Evropská komise hledá dodavatele materiál pro pořádání eventů a akcí za bezmála půl miliardy

Zakázka: Dodávka a instalace vizuálních pomůcek, značení a materiálu pro výstavy

Zadavatel: Evropská komise – Office pour les infrastructures et la logistique, Brusel

Rámcová smlouva na 4 roky

Celkový orientační budget: €19.670.000

Popis zakázky: Dodávka, tisk a umisťování vizuálních pomůcek za použití různých médií, zakoupení a/nebo pronájem zařízení potřebného pro značky, dekorace, akce, včetně pronájmu prostor, které jsou pro takové činnosti potřebné.

Pro výběr budou připadat v úvahu pouze uchazeči, kteří předloží důkaz o průměrném konkrétním ročním obratu v minimální výši 5 000 000 EUR za poslední 3 finanční období.

Seznam a stručný popis kritérií pro výběr – Uchazeč musí poskytnout:

— doklad o dokončení alespoň dvou velkých výstavních projektů. Popis každého projektu musí zahrnovat: datum, jméno a údaje o zákazníkovi, fakturovanou částku, krátký popis projektu včetně celkové plochy (m2). Komise si vyhrazuje právo zeptat se příjemců příslušných služeb na to, zda byli spokojeni s poskytovanými službami od uchazeče,

— doklad o dokončení velkých projektů týkajících se činností, na něž se vztahuje smlouva, a to v celkové výši 1 000 000 EUR. Popis každého projektu musí zahrnovat: datum, jméno a údaje o zákazníkovi, fakturovanou částku, krátký popis projektu včetně celkové plochy (m2). Komise si vyhrazuje právo zeptat se příjemců příslušných služeb na to, zda byli spokojeni s poskytovanými službami od uchazeče,

— organizační schéma své organizační struktury včetně povinností a kvalifikací zaměstnanců.

Důkazní prostředky: připojit životopisy pracovníků, kteří zastupují každou z funkcí tvořících jádro týmu. V životopisech budou uvedeny diplomy a kurzy odborné přípravy, zejména kopie nejvyšších diplomů a školení získaných v souvislosti s touto zakázkou,

— popis dostupného technického zařízení, které má k dispozici,

— osvědčení dle ISO 9001 nebo ekvivalentní normy,

— osvědčení EMAS nebo ISO 14001 či podobné.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

K výběru musí uchazeč prokázat realizaci alespoň dvou hlavních výstavních projektů (min. 200 m2 v případě každého projektu) za posledních 5 let.

K výběru musí uchazeč prokázat uskutečnění velkých projektů v celkové výši 1 000 000 EUR (každý jednotlivý projekt musí mít minimální hodnotu 65 000 EUR) za poslední 3 roky.

K výběru musí uchazeč prokázat, že má k dispozici alespoň základní tým, složený následovně:

1 vedoucí pracovník (manažer),

4 vedoucí projektu,

3 grafičtí designéři (2D, 3D)

2 technici specializovaní na oblast nové „audiovizuální, počítačové a mediální technologie“

6 osob s profilem techniků, výrobních operátorů a/nebo realizátorů služeb.

V případě každé funkce se požaduje nejméně 2letá praxe v uvedeném specifickém oboru.

K výběru musí uchazeč prokázat, že má k dispozici alespoň následující vybavení/infrastrukturu:

Dílna na výrobu položek dle požadavků zákazníka z různých materiálů, jako např. kovu, dřeva, kartonu, PVC a dalších, pro výstavy a jiné akce. Dílna by měla být také vybavena alespoň 1 strojem pro tisk inkoustem bez obsahu chemických rozpouštědel, o šířce nejméně 3 m a s minimálním rozlišením 300 DPI ve formátu A3.

Prostor na grafický design pro nejméně 3 designéry pracující na projektech týkajících se značek, vizuálních pomůcek, architektury stánků, konkrétního nábytku a dalšího zařízení, včetně zařízení požadovaného pro tento druh studie (počítačový software jako AutoCAD SketchUp, Photoshop a Illustrator). Prostor musí být také vybaven zařízením na zpracování snímků, jako je např. skener. Prostor na grafický design pro nejméně 3 designéry pracující na projektech týkajících se značek, vizuálních pomůcek, architektury stánků, konkrétního nábytku a dalšího zařízení, včetně zařízení požadovaného pro tento druh studie (počítačový software jako AutoCAD SketchUp, Photoshop a Illustrator). Prostor musí být také vybaven zařízením na zpracování snímků, jako je např. skener.

Pro výběr musí uchazeč poskytnout platné osvědčení nebo jiné důkazy předložené společností, aby prokázal, že má systém řízení jakosti, který byl sepsán a schválen (buďto předsedou nebo představenstvem), je veřejný (pokud možno) a uvádí seznamy všech opatření přijatých v oblastech řízení kvality, zajištění kvality, plánování kvality a trvalého zlepšování kvality (např. použitím Demingova cyklu) za účelem zajištění jak spokojenosti klientů, tak kvality produktů a poskytovaných služeb.

K výběru musí uchazeč poskytnout platné osvědčení nebo jiné důkazy předložené společností k prokázání svého environmentálního managementu, tj. veřejný (pokud možno), písemný a schválený popis (ředitelem nebo představenstvem) systémů environmentálního managementu v oblasti této výzvy k předkládání nabídek, a to: přírodní zdroje jako je voda, vzduch nebo energie, školení a informování zaměstnanců v oblasti nakládání s odpady a využívání výrobních metod šetrných k životnímu prostředí, výroba výrobků šetrných k životnímu prostředí, recyklace, používání inkoustů bez obsahu chemických rozpouštědel, apod.

Deadline 9/4

IT služby pro EU agenturu z Budapešti: bezpečnost a vývoj SW

Zakázka: Poskytnutí služeb souvisejících s IT

Zadavatel: Evropský inovační a technologický institute, Budapest

Rámcový kontrakt na 4 roky. Zakázka je rozdělena na 2 samosatné/nezávislé části (loty), lze se hlásit jen do jedné z nich nebo obou.

Celkový rozpočet: €3.500.000

Stručný popis: Toto výběrové řízení je meziinstitucionální. Evropský inovační a technologický institut (EIT) je v této výzvě k podání nabídek vedoucím veřejným zadavatelem; společně s ostatními veřejnými zadavateli uvedenými v oddíle VI.3.) a v technických specifikacích bude dále označován jen jako „Agentura“. Agentura zamýšlí zadat zakázku na poradenské a inženýrské služby v rámci služeb IT, které jsou potřebné k podpoře informačního systému (IS) a vývoji a údržbě aplikací. Cílem je poskytnout podporu a odborné znalosti v oblasti vývoje, provozu a každodenní údržby konečných produktů, jakmile budou implementovány v interoperabilním prostředí.

LOT1 – Služby a bezpečnost v oblasti IT. Budget €1.500.000

Popis zakázky: Budoucí poskytovatel služeb bude podporovat plný životní cyklus služeb Agentury podle metodiky ITIL a poskytovat podporu systémům a uživatelům služeb řízených Agenturou.vStruktura i definice použité v této kapitole (položka č. 1) se týkají metodiky ITIL. Je proto nezbytné, aby poskytovatel služeb detailně porozuměl této standardní metodice.

Budoucí poskytovatel služeb poskytne systémovou správu pro IT infrastrukturu Agentury a potřebnou podporu pro koncové uživatele v přístupu k infrastruktuře IKT a životnímu cyklu služeb IT.

Služby, které budou poskytnuty: – plánování a realizace služeb IT, – zákaznická podpora, podpora a údržba s vysokou dostupností, – monitorování služeb IT a údržba infrastruktury, – neustálé zlepšování služeb IT, – poskytovat školení při předávání.

Dostupnost poskytovatele služeb: – podpora na místě (1 odborník na systém/infrastrukturu) během běžné pracovní doby Agentury (40 hodin týdně), – zastupování s dobou reakce, – dostupnost na telefonu během prodloužené pracovní doby, – dostupnost na telefonu mimo prodloužené pracovní doby

LOT2 – Vývoj software. Budget €2.000.000

Popis zakázky: Poskytovatel služeb bude podporovat celý životní cyklus softwaru podle rámce Agentury, který implementuje přizpůsobenou verzi rámce PM2 Evropské komise. Poskytovatel služeb bude rovněž odpovědný za zajištění toho, aby služby Agentury byly udržovány na vysoké úrovni dostupnosti a aby poskytovaly podporu systémům a uživatelům služeb řízených Agenturou.

Každý projekt musí zohlednit všechny následující fáze: – iniciování: projekt úspěšně zahájit, – plánování: stanovit produkty, ověřit obchodní případ, naplánovat činnosti, – provádění: vytvoření produktů projektu, – uzavření: zajištění přijetí mezi uživateli, předání do fáze údržby, – monitorování a kontrola: v průběhu celého projektu monitorovat a kontrolovat činnosti, řešit rizika, řešit problémy, zajišťovat kvalitu.

Zhotovitel provede následující úkoly: – na základě počáteční analýzy, hodnocení a definice projektu Agenturou definovat podrobné požadavky, – definovat strategie funkčního a technického řešení s odpovídajícím podrobným plánováním, – poskytovat podporu při nákupu a údržbě hardwaru a softwaru v rámci projektů, – poskytovat podporu při návrhu, vývoji/přizpůsobení, implementaci, testování, předávání, podpoře, údržbě aplikací, – poskytovat podporu při navrhování, vývoji/přizpůsobování, implementaci, testování a údržbě podpůrné infrastruktury, – podporovat definování a údržbu nejmodernějších procesů řízení IT systémů, – podporovat přístup řízení změn vůči Agentuře a zaměstnancům zúčastněných stran, – poskytovat podporu koučováním v oblasti inženýrství systémů IT pokrývajícím všechny fáze systému, – poskytovat podporu koučováním v oblasti aplikací, které jsou implementovány, aby zajistily nákupy Agentury a jejích partnerů, – přispět k (opětovné) definici standardů interoperability a rozvoje, – podporovat proces řízení změn v případě jakýchkoli změn v IT systému, – spolupracovat s pracovníky Agentury IT a dalšími dodavateli, – poskytovat školení Advanced Power User při práci týmu IT týkající se různých aspektů a modulů systému, – poskytnout dokumentaci k softwaru, – poskytovat funkci zákaznické podpory k softwaru, – poskytovat školení při předávání.

Dodavatel rovněž zajistí dostupnost profilů pro řízení mimořádných událostí podle 2 různých služeb uvedených v příloze 2 – oddíly 5.5 a 5.6 SLR: – dostupnost v rámci prodloužené pracovní doby (je poskytována do 2 pracovních hodin od 8:00 do 20:00), – nepřetržitá dostupnost (je poskytována do 2 pracovních hodin, celý den, každý den v týdnu).

Služba s nepřetržitým provozem bude s největší pravděpodobností vyžadována po dobu několika měsíců.

Poskytovatel služeb bude radit Agentuře při rozhodování o architektonickém a technologickém záměru a zajistí, že infrastruktura funguje s cílem nabídnout koncovým uživatelům nejlepší prostředí.

Deadline pro doručení nabídek: 7/5