení týmu pro krizovou komunikaci („crisis communication team“ – CCT), včetně vhodnosti stávajících politik, postupů, plánů, podpůrných nástrojů, jakož i logistických opatření, které se zabývají krizovou komunikací; 2) na základě výsledku tohoto přezkumů, vypracování CCM; 3) vytvoření dokumentace související s CCM; 4) přezkum CCM nejméně každé 2 roky za účelem zajištění toho, aby stávající doporučení byla sladěna s osvědčenými postupy v oblasti krizové komunikace.

S ohledem na školení v oblasti krizové komunikace budou poskytované služby zahrnovat návrh, organizaci a provedení programu individuálního školení přizpůsobeného potřebám následujících cílových skupin: členové výkonné rady / dozorčí rady ECB, CCT, tým pro krizovou komunikaci (CMT), jakož i výbor pro komunikaci Eurosystému/ESCB (ECCO). Cílem je zorganizovat 1 odborné cvičení pro každou cílovou skupinu za kalendářní rok. Každý odborné cvičení bude zahrnovat kombinaci teoretických a praktických kurzů (včetně simulačního cvičení). Cílem tohoto programu školení bude vyvinout provozní připravenost CCT a dalších příslušných činitelů na dohodnutou úroveň vyspělosti.

Ekonomické a finanční požadavky – minimální úroveň případně požadovaných standardů: Položka č. 3: poskytnutí služeb krizové komunikace v angličtině: souhrnný čistý obrat za podobné služby nebo dodávky poskytnuté v rámci zakázek ve výši 1 250 000 EUR za poslední 3 finanční roky (2014–2016).

Technická a odborná způsobilost – minimální úroveň případně požadovaných standardů: Položka č. 3: poskytnutí služeb krizové komunikace v angličtině: nejméně 3 podobné zakázky provedené během minulých 3 finančních let (2014–2016), které jsou srovnatelné z hlediska rozsahu, velikosti a obtížnosti se zakázkou vypsanou ze strany ECB. Alespoň 2 z těchto zakázek musí být pro velké společnosti (velikostí srovnatelné s ECB), mezinárodní organizace nebo veřejné instituce a zahrnují vývoj strategie krizové komunikace; v průměru alespoň 10 zaměstnanců (s výjimkou nezávislých pracovníků) za poslední 3 roky (2014–2016), z nichž nejméně 5: 1) poskytovali služby krizové komunikace v angličtině (odborná znalost na úrovni C1 ve všech jazykových dovednostech (poslech, čtení, ústní a písemný projev) a 2) pracovali alespoň po dobu 5 let v oblasti krizové komunikace pro velké společnosti (velikostí srovnatelné s ECB), mezinárodní organizace a veřejné instituce.

Deadline 26/4

Evropská komise koupí ekonomické zpravodajství z rozvíjejících se trhů

Zakázka: Služba dodání on-line hospodářských zpráv a informací pro rozvíjející se trhy

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Brusel

Kontrakt na 48 měsíců/budget €600.000

Stručný popis: Zakoupení komplexní řady relevantních, spolehlivých a včasných makroekonomických informací od kandidátských zemí EU, potenciálních kandidátských zemí a rozvíjejících se trhů. Zprávy budou poskytovány formou „email alerts service“ a prostřednictvím speciální webové stránky.

Geografické pokrytí: Geographical coverage should focus on emerging markets. In particular, coverage of the EU candidate countries and potential candidates is essential as well as a minimum requirement. (Albania, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo, and Turkey). In addition, the European Neighbourhood Policy Partner countries should be well covered (i.e. Armenia, Azerbaijan, Egypt, Georgia, Israel, Jordan, Lebanon, Moldova, Morocco, Palestine, Tunisia, Ukraine, Algeria, Belarus, Libya and Syria). Moreover, as many as possible of the following countries should also be covered: * Important emerging countries (i.e. Brazil, Russia, India, China, South Africa); * Other Emerging Economies in Asia, Africa, Middle East, Central and Latin America and Central and Eastern Europe.

Deadline pro odeslání nabídky: 5/5

Evropský účetní dvůr hledá agenturu pro monitoring médií včetně sociálních

Zakázka: Služby sledování sdělovacích prostředků

Zadavatel: Evropský účetní dvůr, Lucembursko

Budget €280.000/4 roky

Stručný popis: Účelem výzvy k podání nabídek je zajistit služby sledování sdělovacích prostředků a podávání zpráv o sdělovacích prostředcích ve vztahu k mediálnímu pokrytí Evropského účetního dvora. Poskytovatel služeb bude mít za úkol sledovat tisk (národní/regionální), on-line sdělovací prostředky (internet) a sociální média s cílem poskytnout včasný a aktuální přehled denních informací ve formě přehledu tisku o způsobu, jakým jsou témata důležitá pro Evropský účetní dvůr (včetně předsedy a poslanců dvora) a EU sdělována v těchto sdělovacích prostředcích, a čtvrtletní kvalitativní a kvantitativní analýzu tisku.

Zhotovitel bude monitorovat on-line a sociální média, blogy na úrovni EU ve 28 členských státech EU, jakož i příslušná on-line média v anglickém jazyce ve zbytku světa, a to denně po celý rok, s cílem poskytnout úplné denní přehledy tisku a užitečné čtvrtletní analytické tiskové zprávy. Účetní dvůr může rovněž požádat o tištěné přehledy k vysílání na vyžádání a upozornění na příslušné články za platební branou. Účetní dvůr může rovněž požádat o monitorování sdělovacích prostředků ve vysílání za dodatečné platby.

Deadline k odeslání nabídky: 15/5

Brusel hledá organizátora soutěže “Evropské sociální inovace”

Zakázka: Organizace soutěže evropské sociální inovace v letech 2018–2020

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Internal Market, Brussels

Budget: €2.100.000

Stručný popis: Výzva k podání nabídek má za cíl zajistit poskytovatele, který pomůže Komisi s organizováním soutěže evropské sociální inovace v rámci tří opakování akce (v letech2018-2019-2020, což bude podmíněno každoročním obnovením smlouvy). V této souvislosti bude zhotovitel vyzván, aby:

  1. zajistil rozumný návrh, organizaci a řízení soutěže;
  2. navrhnul a realizoval příslušnou podporu pro vybrané uchazeče;
  3. komunikoval s cílem oslovit a získat cenné příspěvky do soutěže;
  4. zorganizoval význačné akce.

Deadline: 23/5