The Quiz on Brussels public procurement: be better then eurocrats:)

How many candidates are usually involved in an “ordinary” European Commission tender? A) 1 B) 2-4 C) more then 8

One tenderer = one winner… Can it happen? Yes or No?

How many institutions and agencies EU have? A) 18 B) 35 C) more then 60

Can you write a tender in your own language? A) yes B) no C) just sometimes

send results to horejsi.tomas@gmail.com

“Akce” na monitoring”: hrnce vám nedám, ale deset procent dolů ano:)

Zvláštní nabídka: zájemci o můj monitoring “na míru”, kteří se příhlásí do pátku 20. června a projdou mým výběrem (tzn. bude to pro ně mít smysl) dostanou slevu 10%, tedy místo 1.000 euro zaplatí jen 900 euro za 12 měsíců. horejsi.tomas@gmail.com nebo +32-473-116 804. Pošlete mi základní informace o vaší firmě a já vám řeknu, kolik tendrů ročně by se vás mohlo týkat a v jakém objemu. Ps: O půlnoci z pátku na sobotu se cena vrací na €1.000.

Evropské tendry, pátek 13/6

Rámcová smlouva o provádění strategie EU týkající se endokrinních disruptorů. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí, Brusel. Cílem zakázky je podpora Evropské komise při provádění strategie EU týkající se endokrinních disruptorů a opatření týkajících se endokrinních disruptorů, která byla schválena v rámci 7. akčního programu pro životní prostředí (EAP). Rámcová smlouva na 4 roky. Budget €2.500.000.Deadline 8/8.

Studie týkající se ohrožení starších osob v silniční dopravě. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu, Brusel. Kontrakt na 12 měsíců. Budget €200.000. Deadline: 29/8.

Renovace kontroly klimatizace a tlaku v některých laboratořích IRMM. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro referenční materiály a měření, Geel. Současný stav laboratoří již nesplňuje požadavky platných zdravotnických a bezpečnostních norem. Kromě toho laboratoře již nevyhovují svému účelu. Vzhledem ke změně výzkumných oblastí v souladu s novými politikami EU a změně požadavků na vybavení je nutné tyto laboratoře modernizovat. Přitom bude nutné věnovat pozornost řádné kontrole podmínek prostředí (rozdíly v teplotě, vlhkosti, tlaku) při zohlednění různých tepelných zatížení a procesů probíhajících v laboratořích. Plocha, kterou je nutné modernizovat: asi 400 m2. Kontrakt na 21 měsíců. Budget €1.200.000. Deadline 15/7.

Přípravné práce v souvislosti s vědeckým posudkem na hodnocení ochrany zvířat pro dojné krávy v malých hospodářských systémech. Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Parma. Cílem výběrového řízení je uzavřít smlouvu na přímé služby na sběr dat pro popis malých evropských hospodářství (Small-Scale Farms) na základě velikosti, systému hospodaření a způsobů chovu a kategorizaci SSF na základě kvantifikovaných rizik ochrany zvířat. Kontrakt na 32 týdnů. Budget €206.000.Deadline 21/7.

Rámcová smlouva o službách týkající se služeb výzkumu ve vztahu k problematikám ochrany osobních údajů. Zadavatel: Evropská komise, GŘ pro spravedlnost, Brusel. V obecné rovině budou úkoly této rámcové smlouvy o službách složeny z právního a technického výzkumu a z analýzy a budou se týkat: 1) převodu, provádění a uplatňování stávajícího i budoucího „acquis“ v oblasti ochrany údajů a souvisejících pravidel a nástrojů na ochranu údajů členských států v souvislosti s průběžnou kontrolou provádění „acquis“ Komisí; 2) usnadnění přechodu na nový rámec a jeho účinné uplatňování v členských státech v návaznosti na jeho schválení, a to zejména s ohledem na nové technologie; 3) řešení nových rizik v oblasti ochrany údajů a rozvoj opatření na jejich zmírnění, s využitím nových nebo současných technologií; 4) konkrétní problematiky týkající se způsobů předávání osobních údajů z EU do třetích zemí dle stávajícího i budoucího „acquis“. Komise může přidělit úkoly a stanovit kritéria pro právní a technické studie a hodnocení v závislosti na svých aktuálních požadavcích. Může jít o zvláštní zemské studie (týkající se buďto 1 nebo více členských států nebo 1 či více třetích zemí nebo zeměpisného regionu) a o tématické studie. Požadováno může být také provedení ekonomických analýz. Kontrakt na 12 měsíců. Budget €3.000.000. Deadline 29/8.

Program školení v oblasti statistiky pro východní země Evropské politiky sousedství (ENP-East). Zadavatel: Evropská komise, Eurostat, Lucemburk. Zajištění 6 vzdělávacích kurzů pro nanejvýše 20 účastníků ze zemí EECCA. Kontrakt na 28 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 8/8.

Evropské tendry, pondělí 8/6

Školení a odborné služby týkající se vyšetřování počítačové kriminality. Zadavatel: Europol, Haag. Kontrakt rozdělen na tyto části: Školení a odborné služby na téma malware. Školení a odborné služby forenzního šetření v oblasti počítačové kriminality. Školení a odborné služby forenzního šetření v oblasti sítí. Školení a odborné služby vyšetřování na internetu. Školení a odborné služby forenzních šetření v oblasti mobilní komunikace. Deadline 13/9.

Centralizovaná podpora sítě odborníků v oblasti reformy vyššího vzdělávání. Zadavatel: Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, Brusel. Agentura má v úmyslu uzavřít smlouvu o poskytování služeb centralizované podpory pro síť odborníků v oblasti reformy vyššího vzdělávání, která bude působit v partnerských zemích programu Erasmus+. Konkrétní cíle, ke kterým přispěje tato zakázka, jsou následující: 1) zvýšit povědomí o politikách a programech vyššího vzdělávání a prosadit reformy ve vyšším vzdělávání v dotčených partnerských zemích, 2) poskytnout aktualizované informace a zvláštní školení v oblasti politik a reforem vyššího vzdělávání odpovídající potřebám odborníků v oblasti reformy vyššího vzdělávání, 3) prozkoumat možnost spolupráce a tvorby sítí mezi odborníky v oblasti reformy vyššího vzdělávání a odborníky v oblasti boloňského systému. Kontrakt na 36 měsíců. Budget €1.700.000. Deadline 1/8.

Výcvik týkající se první pomoci a reakce na nouzové situace. Zadavatel: Europol, Haag. Kontrakt na 4 roky. Zakázka pokrývá zajištění výcviku v oblasti první pomoci, výcviku v oblasti reakce na nouzové situace, teambuildingová cvičení, školení pro vedoucí týmu, školení pro manažery a certifikaci v souladu s nizozemským právem. Budget €200.000. Deadline 21/7.

Poskytnutí služeb údržby a podpory infrastruktury ICT Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (Lisabon). Kontrakt na 48 měsíců. Centrum má podnikovou architekturu, která počítá s rozdělením sítě do různých částí a rozdělením serverů do 2 oblastí, konkrétně jde o část „firemní“, která bude založena na hardwaru Oracle SPARC, a část „kancelář“, která bude založena na serverech HP. Pokud jde o síťové prvky, využívá centrum kombinaci spínání Enterasys (v případě části „kancelář“) a spínání Cisco (v případě části „firemní“, obzvláště sítě DMZ s firewallem centra). Bezdrátová síť „kancelář“ je rovněž realizována s technologií Cisco, Infrastruktura telefonie přes IP a elektronická faxová infrastruktura běží na zcela zvláštní síti, a to i fyzicky (odlišná kabelová páteř) s výjimkou 1 bodu propojení, a vychází z technologie Alcatel. Účelem tohoto nabídkového řízení je uzavřít rámcovou smlouvu, která centru umožní zakoupit prostřednictvím dílčích smluv s roční platností služby údržby a podpory (včetně výměny náhradních dílů) v případě některých nebo všech prvků infrastruktury momentálně používané v centru. Budget €300.000. Deadline 15/7.

Technická podpora týkající se osvědčených environmentálních postupů v odvětví hospodaření s odpadem. Zadavatel: Evropská komise, JRC (Společné výzkumné středisko), Institut pro perspektivní technologické studie, Sevilla. Kontakt na 24 měsíců. Cílem zakázky je poskytnout Komisi služby (vytvořením podkladového dokumentu), které podpoří rozvoj odvětvového referenčního dokumentu o osvědčených environmentálních postupech v odvětví hospodaření s odpadem. Budget €100.000. Deadline 21/7.

Úklidové služby v prostorách Domu Evropské unie ve Vídni. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci, Zastoupení ve Vídni. Kontrakt na 5 let. Budget €500.000. Deadline 22/8.

Provoz, údržba a modernizace tiskové místnosti Evropského parlamentu ve Štrasburku. Zadavatel: EP. Zakázka souvisí s provozem, údržbou a modernizací tiskové místnosti Evropského parlamentu ve Štrasburku. Provoz tiskové místnosti zahrnuje následující: řízení a provoz instalovaného systému týmem zaměstnanců na místě v tiskové místnosti, poskytnutí služeb, které Evropský parlament nabízí novinářům, zajištění, aby všechny systémy obecně fungovaly bez jakýchkoli potíží, modernizaci určitých technických prvků tiskové místnosti, preventivní a nápravnou údržbu technické infrastruktury. Kontrakt na 3 roky. Budget max. €1.500.000. Deadline 31/7.

Na vylepšení EU-portálu “Build Up” jsou přes dva miliony eur

Provoz, údržba, zdokonalení a propagace interaktivního internetového portálu „Build up“. Zadavatel: Výkonná agentura EU pro malé a střední podniky, Brusel. Hlavním cílem tohoto nabídkového řízení je dále rozvinout, udržovat a propagovat v průběhu 36 měsíců portál „Build up“ (www.buildup.eu). Portál má za cíl podpořit provádění směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice 2010/31/EU) v různých oblastech, kterých se týká: budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB), osvědčení o energetické náročnosti (EPC), energetická účinnost a zdroje obnovitelné energie v budově, renovace, dovednosti, finance, zhodnocování atd. Úloha portálu „Build up“ spočívá ve shromažďování a šíření aktuálních informací v těchto oblastech pomocí různých prostředků (převážně prostřednictvím portálu) a působení jako „hnací síla“ v tomto procesu. Budget €2.100.000. Deadline 7/7.

Evropské tendry, středa 26/3

Fotoreportáže zachycující aktuální události EU a pořízení symbolických snímků. Zadavatel: Evropský parlament, Brusel – jde o tzv. meziinstitucionální otevřenou výzvu současně pro Radu EU, Evropskou komisi i Evropský parlament. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €5.200.000. Deadline 7/5.

Integrované komunikační služby. Zadavatel: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), Tallinn, Estonsko. Kontrakt na 2 až 4 roky, rámcová smlouva s jediným účastníkem. Rozpočet €1.500.000. Deadline 13/5.

Služby týkající se provádění komunikačních iniciativ v rámci výuky mladých lidí v oblasti Evropské unie poučným a zároveň zábavným způsobem. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku, Brusel. Popis: Cílem je „předat mladým lidem podstatu evropské integrace a seznámit je s milníky historie EU“. Vítězný uchazeč vytvoří návrh a zpracuje „následné zhodnocení zábavných a poučných komunikačních aktivit zaměřených na mladé lidi a na osoby, které na ně dohlížejí“. Kontrakt na 4 roky. Budget €3.200.000. Deadline 5/5.

Integrované služby audiovizuální produkce, šíření a archivace. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci. Popis: Integrované služby audiovizuální produkce, šíření a archivace: provoz televizních a rozhlasových studií Evropské komise , audiovizuální pokrytí a vysílání zpráv EU; výroba a šíření audiovizuálních a multimediálních výrobků pro širokou veřejnost; služby IT a webové služby; služby ochrany a archivace. Zakázka rozdělena na 4 části.

Část zakázky č.: 1 Název: Položka I: audiovizuální produkce, střih, vysílání a distribuce zpráv EU a výrobky pro širokou veřejnost – Položka pokrývá následující služby: — příprava, produkce a zpětné hodnocení obrazového zvukového a fotografického pokrytí událostí institucí Evropské unie v Bruselu včetně poskytnutí seznamu snímků a titulků v angličtině a/nebo francouzštině, — střih, řazení snímků a technická kontrola obrazových, zvukových a fotografických materiálů, — okamžitá distribuce obrazových, zvukových a fotografických materiálů v závislosti na denních zprávách prostřednictvím hlavních sdělovacích prostředků: • hostitelská vysílací společnost Evropské unie („Europe by Satellite“ a její 2 kanály EbS a EbS+) • audiovizuální portál, který nabízí audiovizuální materiál v profesionálních formátech ke stažení, • zpravodajská média, • elektronická distribuce a lokální distribuce fyzickým poslíčkem (např. na CD, DVD, Blu-Ray atd.), — výroba a šíření audiovizuálních a multimediálních výrobků zaměřených na širokou veřejnost (jako např. výroba krátkých videoklipů, použití grafiky, hlasové komentáře v angličtině a/nebo francouzštině, s výjimkou jazykových verzí, pro distribuci na různých platformách), — výroba rozhlasových a televizních programů včetně koprodukcí s externími partnery, živě nebo ze záznamu, — technická pomoc pro audiovizuální média (snímání, studiové nahrávky, střih zpravodajství), — odborný výzkum v oblasti systému správy mediálních aktiv (MAMS) na žádost mediálních profesionálů, široké veřejnosti a interních klientů; elektronická distribuce a lokální distribuce fyzickým poslíčkem požadovaného materiálu, — správa ústředního skladu audiovizuálního materiálu Evropské komise, — provoz rozhlasových a televizních studií a audiovizuálního vybavení v tiskové místnosti v budově Berlaymont, ve vstupu pro VIP, v místnosti Komise a v kancelářích členů oddělení včetně provozu interních a externích spojení nezbytných pro provedení těchto úkolů. Budget €17.334.280

Část zakázky č.: 2 Název: Položka II: dodávka audiovizuální produkční infrastruktury a souvisejících služeb. Položka pokrývá: — dodávku vybavení pro částečné úpravy stávající infrastruktury audiovizuální produkce a poskytnutí souvisejících služeb. Tyto služby především zahrnují nápravnou a preventivní údržbu celé technické infrastruktury pomocí: — audiovizuální technologie týkající se TV, rozhlasu a multimedií, — audiovizuální technologie na základě IT hardwaru a softwaru, — tradiční IT technologie a IT sítě. Budget €3.323.928

Část zakázky č.: 3 Název: Položka III: archivace audiovizuálních materiálů a jejich šíření po internetu – Položka pokrývá následující služby: — výběr, pořízení, dokumentární analýza v angličtině a francouzštině a online publikace současných i historických obrazových a zvukových produkcí včetně pomoci s řízením archivu a médií, — výběr, pořízení, dokumentární analýza v angličtině a francouzštině a online publikace aktuálních a historických fotografií včetně pomoci s řízením archivu a médií, distribuce fotografií a zaškolení interních uživatelů systému řízení digitálních aktiv, — správa autorských práv, — řízení projektu IT systému řízení digitálních aktiv používaného oddělením, – vývoj IT v prostředích Java a ColdFusion, — Provoz na webu: zprávy o divácích TV a webu, monitorování systémů, školení, uživatelská podpora, dokumentace, propagace a technická podpora. Budget €6.500.000

Část zakázky č.: 4 Název: Položka IV: vysílání po internetu, komprese, hostování a poskytování obsahu. Evropská komise má v úmyslu pořídit si soubor digitálních služeb s cílem vysílat po internetu, komprimovat a poskytovat audiovizuální materiál interním i externím odběratelům audiovizuálních služeb prostřednictvím firemního audiovizuálního portálu. Tyto audiovizuální materiály jsou poskytovány díky evropským orgánům pro účely informování veřejnosti o Evropské unii. Budget €3.500.000

Maximální rozpočet je ve výši 30 658 208 EUR (bez DPH) na dobu 5 let. Deadline 22/5.

Jak europarlament zvýhodňuje francouzské firmy a diskriminuje ty ostatní

Takhle funguje jazyková diskriminace v praxi: Evropský parlament – nejdemokratičtější instituce celé EU – právě vypsal tendr na “dodávku a instalaci vybavení pro videostěnu a videoprojektory” v hodnotě €350.000. Dnes ráno jsem požádal jsem o zadávací dokumentaci. Zde je odpověď zaměstnance Ředitelství pro bezpečnost (DG Security), které soutěž organizuje: “Zadávací dokumentace je připravena ke stažení na našich webových stránkách. Anglická verze bude dostupná na stejném místě, a to nejpozději v pondělí 24. dubna”. Takže do pondělí budou detailní požadavky tendru dostupné pouze ve francoužštině a zadavateli to připadá jako úplně v pořádku! Není to trošku zvýhodňování francouzských (belgických) firem a diskriminace těch ostatních?!

Lobbying na nejvyšší úrovni: stát se externím poradcem Evropské komise

Evropská komise hledá “vysoce kvalifikovanou” poradenskou firmu, která by ji dokázala poskytnout odbornou podporu při navrhování a přípravě iniciativ a právních předpisů EU v oblasti energetické účinnosti. Nejenom, že ta firma bude vědět úplně všechno… navíc bude eurokomisařům i vydávat odborná a legislativní doporučení co dál… Geniální. A k tomu všemu poradenská odměna 4.000.000 euro (za 4 roky).

A ještě jeden bruselský “odborářský” projekt: podpora sociálního dialogu

Generální ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci (Evropské komise) dnes vyhlásilo i grantový program na podporu “sociálního dialogu na meziodvětvové a sektorové úrovni”. Na jednotlivé projekty dá Brusel až 90 procent z celkových nákladů, minimálně 108 tisíc euro na akci. Celkem je v rozpočtu 8.500.000 euro. Hlásit se mohou “sociální partneři”, neziskové organizace, výzkumné instituce, veřejné nebo mezinárodní instituce…

Další EU agentura chce vylepšit svůj webový portál, tentokrát CEDEFOP ze Soluně

Agentura EU pro odborné vzdělávání CEDEFOP (sídlí v Řecké Soluni) by si ráda nechala předělat uživatelské prostředí svého internetového portálu „EU Skills Panorama“. Pokud se na ten web podíváte, určitě se nebudete divit proč:) Ve hře je rámcová smlouva na 4 roky.  Cílem zakázky je návrh, vývoj, nasazení a prosazování dynamické, uživatelsky přívětivé, vícejazyčné, vizuálně atraktivní internetové platformy sloužící jako atraktivní uživatelské rozhraní. Internetová platforma by měla sloužit jako referenční portál pro informace o dovednostech, perspektivních pracovních místech a zpravodajství z trhu práce v Evropě a jako podpora pro provádění podložených rozhodnutí. Konečným cílem je pomoci zvýšit transparentnost na evropských pracovních trzích a tak přispět k omezení nedostatků v dovednostech. Celkový odhadovaný rozpočet pro požadované služby popsané v rámcové smlouvě je na úrovni asi 3 300 člověkodní; rozdělení tohoto počtu člověkodní v průběhu let nemusí být rovnoměrné. Další náklady (hosting/monitorování, licence – v případě potřeby, jednání atd.) se odhadují na asi 70 000 EUR v průběhu 4 let nad rámec výše uvedeného odhadu rozsahu práce v člověkodnech. Deadline 28/4.